Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 5. kalendářní týden roku 2023

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.01.2023 14:00 do: 30.01.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2355/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti usnesení Krajského soudu v Praze č. j. 100 Co 94/2022-873 ze dne 24. 5. 2022 ve znění opravného usnesení téhož soudu č. j. 100 Co 94/2022-917 ze dne 2. 8. 2022.
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces, právo nezletilého být slyšen v řízení před soudem.
Označení navrhovatelů:  J. D. L. zast. JUDr. Zdeňkem Kramperou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud Praha-východ usnesením ze dne 8. 2. 2022 zamítl jako nedůvodné návrhy na výkon rozhodnutí a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. K odvolání vedlejšího účastníka Krajský soud v Praze změnil zamítavé usnesení opatrovnického soudu tak, že první stěžovatelce uložil povinnost zaplatit České republice - Okresnímu soudu Praha-východ do 3 dnů od právní moci usnesení pokutu ve výši 3 000 Kč za porušení povinností na předávání nezletilé a rozhodl o náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů. 

Stěžovatelky v ústavní stížnosti namítly, že odvolací soud změnil rozhodnutí soudu prvního stupně, aniž by byl ve věci nařídil jednání a aniž by si byl vyslechl druhou stěžovatelku, a zjistil tím před vydáním rozhodnutí její aktuální stanovisko. Došlo tak podle nich k dotčení práva na  spravedlivý proces podle čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 30.01.2023 14:30 do: 30.01.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 3226/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti usnesení Nejvyššího soudu č. j. 30 Cdo 2588/2021-188 ze dne 23. 9. 2021, rozsudku Městského soudu v Praze č. j. 35 Co 69/2021-156 ze dne 30. 3. 2021, a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 10 č. j. 18 C 153/2018-93 ze dne 1. 12. 2020
Stručná charakteristika:  Právo na spravedlivý proces a důsledné přihlédnutí k obsahu podání
Označení navrhovatelů:  M.P., zast. Mgr. Pavel Černý
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se u Obvodního soudu pro Prahu 10 domáhala na žalované České republice - Ministerstvu životního prostředí (vedlejší účastnice) zaplacení částky 1.440.000 Kč s příslušenstvím, a to z titulu zadostiučinění za nemajetkovou újmu podle  § 31a zákona č. 82/1998 Sb. Soud prvního stupně žalobu stěžovatelky sice rozsudkem zamítl, nicméně dal žalobkyni za pravdu v tom, že příslušné orgány státu se dopustily nesprávného úředního postupu spočívajícího v nezákonné nečinnosti ve smyslu § 13 odst. 1 zákona č. 82/1998 Sb. K odvolání stěžovatelky Městský soud v Praze rozsudek soudu prvního stupně potvrdil. Následně podala stěžovatelka dovolání k Nejvyššímu soudu, jehož přípustnost odůvodnila v části II. dovolání existencí šesti právních otázek, na jejichž vyřešení dle jejího mínění závisí napadený rozsudek odvolacího soudu. Dovolací soud v napadeném usnesení uzavřel, že se stěžovatelce nepodařilo v rovině právní argumentace založené na zjištěném skutkovém stavu zpochybnit závěr odvolacího soudu o absenci příčinné souvislosti mezi újmou, kterou měla stěžovatelka utrpět, a jí tvrzeným nesprávným úředním postupem. Z toho důvodu nebyla dle náhledu Nejvyššího soudu založena přípustnost dovolání ve  smyslu § 237 o. s. ř.

