Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 6. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.02.2023 09:00 do: 07.02.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 362/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 23. listopadu 2021 č. j. 22 Cdo 1609/2021-207 a rozsudku Krajského soudu v Ostravě – pobočky v Olomouci ze dne 14. ledna 2021 č. j. 75 Co 243/2020-180
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na náhradu za omezení vlastnického práva
Označení navrhovatelů:  P. M., s. p.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel se žalobou domáhal po žalované obchodní společnosti zaplacení částky 483 316 Kč s příslušenstvím. Okresní soud považoval za účelné rozhodnout nejprve o základu nároku a po provedeném dokazování dospěl k závěru, že žaloba je důvodná, tudíž rozsudkem ze dne 28. 5. 2020 č. j. 207 C 34/2018-112 rozhodl, že právní základ žalobou uplatněného nároku je opodstatněný s tím, že  o jeho výši a náhradě nákladů řízení bude rozhodnuto v konečném rozsudku. Proti rozsudku okresního soudu podala žalovaná odvolání zdůrazňující promlčení stěžovatelova nároku. Krajský soud shledal, že odvolání je důvodné a změnil rozsudek okresního soudu tak, že žalobu zamítl (I. výrok) a uložil stěžovateli povinnost nahradit náklady řízení před soudy obou stupňů (II. výrok). Proti rozsudku krajského soudu podal stěžovatel dovolání, které Nejvyšší soud napadeným usnesením odmítl, protože nebylo přípustné.

Stěžovatel namítá, že obecné soudy ve svých postupech a svými rozhodnutími porušily čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod (dále jen „Listina“), čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod, čl. 36 odst. 1 Listiny a čl. 4 odst. 3 Listiny.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.02.2023 14:00 do: 07.02.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 2777/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Plzni ze dne 27. 7. 2022 č. j. 25 Co 155/2022-71.
Stručná charakteristika:  Náklady soudního řízení.
Označení navrhovatelů:  L. Š.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Soud prvního stupně usnesením zastavil řízení co do částky 115 050 Kč a smluvní pokuty. Rozsudkem pak ve výroku I. zamítl žalobu stěžovatele co do částky 14 520 Kč a požadovaných smluvních pokut a ve výroku II. uložil žalovanému povinnost zaplatit stěžovateli částku 110 400 Kč. O nákladech řízení rozhodl tak, že žalobce (stěžovatel) nemá nárok na náhradu nákladů a žalovanému se náhrada nákladů řízení nepřiznává. Stěžovatel podal proti výroku I. odvolání. Krajský soud v Plzni rozsudek soudu prvního stupně v napadeném výroku změnil tak, žalovanému uložil povinnost zaplatit stěžovateli 14 520 Kč a požadovanou smluvní pokutu. O nákladech řízení rozhodl tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. O nákladech řízení před soudem prvního stupně bylo rozhodnuto podle § 224 odst. 2 a § 142 odst. 2 o. s. ř. Stěžovatel měl v této fázi řízení úspěch jen částečný, rozsah jeho procesního úspěchu odpovídal zhruba polovině uplatněného nároku. Proto nemá právo na náhradu nákladů řízení. O nákladech odvolacího řízení rozhodl soud podle § 150 o. s. ř. Stěžovatel byl sice v odvolacím řízení úspěšný, ale vedení odvolacího řízení nelze podle soudu klást za vinu žalovanému. Pokud by přesto měla být žalovanému uložena povinnost nahradit náklady odvolacího řízení, jednalo by se o postup v rozporu se zásadami spravedlivého procesu. 

Stěžovatel se s odvoláním na porušení čl. 11 odst. 1 a čl. 36 Listiny domáhá zrušení napadeného rozhodnutí krajského soudu ve výroku II., kterým odvolací soud rozhodl o náhradě nákladů řízení tak, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení před soudy obou stupňů. 

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.02.2023 14:30 do: 07.02.2023 15:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 3218/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Krajského soudu v Ústí nad Labem ze dne 25. 10. 2022 č. j. 7 To 35/2022-89 a návrh na odklad vykonatelnosti tohoto usnesení.
Stručná charakteristika:  Přeměna podmíněně uloženého trestu odnětí svobody.
Označení navrhovatelů:  A. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Usnesením Okresního soudu v Litoměřicích ze dne 15. 9. 2022 bylo rozhodnuto, že se podmíněné odsouzení stěžovatele uložené trestním příkazem téhož soudu ze dne 19. 10. 2021 ponechává v platnosti, za současného prodloužení zkušební doby o dva roky a stanovení dohledu nad stěžovatelem. Napadeným usnesením Krajského soudu v Ústí nad Labem bylo na základě stížnosti státního zástupce usnesení okresního soudu zrušeno a nově bylo rozhodnuto, že stěžovatel vykoná trest odnětí svobody v trvání tří měsíců, který mu byl uložen výše uvedeným trestním příkazem Okresního soudu v Litoměřicích, jehož výkon byl původně podmíněně odložen na zkušební dobu jednoho roku, přičemž stěžovatel byl pro výkon tohoto trestu zařazen do věznice s ostrahou.

Stěžovatel v ústavní stížnosti mj. namítá, že usnesení okresního soudu bylo oznámeno při veřejném zasedání konaném dne 15. 9. 2022. Podotýká, že státní zástupkyně Okresního státního zastupitelství v Litoměřicích podala proti tomuto usnesení blanketní stížnost dne 30. 9. 2022, v níž uvedla, že jí bylo usnesení doručeno dne 27. 9. 2022 a stížnost odůvodní ve lhůtě pěti pracovních dnů; státní zástupce téhož státního zastupitelství toto odůvodnění stížnosti následně skutečně doplnil. Stěžovatel je přesvědčen, že státní zástupce podal stížnost opožděně. Podle stěžovatele došlo vydáním napadeného rozhodnutí krajského soudu k zásahu do jeho práv podle čl. 8 odst. 1, 36 odst. 1 a čl. 40 odst. 3 Listiny a čl. 5 a čl. 6 Úmluvy o ochraně lidských práv a základních svobod.