Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 49. kalendářní týden roku 2022

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.12.2022 09:00 do: 06.12.2022 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2878/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Brně ze dne 6. 9. 2022, č. j. 8 To 258/2022-53 a usnesení Okresního soudu v Třebíči ze dne 30. 6. 2022, č. j. 3 PP 93/2022-45.
Stručná charakteristika:  podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Označení navrhovatelů:  B. J.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud napadeným usnesením podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník (dále jen „tr. zákoník“), za použití § 331 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), zamítl žádost stěžovatele o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody pro nesplnění podmínky prognózy řádného života. Usnesením krajského soudu byla stížnost stěžovatele proti usnesení okresního soudu podle § 148 odst. 1 písm. c) tr. řádu zamítnuta, neboť ani krajský soud  nepovažoval za splněnou podmínku prognózy řádného života.

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá, že okresnímu soudu předestřel konkrétní důvody, které svědčí ve prospěch splnění třetí zákonné podmínky podmíněného propuštění, a dokládají stěžovatelův úmysl vést řádný život, okresní soud se jimi však vůbec nezabýval a naopak zohlednil pouze jeho trestní minulost. Navrhl napadená usnesení zrušit.


IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.12.2022 09:30 do: 06.12.2022 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 412/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Českých Budějovicích ze dne 9. listopadu 2021 č. j. 6 Co 1074/2021-679
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. R.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je otec nezletilého dítěte. Jeho syn byl s účinností od 1. 9. 2018 svěřen do péče matky poté, co soud shledal střídavou péči rodičů za nevyhovující, dále bylo otci stanoveno výživné ve výši 3 000 Kč měsíčně, byl upraven jeho styk s nezletilým tzv. širokým způsobem a byl stanoven dohled nad výchovou nezletilého. Stěžovatel podal v reakci na toto rozhodnutí žádost o vydání předběžného opatření, kterou okresní soud zamítl, proto stěžovatel podal dne 12. 6. 2020 návrh na změnu úpravy poměrů k nezletilému a žádal o svěření nezletilého do své péče. Okresní soud však návrh stěžovatele na změnu úpravy poměrů k nezletilému zamítl (I. výrok), nařídil výkon rozhodnutí uložením pokuty stěžovateli ve výši 20 000 Kč (II. výrok), přičemž návrh kolizního opatrovníka na umístění nezletilého do neutrálního a stabilního prostředí v dětském diagnostickém ústavu zamítl. K odvolání otce, matky a původního kolizního opatrovníka krajský soud napadeným rozsudkem částečně potvrdil prvostupňové rozhodnutí, avšak změnil je tak, že se nezletilý umísťuje do dětského diagnostického ústavu. Otci uložil, aby sem nezletilého předal. Krajský soud dospěl napadeným rozhodnutím k závěru, že oba rodiče trvale nerespektují soudní rozhodnutí a nezletilý, ač je pravomocným rozhodnutím soudu svěřen do péče matky, je fakticky od dubna 2021 v péči stěžovatele a doposud nebyl uskutečněn jediný styk matky s nezletilým. Krajský soud rozhodl s ohledem na chování rodičů, kteří nejsou schopni vzájemně se domluvit, a umístil nezletilého do neutrálního prostředí dětského diagnostického ústavu, kde nebude ovlivňován a stresován jejich konfliktem. 

Stěžovatel v ústavní stížnosti namítá porušení práva na spravedlivý proces ze strany obecných soudů, nedostatek odůvodnění a neprovedení důkazů. Umístění chlapce do dětského diagnostického ústavu pro neshody rodičů představuje zásah do soukromého a rodinného života.


IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.12.2022 11:00 do: 06.12.2022 11:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2296/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  o ústavní stížnosti proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 7. června 2022 č. j. 30 Co 167/2022-100, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 16. července 2022 č. j. 20 Co 164/2022-115, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2022 č. j. 54 Co 143/2022-107,rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. května 2022 č. j. 54 Co 144/2022-100, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2022 č. j. 11 Co 128/2022-114, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2022 č. j. 62 Co 169/2022-102, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 13. července 2022 č. j. 23 Co 163/2022-98, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2022 č. j. 21 Co 167/2022-130, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2022 č. j. 21 Co 131/2022-117, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 21. července 2022 č. j. 36 Co 180/2022-102, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2022 č. j. 13 Co 103/2022-95, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 3. srpna 2022 č. j. 28 Co 195/2022-124, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 28. července 2022 č. j. 29 Co 125/2022-91 a proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 20. července 2022 č. j. 91 Co 171/2022-117
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  J. G. a další
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé se jako neuvolnění funkcionáři obcí v řízení před obecnými soudy neúspěšně domáhali po České republice – Ministerstvu spravedlnosti (v tomto řízení vedlejší účastnice) zaplacení náhrady nemajetkové újmy, a to v částce vždy nižší než 50 000 Kč. Tato újma jim měla vzniknout v důsledku zveřejnění oznámení o jejich osobním zájmu, o činnostech, majetku, příjmech a závazcích podle zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění účinném do 31. 12. 2020. Současně se domáhali omluvy za porušení jejich práva na ochranu soukromí, které spatřovali v plošném zveřejnění oznámení o jejich osobě až do listopadu 2020, a to navzdory nálezu Ústavního soudu ze dne 11. 2. 2020, sp. zn. Pl. ÚS 38/17, kterým došlo ke zrušení § 14b odst. 1 písm. a), b) a c) zákona o střetu zájmů, v tehdy účinném znění. Obvodní soud svými rozsudky žaloby všech stěžovatelů zamítl jako nedůvodné. K podanému odvolání Městský soud v Praze prvním výrokem svých rozsudků vždy v plném rozsahu potvrdil odvoláním napadené rozsudky obvodního soudu jako věcně správné a dalším výrokem pak rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení.

Stěžovatelé ve své ústavní stížnosti zejména namítají, že je nepřijatelné odvolávat se na odloženou vykonatelnost nálezu. Ta byla podle nich stanovena pro zákonodárce, aby protiústavní úpravu nahradil ve lhůtě stanovené Ústavním soudem, nikoliv pro stát, aby mohl porušovat ústavně zaručená práva a svobody až do posledního dne odložené vykonatelnosti nálezu.


I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 06.12.2022 14:00 do: 06.12.2022 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1670/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem, pobočky v Liberci ze dne 20. 4. 2022 č. j. 31 Nt 1505/2022-44 a usnesení Policie České republiky, Krajského ředitelství policie Libereckého kraje, Služby kriminální policie a vyšetřování, odboru obecné kriminality ze dne 1. 4. 2022 č. j. KRPL-98362-773/TČ-2021-180070-JT,
Stručná charakteristika:  Trestní řízení - uložení pořádkové pokuty.
Označení navrhovatelů:  VCR a.s
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením orgánu policie byla podle § 36 odst. 2 zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim byla uložena stěžovatelce pořádková pokuta ve výši 50 000 Kč, a to za nesplnění jeho výzvy ze dne 16. 3. 2022. Stěžovatelka totiž byla policejního orgánu ze dne 3. 2. 2022 podle § 8 odst. 1 trestního řádu vyzvána, aby poskytla informace k získání duplicitní SIM karty poškozené, případně aby tuto duplicitní SIM kartu vydala. Stěžovatelka se k této žádosti vyjádřila tak, že vytvoření duplicitní SIM karty by bylo v rozporu s jejími povinnostmi vyplývajícími především z ustanovení § 89 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích. Soudkyně Okresního soudu v České Lípě následně na žádost policejního orgánu usnesením ze dne 1. 3. 2022 podle § 8 odst. 5 trestního řádu uložila stěžovatelce, aby policejnímu orgánu vystavila a poskytla duplicitní SIM kartu k telefonnímu číslu, jež měla poškozená v minulosti používat. Policejní orgán poté s odkazem na uvedené usnesení soudkyně Okresního soudu v České Lípě opakovaně vyzval stěžovatelku k vyhotovení a předání požadované duplicitní SIM karty a ona opakovaně odmítla vyhovět. Napadeným usnesením policejního orgánu tak byla stěžovatelce uložena pořádková pokuta ve výši 50 000 Kč. Její stížnost krajský soud napadeným usnesením zamítl.

Stěžovatelka namítá, že nebyla oprávněna vyhovět žádosti policejního orgánu o vyhotovení a poskytnutí duplicitní SIM karty, tudíž jí pořádková pokuta byla uložena za nesplnění povinnosti, kterou ani splnit nemohla.