Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 37. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 12.09.2023 14:00 do: 12.09.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: III. ÚS 3168/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Vrchního soudu v Olomouci ze dne 12. ledna 2022 č. j. 3 To 84/2021-2893
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  D. R., nezl. X, nezl. Y a nezl. Z
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelky se domáhají zrušení napadeného rozsudku v části, v níž bylo rozhodnuto o zabrání finanční hotovosti ve výši 51 000 Kč a 29 500 eur, zajištěné při prohlídce rodinného domu. Hotovost byla zajištěna zesnulému druhovi a otci stěžovatelek. Ten byl nejprve uznán vinným ze spáchání zločinu zkrácení daně, poplatku a podobné povinné platby podle § 240 odst. 1, odst. 2 písm. c) trestního zákoníku, za což mu byl podle § 70 odst. 1 trestního zákoníku uložen mj. trest propadnutí věci týkající se shora uvedené finanční hotovosti. Obžalovaný sice podal odvolání, nicméně posléze zemřel. Napadeným rozsudkem vrchní soud podle § 101 odst. 1 písm. a) trestního zákoníku uložil ochranné opatření zabrání věci, a to výše specifikované finanční hotovosti.

Stěžovatelky namítají, že napadeným rozsudkem bylo rozhodnuto o majetku v té době již mrtvého člověka, přičemž toto rozhodnutí nikdy nebylo doručeno jeho právním nástupcům a jeho dědicové s ním nebyli seznámeni. Mají za to, že dědicové byli takto zkráceni na svých majetkových právech, neboť jim byla upřena možnost domáhat se vydání majetkových hodnot, které před smrtí náležely zůstaviteli.

 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 13.09.2023 11:00 do: 13.09.2023 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 31/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád, ze dne 24. 10. 2019.
Stručná charakteristika:  Vymezení kapacity v tržním řádu.
Označení navrhovatelů:  KÚ Jihomoravského kraje, JUDr. R. H, Ph.D.
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Navrhovatelem je ředitel Krajského úřadu Jihomoravského kraje, který navrhl zrušení nařízení obce Holubice č. 1/2019, tržní řád, ze dne 24. 10. 2019 pro jeho rozpor s § 18 zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon). Podle navrhovatele obec může (ale nemusí) tržním řádem stanovit kapacitu tržiště (počet prodejních míst) podle živnostenského zákona. Má-li obec v úmyslu kapacitu tržišť upravit, je povinna tak učinit vždy explicitně přímo v tržním řádu, nikoliv např. odkazem na budoucí úpravu mimo tržní řád, který musí obsahovat skutečné (věcné) určení kapacity. Odkaz na budoucí úpravu nelze považovat za jednoznačné vymezení nevyvolávající u jeho adresátů žádné pochybnosti či výkladové nejasnosti. Kapacitu tržiště musí stanovit k tomu příslušný orgán, kterým však nemůže být obecní úřad, jako je tomu v případě čl. 3 odst. 1 napadeného nařízení.