Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 38. kalendářní týden roku 2022

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 20.09.2022 13:00 do: 20.09.2022 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: IV. senát

Spisová značka: IV. ÚS 849/22

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.

Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 20. ledna 2022 č. j. 18 Co 24/2022-262 a usnesení Okresního soudu Plzeň-jih ze dne 27. prosince 2021 č. j. 3 P 93/2013-238

Stručná charakteristika:  Složení jistoty podle § 75b odst. 1 občanského soudního řádu; náležité odůvodnění

Označení navrhovatelů:  J. Š.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Ústavní stížností napadenými usneseními obecných soudů bylo k návrhu matky nezletilého vydáno předběžné opatření, kterým byl nahrazen souhlas stěžovatele (otce nezletilého), aby podala žádost za nezletilého k přijetí dítěte k základnímu vzdělávání na jinou základní školu. Na rozdíl od základní školy, kterou nezletilý dříve navštěvoval a která se nacházela v místě bydliště stěžovatele, má nezletilý nově navštěvovat základní školu v blízkosti bydliště matky, které je vzdáleno od bydliště stěžovatele několik desítek kilometrů.

Stěžovatel spatřuje porušení svého základního práva na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny v tom, že obecné soudy měly nesprávně posoudit, zda došlo ke složení jistoty u nového návrhu na předběžné opatření, a že Krajský soud v Plzni se neměl vypořádat s ostatními v odvolání stěžovatele uplatněnými námitkami, což činí jím vydané usnesení nepřezkoumatelným.

 

 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 20.09.2022 15:30 do: 20.09.2022 16:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: I. senát

Spisová značka: Pl. ÚS 7/22

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151

Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa

Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh na zrušení § 2 odst. 2 písm. b) a c), písm. d) ve slovech „sportoviště ve vnitřním prostoru stavby, venkovního sportoviště,“, písm. e) a f), písm. k) ve slovech „nebo stanovení podmínek“, písm. m) až v), § 8a, § 10 odst. 1 ve slovech „nebo podle § 69 odst. 1 písm. b) nebo i) zákona o ochraně veřejného zdraví, jehož účelem je likvidace epidemie COVID 19 nebo nebezpečí jejího opětovného vzniku“, § 10 odst. 2 písm. f), § 10 odst. 3 a § 11 odst. 3 zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákona č. 39/2022 Sb.,

Stručná charakteristika:  Ústavnost novely tzv. pandemického zákona

Označení navrhovatelů: skupina poslanců, za kterou jedná poslanec Radek Vondráček, zastoupená doc. JUDr. Zdeňkem Koudelkou, Ph.D., advokátem se sídlem v Brně, Optátova 46

Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Skupina 57 poslanců, za niž jedná poslanec Radek Vondráček (dále jen „navrhovatelka“) se domáhá zrušení výše uvedených částí zákona č. 94/2021 Sb., o mimořádných opatřeních při epidemii COVID-19 a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění nálezu Ústavního soudu, vyhlášeného pod č. 4/2022 Sb., a zákona č. 39/2022 Sb. (dále jen „pandemický zákon“). Navrhovatelka navrhuje zrušit jen části doplněné do pandemického zákona novelou provedenou zákonem č. 39/2022 Sb., ačkoli napadá protiústavnost jeho projednávání v Poslanecké sněmovně jako celku, a je tedy podle ní dán důvod pro zrušení všech změn doplněných zákonem č. 39/2022 Sb. Důvodem tohoto postupu podle navrhovatelky je, že některé zákonem č. 39/2022 Sb. provedené změny mají legislativně technický charakter či jsou pro adresáty výhodnější (např. výše pokut).

Navrhovatelka především namítá porušení pravidel zákonodárného procesu při projednávání a přijetí zákona č. 39/2022 Sb. a dále brojí proti zákonem č. 39/2022 Sb. doplněným ustanovením § 8a a 2 odst. 2 písm. b) pandemického zákona. 5. Podle navrhovatelky byl zákon č. 39/2022 Sb. schválen ve stavu legislativní nouze, pro který nebyly splněny materiální podmínky, což ve svém důsledku zakládá protiústavnost jím měněných a doplněných částí v pandemickém zákoně. Navrhovatelka brojí vůči § 8a pandemického zákona, který podle ní porušuje osobní svobodu (čl. 8 Listiny) i svobodu pohybu a pobytu (čl. 14 Listiny), ve spojení se zásadou, že nikdo není povinen činit to, co zákon neukládá (čl. 2 odst. 4 Ústavy a čl. 2 odst. 3 Listiny). Dosud zákonná úprava připouštěla, že při nařízení karantény osoby podezřelé z nákazy či izolace nakažené osoby jde o rozhodnutí orgánu veřejné moci (hygieny) plně podléhající správnímu řádu; nyní však pandemický zákon revolučně umožňuje omezit základní lidská práva i prostředkem komunikace na dálku. Navrhovatelka dále brojí proti § 2 odst. 2 písm. b) pandemického zákona, kterým byla zařazena řada nových omezení a povinností pro podnikatele, čímž je dotčena svoboda podnikání zaručená čl. 26 Listiny. Základní změnou je možnost omezit nejen obchodní a výrobní provozovny, ale v zásadě veškeré podnikatelské činnosti vyjmenované v písm. b), přitom takto široké vymezení je nedůvodné. Je řada podnikatelských aktivit, které koná člověk sám a nepřichází do kontaktu s veřejností nad úroveň běžného společenského styku (např. tvorba počítačových programů, zpracování účetních dokladů apod.).

 

 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu

od: 22.09.2022 09:00 do: 22.09.2022 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu

Označení senátu nebo pléna: III. senát

Spisová značka: III. ÚS 3146/21

Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152

Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.

Označení navrhovatelů:  P. P., A. S.

Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Obecné soudy ústavní stížností napadenými rozhodnutími rozhodly o svěření nezletilé dcery stěžovatelů do společné pěstounské péče vedlejších účastníků a řízení o úpravě styku stěžovatelů s nezletilou bylo vyloučeno k samostatnému projednání. Soudy dospěly k závěru, že řádná péče o nezletilou přesahuje v takto útlém věku (tři roky) schopnosti stěžovatelů a že je takový postup v nejlepším zájmu nezletilé. Institut pěstounské péče je ze své podstaty institutem přechodného trvání, který trvá jen do doby, než budou rodiče schopni zajistit řádnou péči o nezletilou, přičemž tento okamžik závisí na dosažení určité duševní úrovně nezletilé a s tím související určité míry samostatnosti, a dále na vztahu mezi rodiči a nezletilou.

Stěžovatelé s rozhodnutími soudů o svěření nezletilé dcery do pěstounské péče nesouhlasí. Krajský soud v napadeném rozsudku uvádí, že si nelze představit návrat nezletilé do péče rodičů, dokud mezi nimi nebude navázán dostatečně kvalitní vztah, čehož však nelze dosáhnout bez časného a intenzivního kontaktu mezi nezletilou a rodiči, neposkytuje však zároveň stěžovatelům návod na to, jak tento bližší vztah navázat a prohloubit kontakt. Podle nich je přitom logické, že v důsledku běhu času si nezletilá, která již více než 3,5 roku žije v péči pěstounů a své rodiče vídá jednou týdně, a to ještě po velmi omezenou dobu, vytvořila rodinné vazby spíše s pěstouny než s vlastními rodiči. Tuto skutečnost žádný ze soudů nevzal v potaz a prakticky tak trestá rodiče za průtahy ve svém vlastním rozhodování.