Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 44. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.10.2023 09:00 do: 31.10.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1749/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 30. května 2023 č. j. 8 To 149/2023-57
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na obhajobu
Označení navrhovatelů:  O. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud v Břeclavi rozhodl o podmíněném propuštění stěžovatele z výkonu trestu odnětí svobody, stanovil zkušební dobu a uložil mu povinnost dostavit se k probačnímu úředníkovi a zdržet se ve zkušební době požívání omamných a psychotropních látek. Stěžovatel se  ve zkušební době neosvědčil. Okresní soud usnesením rozhodl, že stěžovatel vykoná zbytek trestu odnětí svobody. Proti tomuto rozhodnutí podal stěžovatel blanketní stížnost. Stěžovatel v blanketní stížnosti jednoznačně oznámil svůj záměr stížnost doplnit o odůvodnění, a to včetně doby, do kdy tak hodlá učinit. Krajský soud v Brně stížnost napadeným usnesením zamítl a k avizovanému odůvodnění stížnosti se nevyjádřil.

Stěžovatel namítá, že postupem krajského soudu bylo porušeno jeho právo na spravedlivý proces, protože soud měl vyčkat odůvodnění stížnosti.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.10.2023 11:00 do: 31.10.2023 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1664/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: Mgr. Daniela Zemanová
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 8. června 2023 sp. zn. 61 To 360/2023, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 5. května 2023 sp. zn. 43 Nt 28/2023, a o návrhu na přiznání náhrady nákladů řízení před Ústavním soudem
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, vazba
Označení navrhovatelů:  R. K., zast. JUDr. Lukášem Zárybnickým, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel byl obviněn ze spáchání zvlášť závažného zločinu nedovolené výroby a jiného nakládání s omamnými a psychotropními látkami a s jedy. Toho se měl dopustit tím, že v rámci organizované skupiny zaměřující se na výrobu a distribuci pervitinu vykonával v objektu, kde se pervitin vařil, pomocné práce (např. zednické nebo elektrikářské). Napadeným usnesením obvodního soudu byl stěžovatel spolu s dalšími dvěma obviněnými vzat do vazby. Zároveň soud rozhodl, že nepřijímá písemný slib stěžovatele. Stěžovateli hrozí trest odnětí svobody ve výši dvou až deseti let. Podle obvodního soudu jsou u stěžovatele dány důvody tzv. útěkové vazby. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel stížnost, kterou městský soud napadeným usnesením zamítl. Doplnil, že stěžovatel je cizím státním občanem, v ČR se zdržuje nelegálně, avšak z důvodu probíhajícího válečného konfliktu ho nelze vyhostit.

Ústavní stížností se stěžovatel domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tím, že jimi došlo k porušení jeho ústavních práv vyplývajících z čl. 8 odst. 5 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.10.2023 14:00 do: 31.10.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1934/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. června 2023 č. j. 62 Co 115/2023-97, 62 Co 162/2023
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na ochranu vlastnictví
Označení navrhovatelů:  R. M. zastoupena Mgr. Ing. Janem Boučkem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se domáhala po žalované účastnici (České republice – Ministerstvu spravedlnosti) náhrady nemajetkové újmy způsobené nesprávným úředním postupem spočívajícím v nepřiměřené délce soudního řízení. Obvodní soud zamítl žalobu v části, ve které se stěžovatelka domáhala zaplacení částky 156 000 Kč s úrokem z prodlení ve výši 11,75 % ročně z této částky od 2. 3. 2022 do zaplacení a s úrokem z prodlení ve výši 11,75 % z částky 17 750 Kč od 2. 3. 2022 do 29. 6. 2022 (výrok I.), dále žalované uložil povinnost zaplatit stěžovatelce částku 17 750 Kč s úrokem z prodlení ve výši 11,75 % ročně z této částky od 30. 6. 2022 do zaplacení (výrok II.) a dále jí uložil povinnost zaplatit stěžovatelce náklady řízení ve výši 20 694,50 Kč (výrok III.). Později rozsudek doplnil o další výrok, kterým zamítl žalobu co do úroku z prodlení za den 1. 3. 2022 ve výši 11,75 % ročně z částky 156 000 Kč a dále úrok z prodlení za den 1. 3. 2022 ve výši 11,75 % ročně z částky 17 750 Kč a vyslovil, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Na základě stěžovatelčina odvolání městský soud napadeným rozsudkem výrok I ve znění doplňujícího rozsudku potvrdil (výrok I) a výrokem IV rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozsudku městského soudu, přičemž tvrdí, že výroky I a IV byla porušena její základní práva zakotvená v čl. 11 a čl. 36 odst. 1 Listiny, jakož i v čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.10.2023 14:00 do: 31.10.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2065/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Jan Svatoň CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2023 č. j. 67 To 170/2023-495 a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 12. dubna 2023 č. j. 16 PP 70/2017-477, spojené s návrhem na odklad vykonatelnosti napadených rozhodnutí
Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu. Omezení osobní svobody
Označení navrhovatelů:  I. J.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka byla podmíněně propuštěna. Přitom jí byla stanovena zkušební doba v trvání pěti let a povinnost, aby podle svých sil zaplatila škodu, kterou trestnou činností způsobila. Napadeným usnesením posléze Obvodní soud pro Prahu 6 rozhodl, že stěžovatelka tresty odnětí svobody vykoná. Soud se totiž písemně dotázal poškozených, zda jim stěžovatelka nahradila způsobenou škodu. Ti, kteří se soudu ozvali, uvedli, že si nejsou takové úhrady vědomi, případně že žádná škoda uhrazena nebyla. Proto soud dospěl k závěru, že stěžovatelka řádně neplnila jedinou povinnost, kterou jí při podmíněném propuštění uložil. Proti usnesení obvodního soudu podala stěžovatelka stížnost, kterou Městský soud v Praze zamítl napadeným usnesením.

Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že soudy nezkoumaly, jakým způsobem hradila škodu způsobenou trestnou činností. Stěžovatelka si ihned po propuštění našla práci a po celou dobu žila řádným životem. Přestala pracovat teprve v nedávné době kvůli svému špatnému zdravotnímu stavu. Z její mzdy byly prováděny exekuce srážkami, přičemž stěžovatelka se domnívala, že jde o úhradu způsobené škody. Ačkoliv šlo v dané věci o klíčovou otázku, soudy se jí nikterak nezabývaly a zcela nedostatečně opřely svá rozhodnutí o korespondenci s poškozenými. Po srážkách ze mzdy stěžovatelce zůstávaly toliko prostředky na úhradu jejích životních nákladů. Přesto stěžovatelka poškozeným zasílala alespoň drobné částky. Stěžovatelka tvrdí, že pro splnění své povinnosti nemohla učinit více. Trpí vážnými zdravotními problémy, je jí již 63 let a výkon trestu odnětí svobody by pro ni byl likvidační.