Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 39. kalendářní týden roku 2023

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.09.2023 14:00 do: 26.09.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 3204/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 25. 8. 2022 sp. zn. 9 To 269/2022
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, odměna advokáta/opatrovníka, náklady řízení
Označení navrhovatelů:  L. K., advokát
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Na návrh státní zástupkyně byl stěžovatel ustanoven opatrovníkem nezletilých dětí, a to k ochraně jejich zájmů v trestním řízení vedeném proti jejich matce. Následně stěžovatel v pozici opatrovníka uplatnil nárok na odměnu za zastupování v celkové výši 127 785, 60 Kč včetně DPH. Usnesením obvodního soudu bylo o žádosti stěžovatele rozhodnuto tak, že se mu přiznává odměna a náhrada hotových výdajů ve výši 124 533, 20 Kč, ve zbývající částce 2 952,40 Kč byl návrh zamítnut. K podané stížnosti obžalované (matky nezletilých) rozhodl městský soud ústavní stížností napadeným usnesením tak, že rozhodnutí obvodního soudu zrušil a sám ve věci rozhodl tak, že stěžovateli přiznal celkovou částku 21 417 Kč za opatrovnictví nezletilé a obdobně rozhodl též o odměně za opatrovnictví nezletilého. Městský soud toto rozhodnutí odůvodnil tím, že stěžovatel vystupoval v trestním řízení nikoli jako zmocněnec na základě plné moci, ale toliko jako opatrovník v rámci opatrovnického řízení, což je třeba brát v potaz při stanovování částek dle tarifních hodnot.

Stěžovatel se domáhá zrušení rozhodnutí městského soudu, a to pro jeho rozpor s čl. 26, čl. 36 a čl. 37 Listiny základních práv a svobod.

 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.09.2023 14:00 do: 26.09.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3194/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti III. výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 11. října 2022 č. j. 12 Co 229/2022-156
Stručná charakteristika:  vlastnické právo a právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  V. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se po České republice – Ministerstvu dopravy domáhal zaplacení 150 000 Kč z titulu náhrady nemajetkové újmy způsobené mu nepřiměřenou délkou řízení u Magistrátu hlavního města Prahy, které trvalo celkem 3 roky a 4 měsíce. Obvodní soud uložil ministerstvu zaplatit stěžovateli 26 312 Kč s příslušenstvím, ve zbytku žalobu zamítl. Ministerstvu dále uložil nahradit stěžovateli náklady řízení ve výši 39 016 Kč. K odvolání stěžovatele i ministerstva městský soud napadeným rozsudkem ve věci samé rozsudek obvodního soudu potvrdil (výrok I.) a náhradu nákladů řízení před obvodním soudem snížil. Dále rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů odvolacího řízení (výrok III.), což odůvodnil tím, že žádný z účastníků neměl ve věci plný úspěch.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení III. výroku rozsudku městského soudu, a to pro tvrzené porušení čl. 2 odst. 3 a čl. 95 odst. 1 Ústavy, dále čl. 2 odst. 2, čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 26.09.2023 14:30 do: 26.09.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1455/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti usnesení Okresního soudu v Českých Budějovicích ze dne 15. 3. 2023 č. j. 49 EXE 465/2015-114
Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu, právo na spravedlivý proces, náklady řízení
Označení navrhovatelů:  K. S., právně zastoupena advokátkou Mgr. Lucií Stejskalovou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka (exekutorka) byla pověřena exekucí souboru movitých věcí obchodní společnosti („povinná“). Ta přes výzvu stěžovatelky svůj dluh vůči oprávněné dobrovolně nesplnila a stěžovatelka začala provádět úkony směřující k zajištění majetku. Provedení exekuce bránil návrh povinné na zastavení exekuce. S více než půlročním odstupem a po neúspěchu zmíněného návrhu na zastavení exekuce povinná uzavřela s oprávněnou dohodu o narovnání, podle které povinná část exekuovaných movitých věcí za dohodnutou částku odkoupila, zbytek vydala oprávněné. Dne 14. 1. 2016 vydala stěžovatelka příkaz k úhradě nákladů exekuce, ve kterém stanovila výši nákladů exekuce a uložila je povinné k zaplacení. K námitkám povinné exekuční soud příkaz zrušil a vyslovil názor, že odměna za exekuci vydaných movitých věcí má vycházet z hodnoty věcí v době jejich odebrání a měla by zohledňovat skutečnost, že povinná přistoupila ke splnění povinností ještě před nuceným provedením exekuce. Stěžovatelka tedy podle stanovených pokynů nově rozhodla o nákladech exekuce příkazem ze dne 3. 2. 2023, vypočtenou odměnu ve výši 193 040 Kč snížila o 35 % na částku 125 480 Kč. Proti příkazu podala povinná opětovně námitky. Exekuční soud v následném usnesení příkaz změnil a odměnu exekutorky stanovil na částku 48 620 Kč, tedy rozhodl o krácení odměny ve výši 75 %.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení usnesení okresního soudu, kterým byla výrazně snížena její odměna za vedení exekučního řízení. Je přesvědčena, že obecný soud daným postupem porušil její právo na spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny a vlastnické právo podle čl. 11 odst. 1 Listiny.

