Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 33. kalendářní týden roku 2020

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.08.2020 08:00 do: 11.08.2020 08:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1328/20
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 6. února 2020 č. j. 14 Co 319/2019-829 a rozsudku Okresního soudu v Ostravě ze dne 30. července 2019 č. j. 0 P 1068/2013-684, 77 P a Nc 266/2017, 77 P a Nc 418/2017
Stručná charakteristika:  právo na rodičovskou výchovu a péči
Označení navrhovatelů:  A. H.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Rozsudkem Okresního soudu v Ostravě bylo ve výroku I rozhodnuto tak, že 1. vedlejší účastník (nezletilý) se odnímá z péče stěžovatelky (matky) a svěřuje se do péče 2. vedlejšího účastníka (otce). S účinností od právní moci tohoto rozhodnutí byl otec zproštěn povinnosti platit na výživu nezletilého výživné (výrok II), matce byla uložena povinnost platit na výživu nezletilého 400 Kč měsíčně (výrok III). Dále jím bylo rozhodnuto o jeho předběžné vykonatelnosti (výrok IV) a byl jím zamítnut návrh matky na novou úpravu styku otce s nezletilým a zvýšení výživného (výrok V). Konečně jím bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení (výroky VI a VII). Krajský soud v Ostravě ústavní stížností napadeným rozsudkem potvrdil k odvolání stěžovatelky rozsudek okresního soudu (výrok I) a nepřiznal žádnému z účastníků řízení právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok II).

Stěžovatelka zejména namítá, že odnětí dítěte z péče matky představuje nejkrajnější opatření, které lze uplatnit pouze v nejvážnějších případech, přičemž za takové případy lze považovat především násilí na nezletilém, špatné zacházení, nedostatek citového zázemí nebo znepokojivý zdravotní stav rodiče. Žádná tak závažná podmínka pro odnětí nezletilého z péče matky však v řízení před obecnými soudy nebyla dána. I kdyby odnětí nezletilého z péče matky a svěření do péče otce proběhlo ústavně konformním způsobem, s čímž stěžovatelka nesouhlasí, pak zásadní pochybení obecných soudů a zásah do základních práv garantovaných ústavním pořádkem spatřuje stěžovatelka v tom, že v rozhodnutích nebyl vůbec upraven styk nezletilého dítěte s matkou, ačkoliv byl nezletilý překvapivě odňat z péče matky a matka na toto rozhodnutí nemohla nijak reagovat.


I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.08.2020 13:30 do: 11.08.2020 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 818/20
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Milada Tomková
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 13. 2. 2020 sp. zn. 9 To 51/2020
Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  GARSET, s. r. o., zastoupená JUDr. Romanem Haisem, advokátem, sídlem Brno
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V souvislosti s trestním stíháním dvou fyzických osob byly zajištěny též nemovité věci ve vlastnictví stěžovatelky. Stíhaný skutek měl spočívat v (zjednodušeně řečeno) neoprávněném vyvádění finančních prostředků z poškozené obchodní společnosti mj. ve prospěch stěžovatelky. Jedna z trestně stíhaných fyzických osob byla zaměstnankyně a finanční manažerka poškozené společnosti a zároveň jednatelka a majitelka (spolu se svým již zesnulým manželem) stěžovatelky. Stěžovatelce byla usnesením policejního orgánu ze dne 28. 11. 2013 zajištěna bytová jednotka a usnesením policejního orgánu ze dne 9. 9. 2016 zajištěn pozemek a na něm stojící budova (rodinný dům). Stěžovatelka podala dne 18. 10. 2019 žádost o zrušení zajištění nemovitých věcí dle § 79f trestního řádu. Policejní orgán usnesením ze dne 13. 12. 2019 žádost stěžovatelky zamítl. Proti tomuto usnesení podala stěžovatelka dne 19. 12. 2019 stížnost, kterou Krajský soud v Brně ústavní stížností napadeným usnesením zamítl.

Podle stěžovatelky zajištění jejích nemovitostí coby osoby zúčastněné na trestním řízení trvá nepřiměřeně dlouho, bytová jednotka v jejím vlastnictví je zajištěna již 6 let a 4 měsíce, pozemek se stavbou rodinného domu je zajištěn již 3 roky a 6 měsíců. Stěžovatelka připomíná, že dle judikatury Ústavního soudu nemůže zajištění majetku v trestním řízení trvat libovolně dlouho.


Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.08.2020 14:00 do: 11.08.2020 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 24/20
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Kateřina Šimáčková Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení nařízení obce Provodov ze dne 8. ledna 2007, č. 1/2007, o stavební uzávěře
Označení navrhovatelů:  Ing. Milan Štábl, MBA, ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Ředitel Krajského úřadu Zlínského kraje podal návrh na zrušení nařízení obce Provodov č. 1/2007, o stavební uzávěře, neboť podle něj došlo k vydání napadeného nařízení v rozporu se zákonem. Domnívá se, že bylo přijato po zrušení zákonného zmocnění, jímž bylo ustanovení § 33 odst. 3 zákona č. 50/1976 Sb., stavebního zákona, ve znění pozdějších předpisů. Dne 1. 1. 2007 nabyl účinnosti zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, kterým byl starý stavební zákon zrušen. Obec Provodov však vydala napadenou úpravu o stavební uzávěře dne 8. ledna 2007 ve formě nařízení podle zrušeného starého stavebního zákona.


I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.08.2020 14:00 do: 12.08.2020 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 629/20
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 1 Nc 2609/2019-446 ze dne 4. prosince 2019
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivého soudce; zohlednění procesního postupu soudce při posuzování jeho podjatosti
Označení navrhovatelů:  Fotbalová asociace ČR
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V řízení před obecnými soudy se spolek BOHEMIANS PRAHA (vedlejší účastník) proti stěžovatelce domáhal po částečném zpětvzetí žaloby náhrady škody ve výši 37 000 000 Kč, ale před ústním jednáním nařízeným na 11. listopadu 2019, na kterém mělo být rozhodnuto, nalezl při nahlížení do spisu nedopatřením založený koncept rozsudku, podle kterého měla být žaloba zamítnuta; spis obsahoval rovněž e-mail obsahující odkaz na mediální zprávy shrnující průběh sporu.

Městský soud v Praze ústavní stížností napadeným usnesením soudkyni z projednávání a rozhodování věci vyloučil. Důvodem byly závažné skutečnosti spočívající v pochybení soudkyně při práci se spisem, který při nahlížení nebyl v jenom případě kompletní (8. března 2019), ve druhém obsahoval i koncept meritorního rozhodnutí (před jeho vydáním) a ručně psané poznámky soudkyně (5. listopadu 2019).

Stěžovatelka namítá, že městský soud nesprávnou a svévolnou aplikací § 14 občanského soudního řádu porušil její právo na zákonného soudce, zakotvené v čl. 38 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Podle stěžovatelky je odnětí zákonného soudce možné jen výjimečně, vyvolá-li jeho poměr k věci nebo účastníkům (zástupcům) důvod pochybovat o jeho nepodjatosti, tedy schopnosti rozhodovat nestranně a nezávisle. Napadené rozhodnutí nemůže obstát, neboť se míjí se zákonem vymezenými důvody vyloučení rozhodující soudkyně pro podjatost; sama existence konceptu rozhodnutí založeného ve spisu nemůže být projevem podjatosti.