Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 40. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.10.2023 11:00 do: 02.10.2023 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: II. ÚS 1931/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. května 2020 č. j. 19 Co 72/2020-585, rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 19. listopadu 2019 č. j. 48 C 58/2010-557 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 1. října 2019 č. j. 48 C 58/2010-525
Stručná charakteristika:  právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. G.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V projednávané věci se stala klíčovou otázka pravomoci (českých) soudů. Stěžovatel se v roce 2010 u českých soudů domáhal rozvodu manželství s vedlejší účastnicí. Oba jsou občany ČR a současně dalšího zahraničního státu. Řízení bylo přerušeno do doby, než bude rozhodnuto o poměrech jejich dítěte. V roce 2015 obvodní soud rozhodl, že v řízení se pokračuje, neboť dítě manželů nabylo podle českých právních předpisů zletilosti. Městský soud potvrdil, že je dána pravomoc českých soudů. K dovolání vedlejší účastnice Nejvyšší soud usnesení obou soudů zrušil a uvedl, že osobní poměry manželů se řídí právním řádem zahraničního státu. Obvodní soud tedy poté rozhodl, že se v řízení pokračuje, a současně řízení zastavil. Městský soud usnesení obvodního soudu změnil tak, že se řízení nezastavuje, a uložil obvodnímu soudu postupovat podle zahraničního právního předpisu a stanovit stěžovateli povinnost předložit listiny potřebné pro rozvod manželství. Stěžovatel poté podal návrh na rozšíření předmětu řízení o vypořádání společného jmění manželů. To však obvodní soud napadeným usnesením nepřipustil. Následně obvodní soud návrh stěžovatele na rozvod manželství napadeným rozsudkem zamítl. K odvolání stěžovatele městský soud doplnil dokazování dílčími rozhodnutími zahraničního státu a uvedl, že stěžovatel nesplnil podmínky vyřešení ekonomických otázek v podobě dohody nebo soudního rozhodnutí pro jejich včlenění do rozsudku o rozvodu podle rozhodného práva. Rozsudek obvodního soudu potvrdil jako věcně správný.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, kterými měla být porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 10 odst. 2 a čl. 36 Listiny základních práv a svobod.