Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 8. kalendářní týden roku 2023

IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.02.2023 09:30 do: 21.02.2023 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: IV. ÚS 2621/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Josef Fiala CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Nejvyššího správního soudu ze dne 21. července 2022 č. j. 9 Afs 147/2020-34
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  V. H.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Krajský soud v Ústí nad Labem rozsudkem ze dne 1. 6. 2020 č. j. 15 Af 2/2017-30 zamítl žalobu stěžovatele proti rozhodnutí (platebnímu výměru, resp. jeho potvrzení) Odvolacího finančního ředitelství (I. výrok) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (II. výrok). Poté Nejvyšší správní soud napadeným rozsudkem zamítl kasační stížnost stěžovatele proti rozsudku krajského soudu (I. výrok) a rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení (II. výrok).

Stěžovatel se ústavní stížností domáhá zrušení v záhlaví uvedeného rozsudku s tvrzením, že jím byla porušena jeho základní práva zaručená v čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod. Nejvyšší správní soud se podle něj nezabýval jednou z kasačních námitek, čímž porušil stěžovatelovo právo na spravedlivý proces.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.02.2023 14:00 do: 21.02.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I ÚS 3350/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Jaromír Jirsa
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti výroku I rozsudku Krajského soudu v Ostravě č. j. 13 Co 103/2022-324 ze dne 21. 7. 2022 a výrokům I, II a III rozsudku Okresního soudu v Opavě č. j. 14 Nc 326/2020-177 ze dne 16. 12. 2021
Stručná charakteristika:  Nejlepší zájem dítěte; právo rodiče na východu a výživu dítěte; právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  J. V.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je otcem nezletilého. Okresní soud v Opavě (nalézací soud) svěřil rozsudkem nezletilého pro dobu po rozvodu manželství rodičů do péče matky, určil stěžovateli výživné a rozhodl o nedoplatku na výživném a způsobu jeho zaplacení. Dospěl k závěru, že je v zájmu nezletilého svěřit jej do výlučné péče matky, neboť je ještě útlého věku (v době rozhodování byl tříletý) a je primárně citově navázán na matku, s níž dosud strávil většinu života. Bude tak podle něj zajištěno, aby měl jednotné výchovné prostředí, které ke svému dalšímu řádnému psychickému a fyzickému vývoji nezbytně potřebuje. Do budoucna střídavou péči nevyloučil, jeho závěr však pro danou chvíli neovlivnilo ani zjištění, že je to také otec, kdo má dostatečné podmínky pro péči o nezletilého, kdo je schopen se o chlapce postarat a kdo má (stejně jako matka) srovnatelnou rodičovskou způsobilost. Nalézací soud dále upravil „široký“ styk dítěte se stěžovatelem s ohledem na prokázané zjištění, že chlapec je na pobyt u otce dlouhodobě zvyklý a má k němu silný a  pozitivní citový vztah. K odvolání stěžovatele Krajský soud v Ostravě rozsudek nalézacího soudu potvrdil, k dalšímu řízení vrátil tomuto soudu věc pouze v části nenapadených výroků upravujících styk stěžovatele s nezletilým.

Ústavní stížností jsou napadena rozhodnutí obecných soudů vydaná ve věci péče o nezletilého vedlejšího účastníka b) [nar. 2018], syna stěžovatele a vedlejší účastnice.

Stěžovatel zejména namítá, že obecné soudy dostatečně neodůvodnily a srozumitelně nevysvětlily, proč není v daném případě střídavá péče možná. Neobstojí podle něj argumenty obecných soudů, jako je prosté konstatování věku nezletilého či vzdálenosti rodičů (cca 70 km, 60 min jízdy autem). Rodiče již v rámci probíhajícího styku po dobu několika let prokázali, že jsou schopni danou vzdálenost bez potíží urazit. Navíc právě model střídavé péče ušetří nutnost častého stěhování jako v případě rozšířeného styku. Napadenými rozsudky byla porušena stěžovatelova základní práva podle čl. 32 odst. 4 a čl. 36 odst. 1 Listiny.

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 22.02.2023 14:00 do: 22.02.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2698/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Stručná charakteristika:  Důvody vazby předstižné
Označení navrhovatelů:  S.H.N.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti 

Okresní soud výrokem II. usnesení č. j. 2 Nt 6004/2022-53 ze dne 26. 6. 2022 rozhodl tak, že se podle § 77 odst. 2 tr. řádu stěžovatel propouští ze zadržení na svobodu při shledání vazebního důvodu podle § 67 písm. c) tr. řádu, za současného nahrazení vazby slibem obviněného ve smyslu § 73 odst. 1 písm. b) tr. řádu. Poté Krajský soud v Plzni napadeným usnesením ze dne 22. 7. 2022 zrušil usnesení okresního soudu a ve výroku II. nově rozhodl tak, že se stěžovatel bere do vazby z důvodu § 67 písm. c) tr. řádu, když se podle § 73 odst. 1 písm. b) trestního řádu písemný slib obviněného nepřijímá. 

Stěžovatel se domáhá zrušení rozhodnutí krajského soudu s tvrzením, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva zakotvená v čl. 8 a čl. 36 Listiny.