Stěžovatelka ve své ústavní stížnosti namítala, že její dovolání bylo nesprávně interpretováno, a v důsledku toho chybně odmítnuto. Tím bylo zasaženo právo stěžovatelky na soudní ochranu zaručeného v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2023 10:30 do: 31.01.2023 11:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2514/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 22. června 2022 č. j. 68 Co 179/2022-111
Stručná charakteristika:  Ochrana soukromého a rodinného života Shromažďování, zveřejňování a jiné zneužívání údajů Právo na náhradu škody způsobenou nezákonným rozhodnutím Právo na soudní a jinou právní ochranu Nedotknutelnost osoby a soukromí
Označení navrhovatelů:  A. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel, jakožto starosta městské části Praha – Kolovraty,  se domáhal vůči vedlejší účastnici (Česká republika – Ministerstvo spravedlnosti) náhrady nemajetkové újmy ve výši 30 000 Kč a omluvy za setrvalé porušování práv na ochranu soukromí, k němuž docházelo dlouhodobým, systematickým a plošným zveřejňováním údajů o jeho osobě v registru oznámení o činnostech, oznámení o majetku a oznámení o příjmech a závazcích na základě zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Obvodní soud zamítl stěžovatelovu žalobu na poskytnutí omluvy (výrok I), zamítl žalobu na náhradu nemajetkové újmy ve výši 30 000 Kč (výrok II) a uložil stěžovateli povinnost nahradit ministerstvu náklady řízení (výrok III). Městský soud neshledal stěžovatelovo odvolání důvodným. Ztotožnil se s názorem obvodního soudu o aplikovatelnosti zákona č. 82/1998 Sb. a nutnosti kumulativního naplnění tří podmínek vzniku odpovědnosti státu za škodu – existence nezákonného rozhodnutí či nesprávného úředního postupu, vznik škody a příčinná souvislosti. Městský soud proto napadeným rozsudkem potvrdil rozsudek obvodního soudu ve všech výrocích (výrok I) a rozhodl o náhradě nákladů odvolacího řízení (výrok II). Stěžovatel uvádí, že proti rozsudku městského soudu podal dovolání v rozsahu části výroku I, v němž městský soud potvrdil rozsudek obvodního soudu ohledně výroku zamítajícího stěžovatelovu žalobu na poskytnutí omluvy.

Stěžovatel v ústavní stížnosti zdůrazňuje, že ministerstvo, které umožnilo anonymně nahlížet do registru oznámení, porušilo jeho základní právo na ochranu soukromí. Namítá přitom, že obecné soudy vyložily odklad vykonatelnosti nálezu sp. zn. Pl. ÚS 38/17 způsobem, který vyprazdňuje obsah ústavně zaručených základních práv a svobod a podřizuje je bez dalšího zákonné úpravě. Podle stěžovatele byla vykonatelnost nálezu odložena právě z důvodu, aby Parlament nahradil neústavní úpravu ve lhůtě stanovené Ústavním soudem, a nikoli proto, aby jiné orgány státu mohly porušovat základní práva a svobody až do posledního dne odložené vykonatelnosti. Za správný nelze označit postup, který neoprávněně zasáhne do ústavně zaručených práv jednotlivce; stát musí nést odpovědnost, rozhodne-li se dotčený jednotlivec dovolat svého ústavně zaručeného práva i přes výslovnou zákonnou úpravu. Pojem „nesprávný úřední postup“ by měl zahrnovat také takový postup, který v době vzniku újmy mohl být v souladu s pravidly; protože však postup zapříčinil vznik škody nebo nemajetkové újmy, je třeba jej mít podle jeho následku za nesprávný.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2023 11:30 do: 31.01.2023 12:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 3157/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 13. října 2022 č. j. 9 To 353/2022-660
Stručná charakteristika:  právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  V. S.

Stěžovatel byl vzat do vazby. Usnesením okresního soudu ze dne 16. 9. 2022 bylo ve vztahu ke stěžovateli rozhodnuto, že se podle § 71a trestního řádu zamítá jeho žádost o propuštění z vazby za současného nepřijetí písemného slibu podle § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu a nepřijetí nabídky dohledu probačního úředníka podle § 73 odst. 1 písm. c) téhož zákona (výrok I.), a stěžovatel byl ponechán i nadále ve vazbě podle § 67 písm. c) trestního řádu (výrok II.). Stěžovatel napadl usnesení okresního soudu stížností, o níž Krajský soud v Plzni rozhodl tak, že ji zamítl jako podanou opožděně podle § 148 odst. 1 písm. b) trestního řádu. Krajský soud třídenní lhůtu pro podání stížnosti odvozoval ode dne vyhlášení usnesení okresním soudem v hlavním líčení dne 16. 9. 2022. Stěžovatel byl hlavního líčení účasten a uvedl, že si ponechává lhůtu. Ta pak podle závěrů krajského soudu uplynula marně dnem 19. 9. 2022. Stěžovatel podal stížnost až dne 3. 10. 2022. 

