Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 36. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.09.2023 13:30 do: 05.09.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2884/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 21. září 2022 č. j. 16 Co 142/2022-169
Stručná charakteristika:  právo na péči o dítě a jeho výchovu
Označení navrhovatelů:  Mgr. M. T.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je otcem nezletilé vedlejší účastnice ve věku 14 let. Stěžovatel podal návrh na vydání předběžného opatření, jímž se domáhal, aby byla babička nezletilé povinna předat nezletilou stěžovateli do jeho péče, čemuž okresní soud vyhověl. Proti rozsudku okresního soudu ze dne 31. 3. 2022 podala babička odvolání, které krajský soud shledal důvodným a napadeným rozsudkem změnil rozsudek okresního soudu tak, že nezletilá se svěřuje do péče babičky. Krajský soud dospěl k závěru, že názor nezletilého dítěte staršího dvanácti let věku je jedním z podstatných hledisek při rozhodování v opatrovnických věcech, který je třeba zohlednit.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení rozsudku krajského soudu s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva zaručená v čl. 10 odst. 2 a čl. 32 odst. 4 Listiny základních práv a svobod.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.09.2023 14:00 do: 05.09.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 938/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. února 2022 č. j. 7 As 347/2021-46
Stručná charakteristika:   právo na samosprávu a právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  obec V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V územním plánu stěžovatelky (obce) byla na pozemcích, na kterých se nachází hospodářský les, vymezena mj. plocha přestavby se způsobem využití bydlení v rodinných domech a na ni navazující plocha se způsobem využití zeleň. Navrhovatel (ekologický spolek) se ve správním řízení domáhal zrušení tohoto územního plánu právě ve výše zmíněné části, a to ke dni nabytí jeho účinnosti. V návrhu především namítal, že územní plán je v napadené části v rozporu s ochranou pozemků určených k plnění funkcí lesa, dle navrhovatele je zachování lesní plochy vyšším veřejným zájmem, než vymezení plochy bydlení v dané lokalitě. Krajský soud rozhodl o zrušení napadené části územního plánu, avšak v části, ve které se navrhovatel domáhal zrušení již ke dni účinnosti, návrh zamítl s tím, že takový postup není možný. Proti rozsudku podala stěžovatelka kasační stížnost k Nejvyššímu správnímu soudu, který ji však zamítl jako nedůvodnou.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení napadeného rozsudku Nejvyššího správního soudu s tvrzením, že jím bylo porušeno její právo na samosprávu podle čl. 8 Ústavy, právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny a právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.09.2023 14:00 do: 05.09.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 859/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 23. ledna 2023 č. j. 18 Co 11, 22/2023-88, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 2. listopadu 2022, č. j. 62 Nc 2570/2022-45, usnesení Obvodního soudu pro Prahu 9 ze dne 15. listopadu 2022, č. j. 62 Nc 2570/2022-48
Stručná charakteristika:  Ochrana soukromého a rodinného života
Označení navrhovatelů:  A. Š.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel i obě vedlejší účastnice (matka a jejich nezletilá dcera) jsou občané zahraničního státu. V průběhu soudního řízení stěžovatel nabyl české státní občanství. Stěžovatel a matka nezletilé jsou rozvedení, nezletilá žije po dohodě rodičů s otcem v ČR. Stěžovatel podal návrh na úpravu péče a výživného nezletilé dcery, posléze podal návrh na vydání předběžného opatření zákazu (matce) k vycestování do zahraničí s dcerou bez písemného souhlasu stěžovatele, veden obavou o její únos. Stěžovatel upozornil, že již v minulosti usiloval o určení výživného na nezletilou nejprve před zahraničními soudy. Zahraniční prvostupňový soud matce stanovil výživné a její návrh na určení bydliště nezletilé u matky zamítl. Zahraniční odvolací soud rozhodnutí změnil a svěřil nezletilou do péče matky. Obvodní soud pro Prahu 9 návrh stěžovatele na vydání předběžného opatření týkajícího se zákazu vycestování zamítl, následným usnesením o zastavení řízení o návrhu na úpravu poměrů nezletilé pro nedostatek pravomoci řízení zastavil. Proti oběma usnesením podal stěžovatel odvolání, kterým městský soud nevyhověl.

