Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 41. kalendářní týden roku 2023

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.10.2023 13:30 do: 10.10.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1706/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 13. března 2023 č. j. 44 To 74/2023-133
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivou odměnu za práci, právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  Mgr. J. H.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl ustanoven obhájcem dnes již odsouzeného pachatele za účelem podání ústavní stížnosti ve věci přerušení výkonu trestu odnětí svobody odsouzeného. Usnesením obvodního soudu byla stěžovateli za danou obhajobu přiznána odměna a náhrada hotových výdajů v celkové částce 16 680 Kč. Ke stížnosti příslušného státního zástupce městský soud napadeným usnesením usnesení obvodního soudu zrušil a přisvědčil státnímu zástupci v tom, že v řízení o ústavní stížnosti nelze rozhodovat o bezplatné obhajobě a náhradě nákladů řízení.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí městského soudu s tvrzením, že jím došlo k porušení jeho ústavně zaručených práv a svobod dle čl. 28 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.10.2023 14:00 do: 10.10.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1531/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 4 Tdo 223/2023-186 ze dne 22. 3. 2023, usnesení Krajského soudu v Brně č. j. 9 To 364/2022-149 ze dne 10. 11. 2022 a rozsudku Okresního soudu v Jihlavě č. j. 1 T 102/2022-133 ze dne 26. 9. 2022
Stručná charakteristika:  Trestní věc
Označení navrhovatelů:  Ing. L. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud uznal napadeným rozhodnutím stěžovatele vinným ze spáchání přečinu krádeže, čehož se měl dopustit tím, že bez souhlasu majitele nechal pokácet lesní porost o výměře 0,45 hektaru tím způsobem, že těžařům vytyčil pozemek a dal pokyn k těžbě. Následně s vytěženou dřevní hmotou nakládal jako s vlastním majetkem. Stěžovateli byl uložen peněžitý trest ve výši 48 300 Kč a dále náhrada škody poškozenému ve výši 39 816 Kč. Proti tomuto rozsudku podal stěžovatel odvolání, v němž namítal, že jeho jednání spočívalo výhradně ve vytyčení pozemku, ke kterému mu byl údajně dán pokyn. Stěžovatel tak namítal, že nejen, že si dřevo nikdy nepřivlastnil, ale že mu také nebylo prokázáno zavinění ve formě úmyslu. Krajský soud však potvrdil závěry okresního soudu. Dovolání stěžovatele bylo Nejvyšším soudem odmítnuto.

Stěžovatel se domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena jeho základní práva podle čl. 36 odst. 1, čl. 39 a čl. 40 odst. 2 Listiny.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.10.2023 14:30 do: 10.10.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: 1 ÚS 1555/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze č. j. 29 Co 35/2023-1137 ze dne 3. 3. 2023
Stručná charakteristika:  Odměna opatrovníka
Označení navrhovatelů:  Mgr. Ing. J. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl jmenován opatrovníkem nezletilé pozůstalé. O pozůstalosti rozhodl obvodní soud usnesením tak, že výrokem I. stanovil hodnotu pozůstalosti, výrokem II. schválil dohodu dědiců o rozdělení pozůstalosti, výrokem III. určil odměnu notářky, výrokem IV. určil odměnu stěžovatele za výkon funkce opatrovníka nezletilé pozůstalé ve výši 1 981 610,95 Kč, výroky V. a VI. rozhodl o odměně správkyň části pozůstalosti a výroky VII. a VIII. rozhodl o nákladech řízení. Proti tomuto usnesení však podala odvolání Česká republika, prostřednictvím obvodního soudu, a to proti výroku IV. týkajícího se odměny stěžovatele. Městský soud změnil usnesení obvodního soudu tak, že odměna stěžovatele činí 44 891 Kč.