 

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 27.09.2023 14:00 do: 27.09.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1192/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku
Stručná charakteristika:  ochrana soukromého a rodinného života
Označení navrhovatelů:  M. Š. a P. Š.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Napadená rozhodnutí byla vydána v opatrovnickém řízení, ve kterém soudy rozhodovaly o péči nezletilého vedlejšího účastníka 1), který se v roce 2014 narodil vedlejší účastnici 4). Jelikož lékaři po jeho narození zjistili přítomnost amfetaminu v moči, nařídil obvodní soud na návrh OSPODu předběžné opatření, dle něhož byl nezletilý odevzdán do péče zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Následně obvodní soud nařídil ústavní výchovu a umístil nezletilého do téhož zařízení. Stěžovatelé podali návrh na vydání předběžného opatření, kterým by byl nezletilý svěřen do jejich péče, a zároveň podali návrh na zahájení řízení o osvojení nezletilého. Matka nezletilého udělila s osvojením souhlas a dne 15. 12. 2014 nařídil obvodní soud usnesením předběžné opatření, dle něhož byl nezletilý předán do péče stěžovatelů. O pár měsíců později došlo k souhlasnému prohlášení rodičů o uznání otcovství vedlejším účastníkem 5), který souhlas s osvojením nedal a později jej odvolala i matka nezletilého. Společně poté podali návrh na svěření nezletilého do své péče. Současně podali návrh na svěření nezletilého do péče také vedlejší účastníci 2) a 3), jakožto prarodiče nezletilého. Obvodní soud rozhodl, že se nezletilý svěřuje do pěstounské péče stěžovatelů. Na základě tohoto rozhodnutí probíhal styk nezletilého s rodiči i prarodiči, přičemž styk s prarodiči se postupně začal rozšiřovat, a proto prarodiče podali návrh na svěření nezletilého do pěstounské péče. Následně navrhli svěření nezletilého do své péče jeho rodiče, později však vzali oba svůj návrh zpět.. Obvodní soud rozhodl ústavní stížností napadeným rozsudkem ze dne 17. 6. 2021 tak, že se nezletilý svěřuje do pěstounské péče prarodičů. Městský soud pak napadeným rozsudkem ze dne 26. 1. 2022 rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. I přesto, že v napadeném rozsudku shledal řadu procesních i hmotněprávních pochybení, dospěl k závěru, že bylo v zájmu nezletilého napadený rozsudek nerušit.

Stěžovatelé mají za to, že napadenými rozhodnutími obecných soudů byla porušena jejich ústavně zaručená práva, a to právo na spravedlivý proces a soudní ochranu dle čl. 36 a čl. 38 Listiny a dle čl. 6 Úmluvy, právo na ochranu soukromého a rodinného života dle čl. 10 odst. 2 Listiny, jakož i práva a principy obsažené v čl. 1, čl. 3 odst. 1, čl. 4 odst. 3 a čl. 37 odst. 3 Listiny a práva a principy obsažené v čl. 2 odst. 3, čl. 90 a čl. 96 Ústavy.