Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 6. kalendářní týden roku 2024

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 07.02.2024 14:00 do: 07.02.2024 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 2858/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení
Stručná charakteristika:  Právo na soudní a jinou ochranu, právo obviněného v trestním řízení, ochrana rodičovství a rodiny
Označení navrhovatelů:  B. V. zast. JUDr. ICLic. Rolandem Němcem, Ph.D., advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Okresní soud rozhodl, že stěžovatelka vykoná trest odnětí svobody v trvání tří let uložený jím dřív vydaným rozsudkem. Pro výkon tohoto trestu ji zařadil do věznice s ostrahou. Výkon trestu soud původně podmíněně odložil na zkušební dobu v trvání pěti let a stanovil povinnost, aby odsouzená zaplatila poškozené škodu ve výši 500 000 Kč, kterou trestnou činností způsobila. Okresní soud zjistil, že stěžovatelka byla v jiné trestní věci odsouzena pro přečin poškození věřitele k trestu obecně prospěšných prací ve výměře 300 hodin. S ohledem na zdravotní stav stěžovatelky však bylo upuštěno od výkonu zbytku tohoto trestu. Okresní soud dále zjistil, že stěžovatelce byla v další trestní věci uložena povinnost zaplatit poškozené obchodní společnosti náhradu způsobené škody ve výši 3 007 543 Kč, kterou neplnila. Vzhledem k tomu, že stěžovatelka proklamované sliby neplnila, dospěl okresní soud k závěru, že jsou splněny podmínky pro přeměnu podmíněně uloženého trestu na nepodmíněný. Ve stížnosti proti usnesení stěžovatelka uvedla, že splácí uloženou náhradu škody, kterou má určenou exekučním příkazem a neměla tedy možnost splácet náhradu škody z dalšího rozsudku, na který exekuční příkaz vydán nebyl. Dále uvedla, že se stará o tři nezletilé děti a zároveň žádala o odklad nástupu trestu ze zdravotních důvodů. Stížnost stěžovatelky krajský soud zamítl jako nedůvodnou.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení usnesení obecných soudů, neboť se domnívá, že jimi došlo k porušení jejích ústavně zaručených práv na obhajobu a spravedlivý proces.