Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 38. kalendářní týden roku 2021

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.09.2021 14:00 do: 21.09.2021 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1480/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Olomouci ze dne 9. března 2021 č. j. 8 Cmo 38/2021-68
Stručná charakteristika:  právo na soudní a jinou právní ochranu, kontradiktornost řízení, právo být slyšen
Označení navrhovatelů:  obchodní společnost Důl Staré Oldřůvky, a. s., a Bc. P. M., oba zastoupeni advokátem Mgr. Martinem Hofmanem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelky a první vedlejší účastnice - TRISTAR Invest, s. r. o. - uzavřely smlouvu o úvěru a smlouvu o zajišťovacím převodu práva k akciím obchodní společnosti Důl Svatoňovice, a. s. Bylo ujednáno, že dojde-li k porušení dohodnutých podmínek, první vedlejší účastnice je jako nabyvatelka oprávněna nabídnout převáděné akcie blíže určeným zájemcům. První vedlejší účastnice využila tohoto oprávnění a převedla akcie na druhou vedlejší účastnici - MH - Assets, s. r. o. Stěžovatelky měly za to, že první vedlejší účastnice porušila své závazky, a proto se dne 16. 12. 2020 domáhaly u krajského soudu nařízení předběžného opatření spočívajícího v zamezení nakládání a výkonu akcionářských práv s akciemi společnosti Důl Svatoňovice vedlejšími účastnicemi. Krajský soud návrhu vyhověl a usnesením ze dne 21. 12. 2020 uložil vedlejším účastnicím povinnost zdržet se výkonu akcionářských práv ve společnosti Důl Svatoňovice a jakýchkoli právních jednání vedoucích ke zcizení jejích akcií či jejich zatížení právy třetích osob. Podle krajského soudu bylo účelem uvedené smlouvy o zajišťovacím převodu práva k akciím zajistit pohledávku ze smlouvy o úvěru první vedlejší účastnice a poskytnout stěžovatelkám jistotu, že při řádném splnění zajištěného závazku na ně přejde zpět právo k cenným papírům. Je zřejmé, že vedlejší účastnice učinily kroky, které ztěžují naplnění rozvazovací podmínky (přechod cenných papírů zpět na stěžovatelky). Dne 21. 1. 2021 stěžovatelky podaly ke krajskému soudu žalobu na určení, že jsou akcionářkami společnosti Důl Svatoňovice. Věc je u krajského soudu vedena pod sp. zn. 43 Cm 39/2021. Vedlejší účastnice proti uvedenému usnesení krajského soudu brojily dne 5. 1. 2021 a 12. 1. 2021 odvoláními bez uvedení důvodů (tzv. blanketními odvoláními). Vedlejší účastnice dne 28. 1. 2021 a 1. 2. 2021 odvolání doplnily o odůvodnění. Dne 9. 2. 2021 krajský soud před předložením věci Vrchnímu soudu v Olomouci zaslal stěžovatelkám na vědomí toliko podání vedlejších účastnic, tj. toliko jejich tzv. blanketní odvolání, nikoli následně podaná odůvodnění. Vrchní soud poté ústavní stížností napadeným usnesením změnil uvedené usnesení krajského soudu tak, že návrh stěžovatelek zamítl (výrok I.), a uložil stěžovatelkám zaplatit každé z vedlejších účastnic 9 228 Kč jako náhradu nákladů řízení (výroky II. a III.). Podle vrchního soudu krajský soud postupoval v rozporu s nálezem Ústavního soudu ze dne 1. 9. 2016 sp. zn. II. ÚS 1847/16, neboť si před nařízením předběžného opatření nevyžádal vyjádření vedlejších účastnic. Nadto vzal za osvědčené, že vedlejší účastnice postupovaly v souladu se smluvními ujednáními a převáděné akcie se mohly stát „bezpodmínečným vlastnictvím“ první vedlejší účastnice. V bodu 14 odůvodnění napadeného usnesení vrchní soud uvedl, že „[stěžovatelky] měly možnost na tvrzení [vedlejších účastnic] reagovat a jimi tvrzený skutkový stav vyvrátit, což však neučinily. Pasivita [stěžovatelek] tak podpořila [jeho] závěr …, že se [vedlejším účastnicím] podařilo zpochybnit skutkový stav, z něhož vycházel [krajský soud].“ Vrchní soud uzavřel, že neexistuje skutkový podklad pro závěr, že akcie nebylo možné převést, a podmínky pro nařízení předběžného opatření podle § 74 odst. 1 zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, dány nejsou.

V ústavní stížnosti stěžovatelky zaprvé tvrdí, že vzhledem k tomu, že jim krajský soud zaslal toliko tzv. blanketní odvolání vedlejších účastnic, neměly možnost se k argumentům vedlejších účastnic předloženým v odvolacím řízení vyjádřit. Chybějící reakce stěžovatelek přitom byla pro vrchní soud rozhodná. Zadruhé stěžovatelky tvrdí, že vrchní soud napadeným usnesením popírá účel institutu předběžného opatření. V právech a povinnostech stěžovatelek mohou nastat změny, které rozhodnutí ve věci samé nezvrátí. Stěžovatelky se obávají, že vedlejší účastnice převodem akcií změní akcionářskou strukturu společnosti Důl Svatoňovice; v řízení ve věci samé by se stěžovatelky mohly dostat do konfliktu s právy třetích osob nabytými v dobré víře. Vrchní soud svůj závěr přitom opřel o „osvědčenou“ skutečnost, že vedlejší účastnice vykonávají akcionářská práva oprávněně, čímž však podle nich nepřípustně předjímá rozhodnutí ve věci samé.