V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že rozhodnutími obecných soudů bylo zasaženo do jeho základních práv, a to do práva na spravedlivý proces dle čl. 36 Listiny, čl. 95 Ústavy a práva na ochranu soukromého a rodinného života dle čl. 16 Úmluvy o právech dítěte a čl. 10 Listiny.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.09.2023 14:30 do: 05.09.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2323/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 31. května 2022 č. j. 29 Cdo 1419/2020-448, proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 17. prosince 2019 č. j. 10 Cmo 3/2017-374 a proti rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 15. prosince 2016 č. j. 4 Cm 21/2013-142
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou právání ochranu Právo vlastnit majetek, nabývání majetku
Označení navrhovatelů:  K. Z.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V roce 2013 podala stěžovatelka proti správci konkurzní podstaty úpadce (vedlejší účastník) žalobu o vyloučení nemovitosti z konkurzní podstaty úpadce. Krajský soud žalobu zamítl z toho důvodu, že k přímému prodeji majetku z konkurzní podstaty úpadce je potřeba předchozího souhlasu konkurzního soudu, kterýžto souhlas je podmínkou platnosti uzavřené smlouvy, což v případě prodeje majetku stěžovatelce v  roce 2002 splněno nebylo. Proti rozsudku podala stěžovatelka odvolání, na základě něhož vrchní soud rozsudek krajského soudu změnil a žalobě stěžovatelky vyhověl. Proti tomuto rozhodnutí podal dovolání vedlejší účastník. Nejvyšší soud rozsudek odvolacího soudu zrušil a věc byla vrácena k dalšímu řízení. Vrchní soud poté vydal rozsudek, kterým potvrdil pro stěžovatelku nepříznivý zamítavý rozsudek krajského soudu.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, kterými měla být porušena její práva dle čl. 90 Ústavy (právo na řádný proces), čl. 36 odst. 1, odst. 2 a čl. 38 Listiny, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 14 odst. 1 Mezinárodního paktu o občanských a politických právech (právo na spravedlivý proces a na soudní ochranu), a dále dle čl. 11 odst. 1, odst. 4 Listiny, čl. 17 Všeobecné deklarace lidských práv, čl. 1 odst. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 17 odst. 1 Listiny základních práv Evropské unie (právo na ochranu vlastnictví).

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.09.2023 13:30 do: 06.09.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: 1 ÚS 1564/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 27 Cdo 2177/2022-137 ze dne 5. 4. 2023.
Stručná charakteristika:  Dovolací řízení
Označení navrhovatelů:  S. D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Obecné soudy vyhověly návrhu vedlejšího účastníka na vyslovení neplatnosti členské schůze místní organizace Sociální demokracie o jeho nezaregistrování jako člena strany. Stěžovatelka (politická strana), která během řízení změnila název z České strany sociálně demokratické na Sociální demokracii, podala proti rozhodnutí odvolacího soudu dovolání. Nejvyšší soud jej však odmítl. 

Ve věci jde o to, zda Nejvyšší soud neodepřel stěžovatelce právo na přístup k soudu, když odmítl její dovolání pro vady, protože dle ní neobsahovalo vymezení, v čem stěžovatelka spatřuje naplnění předpokladů přípustnosti. Stěžovatelka tak ve své ústavní stížnosti namítá porušení svého práva na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a principu důvěry jednotlivce ve správnost aktů veřejné moci zaručený čl. 1 odst. 1 Ústavy. 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.09.2023 13:45 do: 06.09.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1585/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 28 Cdo 639/2023-125 ze dne 4. 4. 2023.
Stručná charakteristika:  Dovolací řízení.
Označení navrhovatelů:  G. B. a B. I. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé se v řízení domáhají na České republice – Ministerstvu spravedlnosti náhrady škody ve výši 161 000 Kč podle zákona odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem. Škoda měla stěžovatelům vzniknout v důsledku nepřiměřeně dlouhého zajištění automobilu v trestním řízení. Prvostupňový i odvolací soud žalobu zamítly. Dovolání stěžovatelů Nejvyšší soud odmítl jako vadné. 

