Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 47. kalendářní týden roku 2022

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.11.2022 11:00 do: 22.11.2022 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1777/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 13. dubna 2022 č. j. 20 Cdo 921/2022-142
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  Bc. H. B.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud v Ostravě usnesením ze dne 17. 2. 2020 čj. 50 EXE 11872/2017-23 zamítl návrh stěžovatelky (jako povinné) na zastavení exekuce vedené k vymožení pohledávky vedlejší účastnice (jako oprávněné) ve výši 89 358,72 Kč s příslušenstvím. K odvolání stěžovatelky Krajský soud v Ostravě usnesením ze dne 29. 4. 2021 čj. 9 Co 618/2020-91 rozhodnutí okresního soudu potvrdil. Proti tomuto usnesení brojila stěžovatelka dovoláním, to však Nejvyšší soud ústavní stížností napadeným usnesením odmítl jako opožděné podle § 243c odst. 3 věty první ve spojení s § 218a zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění účinném do 30. 9. 2017 („o. s. ř.“). Dospěl totiž k závěru, že dvouměsíční lhůta k podání dovolání zakotvená v § 240 odst. 1 o. s. ř. začala podle § 241b odst. 3 o. s. ř. běžet od právní moci usnesení, kterým bylo rozhodnuto o žádosti stěžovatelky o ustanovení zástupce pro dovolací řízení (tj. od 2. 12. 2021), a uplynula 1. 2. 2022. Konstatoval, že podala-li stěžovatelka prostřednictvím ustanoveného advokáta dovolání dne 2. 2. 2022, učinila tak opožděně.  

Stěžovatelka ve své stížnosti namítá, že postupem Nejvyššího soudu bylo porušeno její základní právo na soudní ochranu zaručené v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod ve spojení s čl. 89 odst. 2 Ústavy. Při podání dovolání se řídila poučením okresního soudu, který ji usnesením ze dne 20. 12. 2021 čj. 50 EXE 11872/2017-126 vyzval, aby ve lhůtě 30 dnů od doručení tohoto usnesení odstranila ostatní vady dovolání, což v souladu s výzvou učinila. Pochybil-li okresní soud, když stanovil lhůtu, která přesáhla lhůtu zákonnou, nemůže to jít k její tíži. Navíc je postup Nejvyššího soudu čistě formalistický, neboť lhůta okresním soudem stanovená přesáhla lhůtu zákonnou o jediný den. Podle stěžovatelky je to v právním státě soud, kdo zná právo. Stěžovatelka jednala v dobré víře ve správnost výzvy okresního soudu jako orgánu veřejné moci. Výzva založila její legitimní očekávání, že když bude postupovat v souladu s pokyny okresního soudu a v tam stanovené lhůtě své dovolání doplní, bude považováno za řádně a včas podané, a Nejvyšší soud je projedná. 
 

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 23.11.2022 11:00 do: 23.11.2022 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1132/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 27 C 129/2021-46 ze dne 20. 1. 2022, proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 27 C 206/2021-35 ze dne 20. 1. 2022 a proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 č. j. 27 C 133/2021-44 ze dne 20. 1. 2022
Stručná charakteristika:  Náležité odůvodnění rozhodnutí obecného soudu jako součást práva na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  L.D., M.L., M.M., P.S., M.S., J.S., zast. advokátkou Mgr. Kateřinou Verostovou, L.L.M.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé se u Obvodního soudu pro Prahu 6 domáhali po žalované společnosti Smartwings, a. s., zaplacení částky 400 € s příslušenstvím (každý z nich) podle čl. 7 nařízení Rady (ES) č. 261/2004, kterým se stanoví společná pravidla náhrad a pomoci cestujícím v letecké dopravě v případě odepření nástupu na palubu, zrušení nebo významného zpoždění letů a kterým se zrušuje nařízení (EHS) č. 295/91 (dále jen „Nařízení“). Stěžovatelé tyto své nároky původně postoupili společnosti AirHelp Limited, která jejich nároky vůči vedlejší účastnici uplatnila, avšak poté je postoupila zpět na stěžovatele. Stěžovatelé se tedy svých nároků domáhali před obvodním soudem sami. Obvodní soud pro Prahu 6 však zamítl všechny tři žaloby a uložil stěžovatelům zaplatit vedlejší účastnici na náhradě nákladů řízení v každém řízení částku 900 Kč. Konstatoval, že vedlejší účastnice vznesla důvodně námitku promlčení dle § 2553 odst. 3 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, neboť předmětné lety se uskutečnily dne 27. 7. 2018, dne 11. 7. 2019 a dne 6. 10. 2019 a za relevantní okamžik uplatnění práva ve smyslu § 2553 odst. 3 věta druhá občanského zákoníku považoval obvodní soud u jednotlivých stěžovatelů až dny 22. 1. 2022, 25. 1. 2021 a 10. 3. 2021, kdy sami stěžovatelé uplatnili svá práva vůči vedlejší účastnici. Uplatnění postoupených nároků společností AirHelp Limited považoval obvodní soud podle § 553 odst. 1 občanského zákoníku za zdánlivé pro neurčitost. K platnému postoupení pohledávky nemohlo dojít rovněž pro absenci projevu vůle postupníka dle § 1740 odst. 1 občanského zákoníku, neboť šlo o dokument formulářového typu, v němž společnost AirHelp Limited nijak svou vůli neprojevovala. Dokument nevyhovoval ani požadavkům unijního práva na ochranu spotřebitele. 

Stěžovatelé ve svých ústavních stížnostech nesouhlasí s právním posouzením obvodního soudu a namítají, že napadená rozhodnutí odporují principu předvídatelnosti soudního rozhodování, jenž je nutno považovat za součást práva na soudní a jinou ochranu dle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny. Tvrdí, že Městský soud v Praze ve zcela obdobných případech odvoláním žalobců vyhověl a vyslovil, že neplatnost smlouvy o postoupení nároků na společnost AirHelp Limited byla následně zhojena a že námitka promlčení ze strany vedlejší účastnice byla vznesena v rozporu s dobrými mravy, neboť vedlejší účastnice byla o uplatněných nárocích řádně informována, ale opakované výzvy k úhradě ignorovala.