Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 7. kalendářní týden roku 2023

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.02.2023 09:00 do: 14.02.2023 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 771/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ludvík David CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 15. 12. 2021 č. j. 25 Cdo 1300/2021-196, proti rozsudku Krajského soudu v Ostravě ze dne 13. 1. 2021 č. j. 71 Co 293/2020-114 a proti výrokům I. - VI., IX., X. rozsudku Okresního soudu v Přerově ze dne 12. 2. 2020 č. j. 7 C 282/2019-81
Stručná charakteristika:  kritika pracovních podmínek, limity svobody projevu, výše odškodnění
Označení navrhovatelů:  H. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V posuzovaném řízení obecné soudy rozhodovaly o žalobě na ochranu osobnosti podané oběma vedlejšími účastníky, jako žalobci, proti žalovanému stěžovateli. Stěžovatel je povoláním dělník a ve volném čase se věnuje vytváření a publikování videoklipů na svém účtu na serveru youtube.com. Na svém účtu publikoval dva videoklipy reagující na inzerát společnosti - Železáren s nabídkou práce. Sám ke společnosti neměl žádný pracovněprávní ani jiný vztah. Dne 15. 6. 2019 na server umístil videoklip s názvem „Global exploitation camp - Stahlwerk Annahütte version“. Po odstranění tohoto videoklipu serverem youtube.com zde umístil dne 18. 8. 2019 videoklip s názvem „Nejlépe placená práce Beste bezahlte Arbeit“. Ke dni podání žaloby zhlédlo videoklip č. 1 celkem 473 uživatelů, videoklip č. 2 pak 141 uživatelů. Ve videoklipu č. 1 po inzerátu následuje text „Pro německý ekonomický zázrak, stal se český dělník lidským zdrojem. S podporou Evropské Unie hlásající propagandu o křesťanských hodnotách a humanismu.“ Text je uveden i v angličtině. Dále je zobrazeno v levém horním rohu logo společnosti a podoba vedlejšího účastníka (od pasu nahoru, v uniformě a se zřetelným vyobrazením obličeje) s uvedením jeho jména a označením „CAPO Lagerpolizei“. Na pozadí následně probíhají záběry z koncentračních táborů, které ukazují vesměs nahé, zcela vyhublé vězně, vedené nebo držené jinými osobami, zobrazené v barácích nebo na dvoře koncentračního tábora, dále hromady přes sebe ležících vyzáblých nahých mrtvých těl a spalovací pece. Následují, stále na pozadí, záběry počítání peněz a plných stolů, tabulek produkce, též záběry bezdomovců přikrytých hadry, ubytoven a shrnování nahých mrtvých vyzáblých těl radlicí na traktoru. Videoklip č. 1 je zakončen záběry pomníku a pokládání květin a věnců a je doprovázen hudbou a písní, jejíž text (též v angličtině, následuje česká citace) je po částech promítán: „uvnitř systému ekonomického růstu a inflace tvůj život do posledního dechu byl stanoven cenou, ty ztratíš všechno, globální vykořisťovatelský tábor umožňuje pouze jedinou volbu, prodat svůj život, svou duši“. Videoklip č. 2 se liší pouze tím, že je doplněn o výstřižek z médií, který zachycuje vedlejšího účastníka a prezentuje text: „z malé firmy se Železárny vypracovaly z největšího výrobce ve střední Evropě. I přes těžké začátky dnes společnost ve své branži patří ke špičce trhu.“, přičemž k podobizně vedlejšího účastníka je připojen text „chováme se odpovědně“. Následně je vedlejší účastník zobrazen v uniformě důstojníka SS včetně typické pokrývky hlavy. U podobizny je uvedeno jméno vedlejšího účastníka a označení „CAPO Lagerpolizei“. Vedlejší účastníci se domáhali, aby se stěžovatel do budoucna zdržel dalšího šíření předmětných videoklipů a požadovali omluvu a náhradu nemajetkové újmy ve výši 500 000 Kč, resp. 100 000 Kč. Okresní soud v Přerově žalobám vyhověl. Stěžovateli rozsudkem uložil zdržet se do budoucna dalšího zveřejňování předmětných videoklipů na jeho účtu na webovém serveru youtube.com a současně mu uložil povinnost omluvit se oběma vedlejším účastníkům. Stran požadované náhrady nemajetkové újmy přiznal nalézací soud vedlejšímu účastníkovi částku 180 000 Kč a vedlejší účastnici částku 35 000 Kč. Ve zbytku byly žalobní nároky vedlejších účastníků zamítnuty. Stěžovateli bylo uloženo nahradit vedlejším účastníkům náklady řízení. Krajský soud v Ostravě svým rozsudkem potvrdil v meritu věci rozsudek soudu prvního stupně. Ve prospěch žalobců rozhodl též o nákladech odvolacího řízení, výši nákladů řízení přiznaných žalobcům soudem prvního stupně změnil. Nejvyšší soud dovolání žalovaného odmítl a uložil mu nahradit oběma žalobcům náklady dovolacího řízení.

