Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 5. kalendářní týden roku 2024

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2024 13:30 do: 31.01.2024 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2173/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnosti proti rozsudku Krajského soudu v Ústí nad Labem – pobočky v Liberci ze dne 25. května 2023 č. j. 36 Co 75/2023-179, ve znění opravného usnesení ze dne 29. května 2023 č. j. 36 Co 75/2023-183, a rozsudku Okresního soudu v Liberci ze dne 19. září 2022 č. j. 0 P 223/2022-123
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na ochranu lidské důstojnosti, právo na ochranu vlastnictví
Označení navrhovatelů:  S. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud napadeným rozsudkem vyhověl návrhu matky a zvýšil výživné stěžovatele (otce) pro nezletilé vedlejší účastníky (pro 1. nezletilého vedlejšího účastníka od 1. 3. 2019 na částku 2 500 Kč, od 1. 9. 2020 3 000 Kč a od 1. 3. 2022 3 500 Kč a pro 2. nezletilého vedlejšího účastníka od 1. 3. 2019 na částku 2 000 Kč, od 1. 9. 2020 2 500 Kč a od 1. 3. 2022 3 000 Kč). Dále vypočetl nedoplatky na výživném. Stěžovatel byl do 8. 9. 2020 v insolvenci, ale potřeby nezletilých se od poslední úpravy výživného v roce 2012 zvýšily. K navýšení od 1. 3. 2022 přistoupil soud na základě zjištění podstatně vyšších příjmů stěžovatele z nového zaměstnání. K odvolání stěžovatele krajský soud změnil rozsudek okresního soudu tak, že výživné snížil, ale od 1. 3. 2022 částky výživného ponechal stejné jako okresní soud. Nedoplatky na výživném vypočetl nižší a určil, že stěžovatel je zaplatí ve splátkách ve výši 1 000 Kč pro každého z nezletilých spolu s běžným výživným.

Stěžovatel namítá, že obecné soudy zpětně zvýšily výživné na období od března 2019 do února 2022, nebraly však v potaz jeho tehdejší poměry, ale přihlížely k jeho aktuálnímu výdělku. Ústavní stížností se domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi bylo porušeno jeho základní právo na ochranu vlastnictví.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 31.01.2024 14:00 do: 31.01.2024 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2939/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Veronika Křesťanová Dr.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. srpna 2023 č. j. 20 Cdo 2402/2023-929
Stručná charakteristika:  právo na přístup soudu, právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  PhDr. A. D.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka uzavřela leasingovou smlouvu na tzv. předváděcí akci, přičemž podle jejího tvrzení došlo k podpisu smlouvy tak, že jí bylo tvrzeno, že vyhrála a je třeba podepsat související dokumentaci. Na základě elektronického platebního rozkazu obvodního soudu (exekuční titul) byla proti stěžovatelce vedena exekuce k vymožení částky 19 800 Kč s příslušenstvím. Stěžovatelka se o sedm let později domáhala zastavení exekuce s odůvodněním, že exekuci pokládá za neoprávněnou, exekuční titul považuje za sporný, vymezila se proti osobě oprávněného, odkázala na rozpor exekuce s dobrými mravy a zdůraznila, že v rámci exekuce pověřený exekutor činil kroky k prodeji její nemovitosti, přestože v té době již byla větší část jistiny vymožena. Usnesením obvodního soudu řízení o návrhu na zastavení exekuce soud zastavil z důvodu, že byla-li již dříve exekuce skončena, chyběly podmínky řízení. Usnesením městského soudu bylo k odvolání stěžovatelky usnesení obvodního soudu potvrzeno. Městský soud dospěl k závěru, že ve věci nejsou dány okolnosti, které mohou výjimečně vést k zastavení již skončené exekuce. Napadeným usnesením Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky odmítl, neboť směřovalo proti usnesení odvolacího soudu vydanému v řízení, jehož předmětem bylo peněžité plnění nepřevyšující 50 000 Kč.

Stěžovatelka namítá, že Nejvyšší soud měl její dovolání projednat, neboť rozhodné skutkové okolnosti se týkají spotřebitelské smlouvy, ve kterých se nepoužije omezení hodnoty předmětu sporu. Stěžovatelka rovněž upozorňuje na to, že byla městským soudem poučena, že proti jeho usnesení je dovolání přípustné. Ústavní stížností se domáhá zrušení usnesení Nejvyššího soudu s tvrzením, že jím bylo porušeno její základní právo na soudní ochranu.