Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 40. kalendářní týden roku 2022

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 05.10.2022 10:30 do: 05.10.2022 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1959/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Okresního soudu v Karlových Varech ze dne 2. 5. 2022, sp. zn. 1 Nt401/2022, a usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 25. 5. 2022, č. j. 50 To 133/2022-101
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces ve vazebním řízení
Označení navrhovatelů:  J. T., zast. advokátem JUDr. Janem Horychem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je od 12. 1. 2022 vazebně stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu vraždy ve spolupachatelství. Skutek, který je mu kladen za vinu, měl spočívat v tom, že měl společně se spoluobviněným P. na příkaz spoluobviněného Š. a za odměnu 200 000 Kč pro každého ze spolupachatelů dne 2. 10. 2011 vylákat pod falešnou záminkou poškozeného do provozovny autoservisu spoluobviněného P., který jej měl zastřelit nelegálně drženou zbraní. Následně se spolu se stěžovatelem měli těla poškozeného zbavit jeho zapálením v lese a inkasovat slíbenou finanční odměnu od spoluobviněného Š.

Úmrtí poškozeného bylo prověřováno již v roce 2011, nebyly však zjištěny skutečnosti umožňující zahájit trestní stíhání proti konkrétní osobě či osobám, a tak byla věc odložena. Po deseti letech byl identifikován klíčový svědek, jehož informace umožnily zahájení trestního stíhání proti stěžovateli a jeho spoluobviněným.

Napadenými usneseními Okresního soudu v Karlových Varech (dále jen „okresní soud“) ze dne 2. 5. 2022 a Krajského soudu v Plzni (dále jen „krajský soud“) ze dne 25. 5. 2022 byl stěžovatel dle § 72 odst. 1 trestního řádu ponechán ve vazbě z důvodu uvedeného v § 67 písm. a) trestního řádu, přičemž možnosti nahrazení vazby jinými prostředky nebyly obecnými soudy přijaty. 

Existenci vazebního důvodu okresní soud dovodil ze skutečnosti, že ačkoliv stěžovatel má v okolí bydliště příbuzné a uvádí zaměstnání s příjmem, je ohrožen trestní sazbou od dvanácti do dvaceti let, přičemž v případě odsouzení by mu byl ukládán souhrnný trest k poslednímu odsouzení, a tedy je zřejmé, že by trest nebyl ukládán na spodní hranici trestní sazby. S odkazem na nález sp. zn. III. ÚS 566/03 ze dne 1. 4. 2004 (N 48/33 SbNU 3) tak okresní soud uzavřel, že u stěžovatele je vzhledem k hrozící výměře trestu dán důvod tzv. vazby útěkové podle § 67 písm. a) trestního řádu. 

Nemožnost nahradit vazbu jinými prostředky pak okresní soud zdůvodnil absencí pracovního zázemí stěžovatele a jeho trestní minulostí s ohledem na výši předpokládaného trestu. Ani peněžitá záruka ve výši 200 000 Kč, kterou stěžovatel nabídl „v rámci závěrečné řeči“, ani dohled probačního úředníka nepovažoval okresní soud za dostatečnou náhradu, a to zejména pro nedostupnost prostředků elektronického monitoringu vazebně stíhaných. 

Stížnost proti uvedenému usnesení krajský soud zamítl, se závěry okresního soudu se ztotožnil. 

Ústavní stížností stěžovatel brojí proti v záhlaví uvedeným rozhodnutím okresního soudu a krajského soudu, neboť se domnívá, že jimi byla porušena jeho ústavně zaručená základní práva dle čl. 8 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 40 odst. 2 Listiny, jakož i čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod (dále jen „Úmluva“) a čl. 13 Úmluvy. Stěžovatel namítá, že okresní a krajský soud nesprávně aplikovaly judikaturu Ústavního soudu a jejich rozhodnutím vytýká: 1) nesprávné posouzení poměrů stěžovatele; 2) ignorování rozporu výpovědi svědka s obsahem spisu; 3) nesprávnou re-evaluaci identikitu; 4) nevypořádání námitek stěžovatele; 5) nesprávné posouzení vazebního důvodu; 6) nezabývání se změnou okolností.