Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 7. kalendářní týden roku 2024

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.02.2024 13:00 do: 14.02.2024 13:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 1725/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 21. dubna 2023 č. j. 21 Cdo 2936/2022-528, rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 24. února 2022 č. j. 36 Co 5/2021-489 a rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 15. října 2020 č. j. 12 C 139/2018-324
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu, právo na přístup k soudu
Označení navrhovatelů:  PPF banka, a. s.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka se u obvodního soudu domáhala po vedlejší účastnici zaplacení částky 42 996 380 Kč s příslušenstvím, přičemž šlo o podmíněnou a zajištěnou pohledávku přihlášenou do insolvenčního řízení na majetek jiné obchodní společnosti zajištěnou mimo jiné zástavním právem k pohledávkám této obchodní společnosti vůči vedlejší účastnici ze smlouvy o díle. Obvodní soud napadeným rozsudkem žalobu zamítl a stěžovatelce uložil povinnost zaplatit vedlejší účastnici náklady řízení. Zamítavý výrok odůvodnil zjištěním, že zástavní právo nevzniklo, neboť tomu bránil zákaz postoupení a zastavení pohledávek obchodní společnosti bez souhlasu vedlejší účastnice. K odvolání stěžovatelky městský soud rozsudek obvodního soudu jako věcně správný potvrdil a stěžovatelce uložil povinnost zaplatit vedlejší účastnici náhradu nákladů odvolacího řízení. Proti rozsudku městského soudu podala stěžovatelka dovolání s přesvědčením, že napadené rozhodnutí spočívá na nesprávném právním posouzení věci. Nejvyšší soud dovolání stěžovatelky odmítl.

Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi bylo porušeno její ústavně zaručené právo na soudní ochranu a právo na spravedlivý proces.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.02.2024 13:30 do: 14.02.2024 14:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 1143/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnosti proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. února 2023 č. j. 7 As 243/2021-28, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. června 2021 č. j. 30 Ad 1/2020-229, rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 27. února 2023 č. j. 7 As 244/2021-30 a proti rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové ze dne 29. června 2021 č. j. 30 Ad 3/2020-216
Stručná charakteristika:  ochrana lidské důstojnosti, osobní cti, dobré pověsti a jména, ochrana soukromého a rodinného života, rovnost v právech a důstojnosti a zákaz diskriminace
Označení navrhovatelů:  Mgr. E. M. a J. D., oba zastoupeni JUDr. Martinem Mikyskou, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Otec stěžovatelů, příslušník policie, zemřel v roce 2014 při dopravní nehodě služebního vozidla zaviněné jeho řidičem, dalším policistou. Stěžovatelé uplatnili u vedlejšího účastníka (ředitele krajského ředitelství policie) nárok na zaplacení odškodnění nemajetkové újmy za smrt svého otce. Téhož se domáhali následně i žalobou u civilních soudů. Okresní soud řízení o žalobě zastavil a pro nedostatek pravomoci věc postoupil vedlejšímu účastníkovi. Krajský soud k odvolání žalobců rozhodnutí okresního soudu potvrdil a Nejvyšší soud poté jejich dovolání odmítl. Ústavní soud poté usnesením ze dne 8. 2. 2022 sp. zn. I. ÚS 369/21 odmítl ústavní stížnost žalobců jako zjevně neopodstatněnou s tím, že výše náhrady je věcí dalšího řízení, v němž se příslušné orgány musí zabývat rozdílností jednotlivých úprav náhrady nemajetkové újmy pozůstalých při úmrtí blízkého, na kterou žalobci poukázali. Tato rozhodnutí nejsou předmětem nyní posuzovaných ústavních stížností.

Mezitím náměstek ředitele krajského ředitelství policie řízení o žádosti stěžovatelů o odškodnění zastavil. Vedlejší účastník následně odvolání stěžovatelů  proti tomuto rozhodnutí zamítl. Podle správních orgánů stěžovatelka byla odškodněna podle § 106 zákona o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů; celkem v souvislosti se smrtí svého otce obdržela 706 649 Kč, stěžovatel neobdržel ničeho (není nezaopatřeným dítětem, a nesplňuje tak podmínky pro odškodnění podle § 109 téhož zákona). Krajský soud poté napadenými rozsudky zamítl žaloby stěžovatelů proti rozhodnutím vedlejšího účastníka. Podle krajského soudu správní orgány správně posoudily nároky stěžovatelů podle daného zákona, nikoli podle občanského zákoníku. Nejvyšší správní soud kasační stížnosti stěžovatelů zamítl. Uvedl, že právní úprava objektivní odpovědnosti bezpečnostního sboru za újmu je komplexní a její uplatnění je nezávislé na jiné právní úpravě; nejde o újmu vzniklou z poměrů soukromého práva.

Stěžovatelka se domáhá vyššího odškodnění za duševní útrapy, stěžovatel alespoň nějakého. Oba zdůrazňují, že nehodu přežil ze tří policistů jen řidič, který byl v trestním řízení shledán vinným ze spáchání přečinu usmrcení z nedbalosti. Ústavními stížnostmi, které byly spojeny ke společnému řízení, se stěžovatelé domáhají zrušení rozhodnutí obecných soudů pro porušení svých ústavně zaručených práv na osobní svobodu, na ochranu před neoprávněným zasahováním do soukromého a rodinného života a na soudní ochranu.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 14.02.2024 14:00 do: 14.02.2024 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 244/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Tomáš Lichovník
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost směřující proti usnesení Obvodního soudu pro Prahu 4 ze dne 1. 9. 2022 č. j. 1 T 12/2021-349, a usnesení Městského soudu v Praze ze dne 16. 11. 2022 č. j. 5 To 288/2022-359
Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu, náhrada nákladů, adhezní řízení
Označení navrhovatelů:  P. R. - zastoupená JUDr. Martinem Krumichem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Vedlejší účastník byl uznán vinným ze spáchání přečinu těžkého ublížení na zdraví z nedbalosti. Současně mu byla uložena povinnost nahradit stěžovatelce jako poškozené újmu v částce 174 055 Kč. Stěžovatelka následně podala návrh na uložení povinnosti odsouzeného k náhradě nákladů potřebných k účelnému uplatnění nároku na náhradu škody, které jí vznikly přibráním zmocněnce. Obvodní soud návrhu v plném rozsahu vyhověl. Toto rozhodnutí však zrušil městský soud a věc obvodnímu soudu vrátil k novému projednání a rozhodnutí s tím, že v původním řízení došlo k nezákonnému rozhodnutí ve vztahu k adheznímu výroku. Soudy prvního i druhého stupně totiž uložily povinnost k náhradě škody a nemajetkové újmy odsouzenému, ačkoliv újma byla poškozené způsobena odsouzeným jakožto zaměstnancem dopravního podniku. Odpovědnost za škodu tedy dle názoru městského soudu nese v daném případě zaměstnavatel odsouzeného. Obvodní soud následně vázán právním názorem stížnostního soudu stěžovatelčin návrh zamítl. Stěžovatelčinu stížnost poté zamítl městský soud.

Stěžovatelka se ústavní stížností domáhá zrušení rozhodnutí obecných soudů, kterými byl zamítnut její návrh na uložení povinnosti odsouzenému vedlejšímu účastníkovi uhradit náklady související s její účastí jakožto poškozené v trestním řízení v celkové výši 103 808,32 Kč. Domnívá se, že obecné soudy porušily její právo na soudní ochranu a právní pomoc v řízení před soudy.