Předmětem řízení je to, zda Nejvyšší soud neodepřel stěžovatelům právo na přístup k soudu, když odmítl jejich dovolání pro vady, protože dle něj neobsahovalo vymezení jednoho z předpokladů přípustnosti dovolání. V ústavní stížnosti se totiž stěžovatelé domáhají zrušení napadeného usnesení Nejvyššího soudu a namítají, že jím bylo porušeno jejich právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny. 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.09.2023 14:00 do: 06.09.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1609/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 54 Co 207/2022-665 ze dne 11. 5. 2023
Stručná charakteristika:  Úprava péče o dítě.
Označení navrhovatelů:  R. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Předmětem řízení u obecných soudů je úprava poměrů druhé vedlejší účastnice (nezletilé), dcery stěžovatelky a prvního vedlejšího účastníka, s rodiči, jejichž spor o péči o nezletilou trvá již několik let. Poté, co rodiče ukončili společné soužití, byla nezletilá rozsudkem okresního soudu za trvání manželství rodičů i pro dobu po rozvodu svěřena do péče stěžovatelky a zároveň byl upraven pravidelný styk otce s nezletilou. Stěžovatelka se o tři roky později domáhala zúžení styku otce s nezletilou, který ve stejnou dobu navrhoval střídavou péči. Usnesením obvodního soudu byl zamítnut návrh stěžovatelky na vydání předběžného opatření, kterým se s odůvodněním, že nezletilá odmítá k otci chodit, domáhala uložení povinnosti otci strpět nepředávání nezletilé dle rozsudku okresního soudu do pravomocného rozhodnutí ve věci.  Městský soud následně usnesení obvodního soudu změnil a nařídil předběžné opatření, na základě kterého bylo stanoveno oprávnění otce stýkat se s nezletilou vždy v určitou dobu za asistence organizace, která zajišťuje asistovaný styk rodičů s dětmi. Dále obvodní soud rozhodl o návrhu otce na změnu péče o nezletilou tak, že jej zamítl. Městský soud pak tento rozsudek ve výroku o změně výchovy nezletilé za období do 14. 7. 2023 potvrdil a s účinností od 15. 7. 2023 jej změnil tak, že nezletilou svěřil do péče otce. Svůj závěr odůvodnil mj. tím, že na straně stěžovatelky došlo v mezidobí k podstatné změně poměrů, jelikož především v důsledku práce u dvou zaměstnavatelů přenechala péči o nezletilou na mateřské babičce.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí městského soudu, neboť je přesvědčena, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva dle čl. 10 odst. 2, čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny. 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.09.2023 14:30 do: 06.09.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 451/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 26 Cdo 2144/2022-878 ze dne 7. 12. 2022, usnesení Nejvyššího soudu č. j. 26 Nd 109/2022-843 ze dne 8. 3. 2022, rozsudku Krajského soudu v Brně č. j. 19 Co 51/2021-780 ze dne 10. 11. 2021, rozsudku Městského soudu v Brně č. j. 30 C 134/2016-644 ze dne 25. 6. 2020 a usnesení Městského soudu v Brně č. j. 30 C 134/2016-600 ze dne 6. 2. 2020
Stručná charakteristika:  Formalistické odmítnutí dovolání pro vady z důvodu nevymezení dovolacího důvodu
Označení navrhovatelů:  V. D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka bydlela se svým manželem v obecním bytě. Původní nájemkyní bytu měla být tchyně stěžovatelky, která se po krátkém společném soužití se svým synem a jeho manželkou z bytu odstěhovala. Stěžovatelka a její manžel se rozvedli a stěžovatelka dále podle svého tvrzení v bytě bydlela jako samoživitelka se svojí dcerou. Během privatizace bytového fondu město převedlo vlastnické právo k předmětné bytové jednotce na nově vytvořené bytové družstvo — vedlejšího účastníka a), který jej později převedl na vedlejší účastnici b). Stěžovatelka proti uvedenému jednání od roku 2010 soudně brojí, protože je přesvědčena, že družstvo mělo nabídnout byt k převodu do vlastnictví nejprve jí – jako stávající nájemkyni. Obecné soudy žalobu stěžovatelky na určení, že vlastníkem bytu je družstvo, zamítly. Stěžovatelka následně podala u městského soudu další žalobu a domáhala se určení neplatnosti smlouvy z roku 2009, kterou bylo převedeno vlastnické právo z družstva na vedlejší účastnici b), následně žalobní petit ještě pozměnila a doplnila, městský soud jí však nevyhověl. Krajský soud potvrdil rozsudek městského soudu a Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky odmítl. 

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, neboť je přesvědčena, že jimi bylo porušeno její základní právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod ve spojení se základním právem na zákonného soudce podle čl. 38 odst. 1 Listiny. Klíčovou otázkou je, zda Nejvyšší soud stěžovatelce neoprávněně zamezil přístup k soudu, odmítl-li její dovolání pro vady proto, že v něm nevymezila dovolací důvod.