Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 8. kalendářní týden roku 2024

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.02.2024 08:30 do: 21.02.2024 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 2196/23
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Kateřina Ronovská Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení
Stručná charakteristika:  práva účastníka soudního řízení, právo na soudní a jinou právní ochranu
Označení navrhovatelů:  SKY REAL ESTATES s.r.o., zast. Mgr. Jana Gavlasová, advokátka
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka (obchodní společnost) byla v trestním řízení v postavení zúčastněné osoby. Rozsudkem městského soudu bylo kromě jiného rozhodováno o nemovitostech stěžovatelky, které byly zabrány jako náhradní hodnota za věc, která by nemohla být zabrána, neboť nebylo možné přímo postihnout výnos z trestné činnosti. K odvolání stěžovatelky vrchní soud rozsudek městského soudu zrušil a vrátil mu věc k novému rozhodnutí. Vrchní soud přisvědčil stěžovatelce v tom, že jí byla upřena v části řízení práva zúčastněné osoby. Městský soud měl po provedení nových důkazů za to, že nabytí předmětných nemovitostí do vlastnictví stěžovatelky nelze vysvětlit jinak než užitím prostředků pocházejících z trestné činnosti. Rozhodl tedy napadeným usnesením o zabrání náhradní hodnoty – pozemků ve vlastnictví stěžovatelky. Proti usnesení podala stěžovatelka blanketní stížnost s tím, že doplnění argumentace zašle po obdržení napadeného usnesení. Stěžovatelčině zmocněnkyni bylo stížností napadené rozhodnutí doručeno dne 10. 7. 2023. Dva dny po doručení napadeného usnesení městského soudu zaslala stěžovatelka městskému soudu podání, ve kterém avizovala doplnění argumentace do 30 dní. Stěžovatelčino podání s avizovanou lhůtou k doplnění stížnosti městský soud předal vrchnímu soudu dne 24. 7. 2023. Vrchní soud však o stížnosti rozhodl již 20. 7. 2023 a to tak, že stěžovatelčinu stížnost zamítl.

Postup soudů stěžovatelka označuje za rozporný s jejím právem na přístup k soudu. Dále tvrdí, že městský soud porušil zásadu bezprostřednosti a ústnosti a zásadu přiměřenosti. Ústavní stížností se stěžovatelka domáhá zrušení výše uvedených rozhodnutí obecných soudů s tvrzením, že jimi byla porušena její ústavně zaručená práva, a sice právo na soudní a jinou ochranu, na ochranu vlastnictví, na svobodu podnikání, a zároveň byl porušen princip rovnosti v právech.

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 21.02.2024 09:00 do: 21.02.2024 09:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 42/23
Jednací místnost:  sněmovna
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. PhDr. Jan Wintr Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Návrh Ministerstva vnitra na zrušení obecně závazné vyhlášky obce Jenštejn č. 3/2017, ze dne 7. 11. 2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry, ve znění obecně závazné vyhlášky č. 1/2023, kterou se zrušuje část obecně závazné vyhlášky č. 3/2017.
Stručná charakteristika:  Poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace.
Označení navrhovatelů:  Ministerstvo vnitra
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Napadená obecně závazná vyhláška zavedla v části obce Jenštejn místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu či kanalizace. Ministerstvo vnitra navrhuje vyhlášku zrušit. Má totiž za to, že je nepřípustně retroaktivní, odporuje ústavním principům právní jistoty i zákazu diskriminace a obec prostřednictvím této vyhlášky stanovuje poplatek za samotné připojení na vodovod či kanalizaci (a nikoliv za zhodnocení možností připojení), což zákon zakazuje.

Obec Jenštejn na jaře 2017 dokončila stavbu vodovodu a kanalizace v části obce Dehtáry. Kolaudační souhlas pro tyto stavby nabyl právní moci 18. 5. 2017. V červenci 2017 nabyla účinnosti novela § 10c zákona o místních poplatcích, která stanovila, že obec může obecně závaznou vyhlášku o výši sazby poplatku vydat nejpozději v kalendářním roce, kdy nabyl právní moci kolaudační souhlas pro stavbu vodovodu či kanalizace. Zastupitelstvo obce Jenštejn rozhodlo na svém zasedání 7. 11. 2017 o vydání obecně závazné vyhlášky č. 3/2017, o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu a kanalizace v místní části Jenštejn-Dehtáry. Tato vyhláška nabyla účinnosti 24. 11. 2017. Zastupitelstvo později v návaznosti na výzvu Ministerstva vnitra ke zjednání nápravy vyhlášku novelizovalo obecně závaznou vyhláškou č. 1/2023, která nabyla účinnosti 1. 8. 2023. Přestože obec vyhlášku novelizovala, podle ministerstva napravila pouze některé dílčí nezákonnosti a svůj postup nepřehodnotila ani po následném upozornění ministerstva z června 2023. Ministerstvo následně vydalo rozhodnutí o pozastavení účinnosti této vyhlášky a stanovilo patnáctidenní lhůtu ke zjednání nápravy. Obec nápravu nezjednala, a proto ministerstvo podalo tento návrh na zrušení obecně závazné vyhlášky. 

Ministerstvo má za to, že obec zneužila zákonem svěřenou pravomoc a působnost. Hlavní argument ministerstva je, že napadená vyhláška je pravě retroaktivní. Podle mínění ministerstva totiž poplatková povinnost vzniká okamžikem kolaudace stavby. Nebyl-li místní poplatek za zhodnocení stavebního pozemku zaveden již v době zhodnocení pozemku, nemůže podle ministerstva vzniknout na základě následně vydané obecně závazné vyhlášky. Takový postup představuje případ ústavně nepřípustné pravé retroaktivity.