Stěžovatel namítá, že krajský soud zamítl stížnost jako opožděnou nedůvodně, neboť byla podána do tří dnů od doručení písemného vyhotovení usnesení okresního soudu obhájci stěžovatele, k čemuž došlo ve čtvrtek dne 29. 9. 2022. Posledním dnem k podání stížnosti tak bylo pondělí dne 3. 10. 2022, kdy obhájce stěžovatele řádně odůvodněnou stížnost podal. Krajský soud lhůtu počítal ode dne vyhlášení usnesení v hlavním líčení, kde byl stěžovatel jako obžalovaný přítomen. Tato logika krajského soudu však neodpovídá ustálené rozhodovací praxi Ústavního soudu.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2023 14:00 do: 31.01.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3204/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 30. září 2021 č. j. 10 As 144/2019-59 a rozsudku Krajského soudu v Brně ze dne 6. března 2019 č. j. 65 A 17/2018-169
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  Yacht Club V. p.

Stěžovatel se návrhem podle § 101a a násl. zákona č. 150/2002 Sb., soudní řád správní, domáhal zrušení části opatření obecné povahy vedlejšího účastníka ze dne 24. 4. 2018 č. j. JMK 59707/2018, kterým došlo ke zrušení rozhodnutí Okresního úřadu ve Znojmě ze dne 29. 5. 2000 č. 146 č. j. Vod 97/2000-Ko, a dále ke stanovení nových ochranných pásem vodního zdroje Vranov, vymezení sledování účinnosti stanoveného způsobu ochrany vodního zdroje, sledování vodárenského provozu, a dalších potřeb v ochranných pásmech. Krajský soud ústavní stížností napadeným rozsudkem návrh stěžovatele na zrušení části opatření obecné povahy zamítl. Proti rozhodnutí krajského soudu podal stěžovatel kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud ústavní stížností napadeným rozsudkem rovněž zamítl.

Podstatou ústavní stížnosti stěžovatele je tvrzení, že opatření obecné povahy je v napadené části v rozporu s vodním zákonem a vyhláškou č. 46/2015 Sb., a že vedlejší účastník nedůvodně diskriminuje vlastníky plavidel se spalovacími motory s výkonem do 10 kW (včetně pomocných motorů na plachetnicích), přitom však stejným aktem uděluje výjimku pro mnohonásobně větší plavidla se spalovacími motory. Proti tomuto diskriminačnímu a protiprávnímu opatření obecné povahy, resp. jeho konkrétnímu regulativu, mu krajský soud ani Nejvyšší správní soud neposkytl právní ochranu. 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2023 14:00 do: 31.01.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 44/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh Městského soudu v Praze na zrušení části ustanovení § 18c odst. 1 ve slovech „jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují” zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii, ve znění pozdějších předpisů.
Stručná charakteristika:  Právo na právní pomoc.
Označení navrhovatelů:  Městský soud v Praze
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Městský soud v Praze („navrhovatel“) navrhl zrušení § 18c odst. 1 ve slovech „jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují” zákona č. 85/1996 Sb., o advokacii. Předmětné ustanovení tedy zní: Žadatel, jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují, a který není ve věci, v níž žádá poskytnutí právní služby, zastoupen jiným advokátem nebo osobou podle § 2 odst. 2 písm. a), má právo, aby mu Komora určila advokáta k poskytnutí právní služby. V téže věci může být žadateli určen Komorou advokát pouze jednou; to neplatí, odmítne-li v této věci dříve určený advokát poskytnout právní služby z důvodů uvedených v § 19, nebo nastane-li situace uvedená v § 20 odst. 2.

Návrh podal navrhovatel v rámci projednávání žaloby proti usnesení České advokátní komory („ČAK“), kterým bylo zastaveno řízení o žádosti o určení advokáta k poskytnutí právní porady podle § 18a nebo právní služby podle § 18c zákona o advokacii. Žalobkyně požádala ČAK o ustanovení advokáta k podání ústavní stížnosti proti rozhodnutí Nejvyššího správního soudu. Svou žádost odůvodnila tím, že advokáti, na které se obrátila, odmítli její zastoupení převzít. V žádosti uvedla, že nesplňuje podmínky pro poskytnutí bezplatné právní pomoci podle příslušných zákonných ustanovení a náklady spojené s právním zastoupením si bude hradit sama. Podle žalobkyně pouze sociální situace žadatele není jediným zákonným důvodem, pro který by žadateli vzniklo právo na určení advokáta k poskytnutí právní služby. ČAK žádost posoudila jako zjevně právně nepřípustnou s odůvodněním, že žalobkyně požádala o určení advokáta k poskytnutí právní služby podle § 18c zákona o advokacii, avšak nikoliv bezplatně. Od 1. 7. 2018 je ČAK oprávněna určovat advokáty podle uvedeného ustanovení pouze k poskytování bezplatných právních služeb, a to i za situace, že se žadateli nepodařilo najít advokáta, který by byl ochoten se věci ujmout.

