Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 46. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.11.2023 09:00 do: 14.11.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1971/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 19. 4. 2023, č. j. 7 Tdo 313/2023-1181.
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  D. E.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel vystupoval v trestním řízení v roli poškozeného. K trestnímu řízení se připojil s nárokem na náhradu nemajetkové újmy v podobě duševních útrap. Okresní soud rozhodl tak, že obviněný byl ve vztahu ke stěžovateli pravomocně uznán vinným ze zločinu týrání svěřené osoby a stěžovateli přiznal nárok na náhradu nemajetkové újmy. Proti tomuto rozsudku se obviněný odvolal, krajský soud jeho odvolání zamítl. K dovolání obviněného Nejvyšší soud napadeným usnesením zrušil rozsudek krajského soudu v části, v níž bylo odvolání obviněného proti výrokům o náhradě škody a nemajetkové újmy zamítnuto, a v těchto výrocích byl zrušen také rozsudek okresního soudu. Rozhodnutím Nejvyššího soudu tedy došlo k situaci, že obviněný je pravomocně odsouzen, trestní řízení skončilo (ústavní stížnost obviněného odmítl Ústavní soud usnesením ze dne 8. 8. 2023 sp. zn. IV. ÚS 1505/23 jako zjevně neopodstatněný návrh), ale o nárocích poškozených nebylo nijak rozhodnuto. Stěžovatel brojí proti usnesení Nejvyššího soudu, neboť má za to, že jím došlo k porušení jeho základních práv.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 15.11.2023 09:00 do: 15.11.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 23/22
Jednací místnost:  sněmovna
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2021 č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 30. září 2022 č. 11/2022, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
Stručná charakteristika:  návrh na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 29. září 2021 č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie, a cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu ze dne 30. září 2022 č. 11/2022, kterými se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie
Označení navrhovatelů:  Senátoři Parlamentu
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Skupina senátorů (navrhovatelka) podala návrh na zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí Energetického regulačního úřadu (ERÚ) ze dne 29. 9. 2021 č. 6/2021, kterým se stanovuje podpora pro podporované zdroje energie. Řádek cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2021 stanovil pro výrobu elektřiny využitím slunečního záření u fotovoltaických elektráren (FVE) s instalovaným výkonem od 100 kWp, uvedených do provozu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, výkupní cenu ve výši 6 838 Kč/MWh a zelený bonus ve výši 5 568 Kč/MWh. 

Jelikož dne 1. 1. 2023 vstoupilo v účinnost cenové rozhodnutí ERÚ ze dne 30. 9. 2022 č. 11/2022, jehož čl. 12 došlo mimo jiné ke zrušení uvedeného cenového rozhodnutí ERÚ č. 6/2021, navrhovatelka dalším podáním změnila petit svého návrhu tak, že se nově domáhá zrušení řádku č. 509 cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2022, které s účinností od 1. 1. 2023 upravuje pro aktuální rok tutéž materii. V řádku cenového rozhodnutí ERÚ č. 11/2022 došlo k úpravě výše výkupní ceny a tzv. zeleného bonusu pro elektřinu vyrobenou FVE s instalovaným výkonem od 100 kWp, uvedenými do provozu od 1. 1. 2011 do 31. 12. 2011, a to tak, že výkupní cena nově činí 6 975 Kč/MWh a zelený bonus byl stanoven ve výši 3 101 Kč/MWh.

