Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 43. kalendářní týden roku 2023

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 24.10.2023 13:00 do: 24.10.2023 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1344/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 9. 3. 2023, č. j. 4 Afs 344/2021-52.
Stručná charakteristika:  rozhodnutí o dotaci
Označení navrhovatelů:  KOLOVRAT, ČM spol. s r.o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Ministerstvo průmyslu a obchodu (vedlejší účastník) zkrátilo opatřením o 100 % částku dotace, kterou stěžovatelka (obchodní společnost) požadovala v pořadí již druhou žádostí o dotaci v programu zvaném Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost – program Úspory energie na projekt ve vlastním areálu ohledně ekologizace zdroje tepla. Důvodem krácení bylo nesplnění časové podmínky ve vztahu ke způsobilým výdajům; způsobilým výdajem byl přitom pouze ten, který vznikl nejdříve v den přijatelnosti projektu, tedy nejdříve v den podání žádosti o podporu. Ministr průmyslu a obchodu jako nadřízený správní orgán nevyhověl pozdějším námitkám stěžovatelky a opatření jako plně oprávněné potvrdil. Správní žalobu proti tomuto rozhodnutí zamítl Městský soud v Praze jako nedůvodnou, jelikož neshledal důvodnou námitku legitimního očekávání, které mělo stěžovatelce vzniknout v návaznosti na sdělení vedlejšího účastníka v době po podání správní žaloby o zastavení řízení o první žádosti stěžovatelky o dotaci. Kasační stížnost stěžovatelky Nejvyšší správní soud zamítl.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu, neboť má za to, že jím byla porušena její základní práva zaručená čl. 11, čl. 26 odst. 1, čl. 35 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod, čl. 6 odst. 1 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu Úmluvy.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 24.10.2023 13:30 do: 24.10.2023 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1470/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku V. rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 2. 2. 2023, č. j. 38 Co 176/2021-395.
Stručná charakteristika:  náklady řízení
Označení navrhovatelů:  město Hodonín
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Na stěžovatele (město) jako spoluvlastníka sporných pozemků byla vedlejšími účastníky podána žaloba na zrušení a vypořádání podílového spoluvlastnictví. Na základě rozhodnutí okresního soudu byl nově vytvořen pozemek, který v důsledku svého tvaru a šíře údajně nemohl být stěžovatelem využit k žádnému účelu, a současně rozdělením pozemku došlo k výraznému snížení odhadní ceny. Z těchto důvodů stěžovatel napadl rozhodnutí okresního soudu odvoláním, ve kterém navrhl, aby namísto rozdělení sporného pozemku došlo k jeho přikázání jako celku právě jemu, který by pozemek využil jako veřejné prostranství. Krajský soud odvolání stěžovatele nevyhověl a pozemek přikázal jako celek vedlejším účastníkům. Výrokem V. rozhodl, že stěžovatel je povinen nahradit vedlejším účastníkům veškeré náklady řízení.

Stěžovatel nesouhlasí s výrokem o náhradě nákladů řízení. V ústavní stížnosti tvrdí, že nákladovým výrokem rozsudku krajského soudu bylo porušeno jeho základní právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1, právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a zásada rovnosti účastníků řízení podle čl. 37 odst. 3 Listiny, a proto navrhuje, aby Ústavní soud napadený rozsudek zrušil.