Městský soud v Praze při projednávání předmětné žaloby dospěl k závěru, že ustanovení § 18c odst. 1 ve slovech „jehož příjmové a majetkové poměry to odůvodňují” zákona o advokacii, které bylo použito v uvedeném řízení, je v rozporu s ústavním pořádkem, konkrétně s čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 01.02.2023 09:00 do: 01.02.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2490/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Pavel Rychetský dr. h. c.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnosti proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 21. července 2022 č. j. 67 To 206/2022-176
Stručná charakteristika:  Práva účastníka soudního řízení; Právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  F. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 6. 2022 bylo podle § 88 odst. 1 písm. b), odst. 3 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, za použití § 331 odst. 1 zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád) rozhodnuto, že odsouzený stěžovatel byl podmíněně propuštěn z výkonu trestu odnětí svobody v trvání 7 roků uloženého rozsudkem Okresního soudu ve Zlíně ze dne 22. 10. 2019 sp. zn. 1 T 142/2018 ve spojení s rozsudkem Krajského soudu v Brně ‒ pobočky ve Zlíně ze dne 14. 5. 2020 sp. zn. 6 To 396/2019 a z rozsudku Krajského soudu v Brně ‒ pobočky ve Zlíně ze dne 15. 7. 2019 sp. zn. 68 T 6/2018. Podle § 89 odst. 1 trestního zákoníku byla stanovena zkušební doba v trvání 7 roků za současného dohledu. Podle § 89 odst. 2 trestního zákoníku byla uložena přiměřená povinnost ve zkušební době podle svých sil splácet způsobenou škodu. Proti usnesení obvodního soudu podal státní zástupce stížnost Obvodního státního zastupitelství pro Prahu 4, kterou projednal Městský soud v Praze a znovu rozhodl. Městský soud usnesením napadeným ústavní stížností podle § 149 odst. 1 písm. a) trestního řádu zrušil v celém rozsahu usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 2. 6. 2022 č. j. 46 PP 14/2022-144 a znovu rozhodl podle § 88 odst. 1 písm. b), odst. 3 trestního zákoníku a contrario za použití § 331 odst. 1 trestního řádu tak, že žádost odsouzeného stěžovatele o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody zamítl.

V ústavní stížnosti stěžovatel namítá, že městský soud, aniž by ho řádně vyslechl či se seznámil s protokolem o veřejném zasedání, změnil vyhovující rozhodnutí o podmíněném propuštění obvodního soudu, k čemuž nebyly dány důvody. Namítá porušení práva na spravedlivý proces dle čl. 36 odst. 1 Listiny a na zákonného soudce dle čl. 38 odst. 1 Listiny.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 02.02.2023 09:00 do: 02.02.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3588/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Plzni ze dne 1. 12. 2022, č. j. 8 To 295/2022-55.
Stručná charakteristika:  podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody
Označení navrhovatelů:  V. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud v Sokolově zamítl usnesením ze dne 3. 11. 2022 podle § 88 odst. 1 písm. a) zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, žádost stěžovatele o podmíněné propuštění z výkonu trestu odnětí svobody. V rámci veřejného zasedání, kterého se stěžovatel a jeho obhájce účastnili prostřednictvím videokonference, stěžovatel po vyhlášení usnesení prohlásil, že si ponechává lhůtu pro podání stížnosti. Dne 13. 11. 2022 byl obhájci stěžovatele doručen opis písemného vyhotovení usnesení okresního soudu; stěžovateli samotnému pak byla listina doručena 16. 11. 2022. Dne 16. 11. 2022 podal stěžovatel prostřednictvím tohoto obhájce proti usnesení stížnost. Krajský soud však věc nepřezkoumal a stížnost v neveřejném zasedání dne 1. 12. 2022 zamítl podle § 148 odst. 1 písm. b) zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), jako opožděnou.

Stěžovatel má za to, že instanční stížnost proti usnesení okresního soudu byla podána ve lhůtě vycházející z výkladu § 134 odst. 1 a 2, § 137 odst. 1 a § 143 odst. 1 trestního řádu, tj. do 3 dnů ode dne doručení předmětného usnesení. Tento názor podpořil četnou judikaturou Ústavního soudu.