Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 42. kalendářní týden roku 2023

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 17.10.2023 11:30 do: 17.10.2023 12:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3454/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti IV. a V. výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. 10. 2021, č. j. 22 Co 130/2021-518.
Stručná charakteristika:  náklady řízení
Označení navrhovatelů:  Mgr. R. P.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se žalobou domáhal, aby se žalovaní zdrželi zveřejňování článku, který o něm pojednává, požadoval zveřejnění omluvy a po každém ze žalovaných peněžité zadostiučinění ve výši 200 000 Kč. Obvodní soud stěžovateli vyhověl co do zdržovacího nároku i požadované omluvy. Druhému žalovanému, který byl autorem článku, rovněž uložil povinnost zaplatit stěžovateli požadovanou částku 200 000 Kč jako náhradu nemajetkové újmy a prvnímu žalovanému uložil povinnost k náhradě nemajetkové újmy ve výši 100 000 Kč. O náhradě nákladů řízení rozhodl obvodní soud tak, že uložil žalovaným povinnost zaplatit stěžovateli plnou náhradu nákladů. Městský soud na základě odvolání žalovaných rozhodl tak, že rozsudek obvodního soudu stran zdržovacího nároku a omluvy potvrdil. Ve výrocích, kterými obvodní soud přiznal stěžovateli peněžitou náhradu nemajetkové újmy, žalobu zamítl. O náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů rozhodl podle míry úspěchu ve věci.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení nákladových výroků rozsudku městského soudu s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho právo na ochranu cti a soukromého a rodinného života podle čl. 10 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod, právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 Listiny a právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.10.2023 14:00 do: 18.10.2023 14:20

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: III. ÚS 2722/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 12. července 2022 č. j. 28 Cdo 1044/2022-1239 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 14. září 2021 č. j. 22 Co 112/2021-1166, 22 Co 113/2021
Stručná charakteristika:  právo vlastnit majetek
Označení navrhovatelů:  Česká republika - Státní pozemkový úřad
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Vedlejší účastnice podaly žalobu na nahrazení projevu vůle stěžovatelky (Česká republika – Státní pozemkový úřad) uzavřít s vedlejšími účastnicemi dohodu o bezúplatném převodu pozemků podle zákona č. 229/1991 Sb., o úpravě vlastnických vztahů k půdě a jinému zemědělskému majetku (zákon o půdě). Okresní soud rozhodl tak, že ohledně některých pozemků žalobě vyhověl a nahradil projev vůle stěžovatelky (výrok I), ohledně dalších pozemků žalobu zamítl (výrok II). Krajský soud toto rozhodnutí ve výroku I potvrdil a dále jej částečně změnil ve výroku II tak, že se nahrazuje projev vůle stěžovatelky ve vztahu k jednomu z dalších pozemků. Nejvyšší soud dovolání vedlejších účastnic i stěžovatelky odmítl.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena její práva podle čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.10.2023 14:20 do: 18.10.2023 14:40

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: III. ÚS 460/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti výrokům II a III rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 6. dubna 2022 č. j. 7 Co 1499/2021-254, ve znění opravného usnesení téhož soudu ze dne 13. června 2022 č. j. 7 Co 1499/2021-294
Stručná charakteristika:  právo vlastnit majetek
Označení navrhovatelů:  Ing. Bc. J. E. a L. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud zamítl žalobu o určení, že vedlejší účastník je vlastníkem spoluvlastnického podílu o velikosti ideální ½ daných pozemků (výrok I) a uložil mu zaplatit každému ze stěžovatelů na náhradě nákladů řízení částku 130 262 Kč (výrok II). Krajský soud potvrdil rozsudek okresního soudu ve výroku I a změnil výrok II o náhradě nákladů řízení tak, že vedlejší účastník je povinen zaplatit na náhradě nákladů řízení před okresním soudem stěžovatelce částku 62 888, 21 Kč a stěžovateli částku 42 888, 21 Kč, dále uložil vedlejšímu účastníkovi zaplatit každému ze stěžovatelů na náhradě nákladů odvolacího řízení částku 17 526,85 Kč (výrok III). Krajský soud se neztotožnil s okresním soudem v tom, že lze vycházet při stanovení nákladů řízení z hodnoty předmětných nemovitostí zjištěné v řízení o pozůstalosti. Dovolání vedlejšího účastníka Nejvyšší soud výrokem I odmítl jako nepřípustné a výrokem II uložil vedlejšímu účastníkovi zaplatit na náhradě nákladů dovolacího řízení každému ze stěžovatelů částku 12 522 Kč.

Ústavní stížností se stěžovatelé domáhají zrušení výroků II a III krajského soudu s tvrzením, že jimi byla porušena jejich práva podle čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 18.10.2023 14:40 do: 18.10.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: III. ÚS 1504/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti proti výroku II rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. března 2023 č. j. 11 Co 22/2023-910 a výroku VI rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 7 ze dne 31. srpna 2022 č. j. 4 C 202/2002-889
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  P. C.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl vlastníkem chemické laboratoře, jež mu byla v roce 1998 odcizena. Policie ji našla a zajistila. V průběhu zajištění byla část laboratoře odcizena a další část poškozena. Stěžovatel se následně domáhal náhrady škody způsobené nesprávným úředním postupem. Celkem požadoval částku 4 697 105 Kč se zákonným úrokem z prodlení z části požadované částky. Rozsudkem obvodního soudu bylo žalobě vyhověno jen do určité částky (výrok I), ohledně zbývající částky byla žaloba zamítnuta (výrok II). Dále obvodní soud rozhodl o náhradě nákladů státu (výroky III a IV) a napadeným výrokem VI bylo rozhodnuto o náhradě nákladů řízení tak, že žádný z účastníků na ni nemá právo. Městský soud částečně změnil výrok I rozsudku obvodního soudu, potvrdil výroky II, III a IV a napadeným výrokem VI rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. Odůvodnění vychází z toho, že stěžovatel byl úspěšný pouze s částí uplatněného nároku, která odpovídá méně než polovině žalované částky.

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení nákladových výroků rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena jeho práva podle čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 6 odst. 1 Úmluvy.