Navrhovatelka především argumentuje tím, že cenové rozhodnutí je v této části rozporné s principem rovnosti a zákazem diskriminace, právem vlastnit majetek, právem podnikat a provozovat jinou hospodářskou činnost, jakož i s ochranou legitimního očekávání spočívající především v dotčení práva na zákonnou garantovanou návratnost dle § 6 zákona o podpoře využívání obnovitelných zdrojů.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 15.11.2023 14:00 do: 15.11.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2638/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení
Stručná charakteristika:  daně a poplatky právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. P. s.r.o. zastoupena Mgr. Lukášem Regecem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Orgány finanční správy neuznaly stěžovatelce uplatněný odpočet nákladů. Odvolání proti jednotlivým platebním výměrům Odvolací finanční ředitelství zamítlo. Krajský soud v Brně žalobu stěžovatelky též zamítl. Proti rozsudku krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost. Nejvyšší správní soud ale řízení zastavil z důvodu, že stěžovatelka nesplnila poplatkovou povinnost. Stěžovatelka v ústavní stížnosti namítá, že jí Nejvyšší správní soud napadeným usnesením odepřel právo na přístup k soudu podle čl. 36 Listiny. Řízení totiž zastavil bez řádné výzvy k zaplacení soudního poplatku. Až z usnesení o zastavení se stěžovatelka o domnělé výzvě dozvěděla.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 15.11.2023 14:00 do: 15.11.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 652/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Vrchního soudu v Praze ze dne 16. února 2022 č. j. 14 To 13/2022-590 a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 27. ledna 2022 č. j. Nt 424/2019-568
Stručná charakteristika:  právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  S. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je občanem Ruské federace, v níž je stíhán pro podezření ze spáchání trestného činu podvodu, jehož se měl dopustit vylákáním určitých částek na dvou poškozených. Na žádost Generální prokuratury Ruské federace bylo usnesením Městského soudu v Praze ze dne 2. 3. 2020 rozhodnuto, že vydání stěžovatele je přípustné. Stížnost proti tomuto usnesení Vrchní soud v Praze zamítl. V průběhu řízení o vydání do cizího státu byl stěžovatel vzat do předběžné vazby, neboť u něj byla dána obava, že bude v případě propuštění na svobodu toto řízení mařit, např. tím, že by odjel z ČR. Dne 28. 11. 2019 podal stěžovatel žádost o udělení mezinárodní ochrany v ČR, o níž bylo rozhodnuto Ministerstvem vnitra dne tak, že se mezinárodní ochrana stěžovateli neuděluje. Toto rozhodnutí bylo zrušeno rozsudkem městského soudu z důvodu nepřezkoumatelnosti a nedostatečného posouzení hrozby reálného nebezpečí vážné újmy. Kasační stížnost ministerstva byla rozsudkem Nejvyššího správního soudu zamítnuta. Ve věci tak opětovně rozhodovalo ministerstvo, které žádost stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany podruhé zamítlo. Žalobu proti tomuto rozhodnutí městský soud též zamítl. Stěžovatel tento rozsudek napadl kasační stížností, o níž Nejvyšší správní soud ke dni vydání rozhodnutí napadených touto ústavní stížností nerozhodl. Protože probíhající řízení o žádosti stěžovatele o udělení mezinárodní ochrany založilo překážku vydání stěžovatele do doby, než bude o této žádosti pravomocně rozhodnuto a bude skončen také navazující soudní přezkum, stěžovatel zůstal v předběžné vazbě. V tomto období opakovaně žádal o to, aby byl z předběžné vazby propuštěn, tyto žádosti však byly usneseními městského soudu vždy zamítnuty. Vrchní soud zároveň zamítl všechny stížnosti proti těmto usnesením (ve dvou případech byly proti usnesením vrchního soudu podány ústavní stížnosti, které Ústavní soud odmítl jako návrhy zjevně neopodstatněné, viz usnesení ze dne 12. 1. 2021 sp. zn. III. ÚS 2839/20 a ze dne 9. 11. 2021 sp. zn. IV. ÚS 2738/21). 

Napadeným usnesením městského soudu byla zamítnuta žádost stěžovatele o propuštění z předběžné vazby na svobodu. Proti tomuto usnesení podal stěžovatel stížnost, kterou vrchní soud zamítl napadeným usnesením. Krátce poté, co stěžovatel podal ústavní stížnost, Nejvyšší správní soud ke kasační stížnosti stěžovatele zrušil rozsudek městského soudu, jakož i jemu předcházející druhé rozhodnutí ministerstva. Učinil tak z důvodu podstatné změny okolností mající význam pro posouzení diplomatických záruk poskytnutých Generální prokuraturou Ruské federace. Dne 24. 2. 2022 totiž Ruská federace zahájila vojenskou invazi na území Ukrajiny. Usnesením městského soudu ze dne 22. 3. 2022 byl stěžovatel ke své žádosti propuštěn z předběžné vazby na svobodu.

Stěžovatel spatřuje nezákonné omezení osobní svobody v nepřiměřené délce trvání předběžné vazby, která v době podání ústavní stížnosti trvala téměř 28 měsíců. Ústavní stížností se domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi došlo k porušení jeho práva na osobní svobodu, jakož i práva na spravedlivý proces.