Stěžovatel v ústavní stížnosti především namítal, že obecné soudy nesprávně posoudily jeho projev jako nepřípustný. Odkazuje na judikaturu Ústavního soudu, Evropského soudu pro lidská práva a Nejvyššího soudu, z níž je podle něj možné dovodit, že projevy obdobného typu byly v minulosti chráněny čl. 17 Listiny. Zdůrazňuje projevem sledovaný veřejný zájem s tím, že vedlejší účastník je navíc osobou veřejně činnou. Závěry obecných soudů vykazují známky svévole. Stanovená výše náhrady nemajetkové újmy spolu s povinností náhrady nákladů řízení je nepřiměřená a má ve vztahu k jeho osobě likvidační dopad. Za stejný projev byla proti němu podána žaloba, jíž se Železárny domáhají omluvy a náhrady nemajetkové újmy ve výši 500 000 Kč, přičemž řízení o této žalobě dosud nebylo skončeno. Vedlejší účastníci navíc na stěžovatele podali trestní oznámení, přičemž policie věc postoupila do přestupkového řízení, v němž byla stěžovateli uložena pokuta. Vedlejším účastníkům šlo spíše o maximalizaci jeho postihu, než o zadostiučinění. Jejich postup naplňuje znaky toho, co odborná literatura označuje jako zneužívání nástrojů práva k umlčení veřejné kritiky.

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.02.2023 09:30 do: 14.02.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2198/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  o ústavní stížnosti proti usnesení Krajského soudu v Brně – pobočky ve Zlíně ze dne 19. května 2022 č. j. 6 To 149/2022-316
Stručná charakteristika:  právo na bezplatnou pomoc obhájce a právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  J. K.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

V trestním řízení o přečinu stěžovatelky se v průběhu řízení před okresním soudem stěžovatelka domáhala přiznání nároku na bezplatnou obhajobu podle § 33 odst. 2 trestního řádu. Okresní soud v usnesení ze dne 20. 4. 2022 č. j. 18 T 3/2022-292 k její argumentaci uvedl, že je naprosto zřejmé, že stěžovatelka není nemajetná a zcela nepochybně tedy je schopna hradit náklady své obhajoby, přičemž by bylo nemorální a nespravedlivé, kdyby náklady obhajoby za trestnou činnost stěžovatelky měl nést stát. Stěžovatelka napadla usnesení okresního soudu stížností, která byla napadeným usnesením krajského soudu jako nedůvodná podle § 146 odst. 1 písm. c) trestního řádu zamítnuta. Krajský soud se ztotožnil s argumentací okresního soudu.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu s tvrzením, že jím byla porušena její ústavně zaručená základní práva podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny základních práv a svobod.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.02.2023 14:00 do: 14.02.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2329/21
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 24. června 2021 č. j. 1 As 505/2019-74 a rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 28. listopadu 2019 č. j. 55 A 8/2019-111
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. J.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se před správními soudy domáhala zrušení částí územního plánu vedlejší účastnice. Rozsudkem ze dne 28. 11. 2019 č. j. 55 A 8/2019-111 krajský soud návrhu stěžovatelky zčásti vyhověl, když I. výrokem zrušil územní plán a) v části, v níž byla na pozemku parc. č. X v katastrálním území L. vymezena veřejně prospěšná stavba X „Nové propojení dešťové kanalizace“; b) v částech, v nichž byl jako „návrh do územního plánu“ uveden v textové části územního plánu, podkapitole X Kanalizace, informativní údaj „Propojka dešťové kanalizace přes parc. č. X a zrušení stávajícího zásaku“ a byla propojka dešťové kanalizace vyznačena  jakožto navrhovaná kanalizace dešťová ve výkresu X Veřejná technická infrastruktura – kanalizace, a to pouze ve vztahu k pozemku p. č. X v katastrálním území L.; c) v části, v níž byla stanovena podmínka v textové části územního plánu, podkapitole X Vodní toky a plochy, která zní: „Při povolování staveb na území s melioracemi (vyznačeno ve výkrese Přírody a krajiny v grafické části) je nutno prokázat posudkem hydrogeologa, že stavba negativně neovlivní hydrologický režim v oblasti“, a to pouze ve vztahu k pozemku p. č. X v katastrálním území L.; d) v části, v níž byla stanovena podmínka v textové části územního plánu, v podkapitole X Plochy s rozdílným způsobem využití, části |X| Bydlení v krajině, která zní: „Povolení staveb (budov) je podmíněno napojením na veřejnou vodovodní a kanalizační síť“, a to pouze ve vztahu k pozemkům p. č. X, X a X v katastrálním území L. Ve zbytku krajský soud návrhy navrhovatelky zamítl (II. výrok) a rozhodl o tom, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (III. výrok). Proti rozhodnutí krajského soudu podala stěžovatelka kasační stížnost, kterou Nejvyšší správní soud napadeným rozsudkem zamítl a potvrdil rozhodnutí krajského soudu.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozsudku Nejvyššího správního soudu a II. a III. výroku rozsudku Krajského soudu v Praze, jakož i co do jeho části výroků I. c) a I. d), jimiž bylo zrušení části územního plánu omezeno pouze na pozemky v těchto výrocích uvedených. Stěžovatelka tvrdí, že napadenými rozhodnutími bylo porušeno její ústavně zaručené právo vlastnit majetek podle čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny a právo na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 a 2 Listiny.