Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 35. kalendářní týden roku 2023

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 29.08.2023 10:00 do: 29.08.2023 10:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 785/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: Mgr. Daniela Zemanová
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. února 2023, č. j. 20 Co 45/2023-238, a usnesení Okresního soudu Praha-západ ze dne 17. ledna 2023, č. j. 13 Nc 6704/2007-225
Stručná charakteristika:  právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  M. M.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Napadeným usnesením okresního soudu byly v rámci exekučního řízení vedenému proti stěžovateli odmítnuty pro opožděnost námitky stěžovatele jakožto povinného, které podal proti příkazu soudní exekutorky k úhradě nákladů exekuce. Následně stěžovatel podal proti tomuto rozhodnutí odvolání. Napadeným usnesením krajského soudu bylo odvolací řízení zastaveno z toho důvodu, že není dána funkční příslušnost krajského soudu, neboť proti rozhodnutí okresního soudu o námitkách proti příkazu exekuce k úhradě nákladů exekuce není podle exekučního řádu řádný opravný prostředek přípustný.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá, aby byla zrušena rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena jeho právo na spravedlivý proces zaručené v čl. 36 odst. 1 a čl. 38 odst. 2 Listiny základních práv a svobod a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod. Dále dle jeho názoru došlo k porušení základních ústavních principů zakotvených v čl. 1 odst. 2, čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 1, čl. 2 odst. 2, odst. 3 a čl. 4 Listiny.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 29.08.2023 14:00 do: 29.08.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 82/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti usnesení Okresního soudu ve Zlíně ze dne 10. 11. 2021 č. j. 38 C 109/2018-628, usnesení Krajského soudu v Brně, pobočka ve Zlíně ze dne 27. 1. 2022 č. j. 60 Co 3/2022-654 a usnesení Nejvyššího soudu ze dne 31. 10. 2022 č. j. 21 Cdo 1768/2022-715
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právní ochranu a přístup k soudu, dobré mravy
Označení navrhovatelů:  R. H. 
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl zaměstnán jako počítačový technik na vysoké škole (žalovaná), v roce 2016 obdržel výpověď. Proti žalované zahájil stěžovatel soudní řízení, které aktuálně sestává zejména z požadavku stěžovatele na náhradu mezd a osobních příplatků, náhrad za ztrátu výdělku po dobu pracovní neschopnosti, ztížení společenského uplatnění a bolestného a také satisfakci za bossing, to vše v celkové výši téměř pět milionů korun s příslušenstvím. V průběhu řízení zahrnoval stěžovatel soud řadou podání, protinávrhů a námitek, při jednáních zasahoval přes výzvy soudu do výpovědí účastníků. S přihlédnutím k tomu nechal soud prvního stupně vypracovat v roce 2018 znalecký posudek zkoumající psychiatrický stav stěžovatele. Znalec konstatoval, že stěžovatel trpí duševní poruchou, avšak ta mu nebrání v samostatném hájení zájmů v daném pracovněprávním sporu. Na základě tohoto výsledku nalézací soud došel k závěru, že ustanovení opatrovníka nepřipadá v úvahu. Místo toho stěžovateli na jeho žádost ustanovil v roce 2019 právního zástupce, avšak to bylo ještě v témže roce zrušeno pro ztrátu důvěry mezi ustanovenou advokátkou a stěžovatelem. V dalším průběhu řízení se stěžovatel ze zdravotních důvodů omluvil z několika nařízených jednání, v říjnu 2021 byl vypracován nový znalecký posudek, ve kterém tentýž znalec diagnostikoval stěžovateli paranoidní vývoj osobnosti a uzavřel, že stěžovatel již není schopen se sám ve sporu hájit. Prvostupňový soud tedy napadeným usnesením jmenoval stěžovateli opatrovnici. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel odvolání, krajský soud však potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně. Dovolání stěžovatele Nejvyšší soud zamítl jako nedůvodné.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, kterými mu byl jmenován procesní opatrovník v průběhu pracovněprávního sporu. Je přesvědčen, že obecné soudy svým postupem porušily jeho právo na spravedlivý proces, neboť k ustanovení opatrovníka chyběl zákonný důvod a byla mu tak v podstatě odebrána možnost v řízení obhájit svá práva.