Proti tomuto usnesení brojí stěžovatel ústavní stížností, v níž se domáhá jeho zrušení pro rozpor s čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.10.2023 15:00 do: 10.10.2023 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: 1 ÚS 1675/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: Prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze sp. zn. 14 To 35/2023 ze dne 6. 4. 2023
Stručná charakteristika:  Položení předběžné otázky SDEU
Označení navrhovatelů:  B. s.r.o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka je českou obchodní společností, jejím jediným jednatelem a společníkem je zahraniční občan, proti němuž je v České republice vedeno trestní řízení, neboť je podezřelý ze spáchání rozsáhlé přeshraniční daňové trestné činnosti. Stěžovatelce byly usnesením policie zajištěny nemovitosti, přičemž zajištění bylo provedeno jako zajištění náhradní hodnoty. Proti usnesení policejního orgánu podala stěžovatelka stížnost k vrchnímu soudu, v níž namítala, že policejní orgán zajistil náhradní hodnotu v rozporu s čl. 30 nařízení Úřadu evropského veřejného žalobce (EPPO). Pokud měl vrchní soud o výkladu čl. 30 nařízení EPPO pochybnosti, stěžovatelka navrhla, aby přerušil řízení a položil Soudnímu dvoru předběžné otázky, jež ve stížnosti sama formulovala. Vrchní soud stížnost zamítl. Ve vztahu k návrhu stěžovatelky na položení předběžné otázky Soudnímu dvoru vrchní soud uzavřel, že o výkladu relevantních ustanovení unijního práva nemá pochybnosti.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení Vrchního soudu, neboť má za to, že jím bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu dle čl. 36 Listiny, právo na zákonného soudce dle čl. 38 Listiny, právo na spravedlivý proces dle čl. 6 Úmluvy, jakož i vlastnické právo dle čl. 11 Listiny.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 10.10.2023 15:30 do: 10.10.2023 16:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 990/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 33 Cdo 640/2022-97 ze dne 26. 1. 2023 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 16 Co 154/2021-73 ze dne 15. 11. 2021
Stručná charakteristika:  Přiměřenost povinnosti stěžovatelů v důchodovém věku zaplatit smluvní pokutu realitní kanceláři
Označení navrhovatelů:  1) M. B., 2) D. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé jsou manželé v důchodovém věku. Dne 8. 1. 2020 uzavřeli s vedlejší účastnicí (realitní kancelář) na dobu tří měsíců smlouvu o zprostředkování příležitosti koupě bytu v jejich vlastnictví. Kupní cena bytu činila 1 690 000 Kč, provize realitní kanceláři byla sjednána na 60 000 Kč. Prohlídky stěžovatelé umožňovali až do 16. 3. 2020, kdy realitní kanceláři oznámili, že s ohledem na propuknutí pandemie koronaviru nadále prohlídky bytu neumožní. Ve smlouvě bylo sjednáno, že poruší-li stěžovatelé některou ze smluvních povinností, jsou povinni zaplatit realitní kanceláři smluvní pokutu ve výši provize. Den po ukončení účinnosti smlouvy s realitní kanceláří stěžovatelé uzavřeli kupní smlouvu, kterou prodali byt zájemci, jehož nezprostředkovala realitní kancelář, za 1 500 000 Kč. Realitní kancelář se žalobou proti stěžovatelům domáhala zaplacení 60 000 Kč, což okresní soud zamítl s tím, že stěžovatelé neporušili svoji právní povinnost ani nejednali nepoctivě a nemravně. Krajský soud však rozhodnutí okresního soudu změnil a uložil stěžovatelům povinnost zaplatit realitní kanceláři 60 000 Kč. Dovolání stěžovatelů poté Nejvyšší soud odmítl. 

Ústavní stížností se stěžovatelé domáhají zrušení rozhodnutí obecných soudů, neboť jsou přesvědčeni, že jimi bylo porušeno jejich základní právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy. Klíčovou otázkou v projednávané věci je, zda obecné soudy odpovídajícím způsobem vyhodnotily přiměřenost (spravedlivost) smluvní pokuty, kterou mají stěžovatelé v důchodovém věku zaplatit realitní kanceláři za to, že jí během pandemie koronaviru neumožnili uskutečnit jednu prohlídku prodávaného bytu.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 11.10.2023 14:30 do: 11.10.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 565/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku a usnesení
Stručná charakteristika:  Svoboda povolání a podnikání Právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  společnost D. p. T.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka je zdravotnickým zařízením poskytujícím zdravotní péči, přičemž v této souvislosti uzavřela s vedlejší účastnicí (Všeobecnou zdravotní pojišťovnou) smlouvu o poskytování a úhradě zdravotní péče. Vedlejší účastnice vyúčtovala stěžovatelce  poskytnutou péči za rok 2016 a 2017. Stěžovatelka však s těmito vyúčtováními nesouhlasila. Následně se tedy domáhala zaplacení částek ve výši 864 782,15 Kč s příslušenstvím a ve výši 1 229 459,96 Kč s příslušenstvím po vedlejší účastnici z titulu dlužných úhrad za zdravotní péči poskytnutou stěžovatelkou pojištěncům vedlejší účastnice ve zmíněných letech.  

V důsledku negativního výsledku dosavadního řízení se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tím, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva, a to konkrétně právo podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost dle čl. 26 odst. 1 Listiny a právo na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.