Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Přehled jednání Ústavního soudu pro 9. kalendářní týden roku 2023

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.02.2023 09:00 do: 28.02.2023 09:20

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I. ÚS 2370/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti II. výroku rozsudku Nejvyššího soudu ze dne 25. května 2022 č. j. 25 Cdo 1728/2020-175 a I. výroku rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 29. ledna 2020 č. j. 55 Co 323/2019-161
Stručná charakteristika:  nedotknutelnost osoby, právo na soudní a jinou právní ochranu, právo na život
Označení navrhovatelů:  J. M. zastoupena Mgr. Tomášem Maxou, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelka při dopravní nehodě zaviněné pojištěncem obchodní společnosti (žalované pojišťovny) utrpěla zranění pravého ramene, proto po žalované domáhala žalobou u obvodního soudu zaplacení celkem 866 200 Kč s příslušenstvím jako náhrady ztížení společenského uplatnění (850 000 Kč) a tzv. bolestného (16 200 Kč). Obvodní soud rozsudkem ze dne 30. 4. 2019 č. j. 26 C 196/2016-138 uložil žalované zaplatit stěžovatelce 196 200 Kč s příslušenstvím (I. výrok), ve zbylé části (670 000 Kč) žalobu zamítl (II. výrok) a rozhodl o nákladech řízení a soudním poplatku (III., IV. a V. výrok). Městský soud v Praze k odvolání stěžovatelky i žalované změnil rozsudek obvodního soudu tak, že se v I. výroku žaloba co do práva na úroky z prodlení z částky 90 000 Kč zamítá a v V. výroku se mění výše soudního poplatku (I. výrok), ve zbývající části týž rozsudek potvrdil (II. výrok) a rozhodl o nákladech řízení (III. a IV. výrok). Nejvyšší soud k dovolání stěžovatelky v záhlaví uvedeným rozsudkem zrušil rozsudek městského soudu v části II. výroku, kterým byl potvrzen rozsudek obvodního soudu co do částky 670 000 Kč, a v I., III. a IV. výroku o nákladech řízení a soudním poplatku, spolu s rozsudkem obvodního soudu, a v tomto rozsahu věc vrátil obvodnímu soudu k dalšímu řízení (I. výrok).
Stěžovatelka zejména brojí proti zamítnutí své žaloby na zaplacení úroků z prodlení u části nároku na náhradu ztížení společenského uplatnění určené volnou úvahou soudu podle § 7 odst. 3 vyhlášky č. 440/2001 Sb. (převyšující základní částku). Podle stěžovatelky jsou v tomto směru napadená rozhodnutí v rozporu s principem tzv. plné náhrady za újmu na zdraví.

I. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.02.2023 09:20 do: 28.02.2023 09:50

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: I. senát
Spisová značka: I.ÚS 1758/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Pavel Šámal Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Obvodního soudu pro Prahu 6 ze dne 31. března 2022 č. j. 27 C 390/2021-37
Stručná charakteristika:  právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  J. A., zastoupen Mgr. Petrem Novákem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Obvodního soudu pro Prahu 6 napadeným rozsudkem zamítl žalobu, kterou se stěžovatel domáhal po žalované obchodní společnosti zaplacení částky 400 EUR spolu s úrokem z prodlení ve výši 10 % ročně z této částky za dobu od 11. 12. 2019 do zaplacení (výrok I.) a dále rozhodl, že stěžovatel je povinen zaplatit žalované na náhradě nákladů řízení částku 900 Kč (výrok II.). Stěžovatel se dne 2. 9. 2019 účastnil letu žalované z Prahy na Rhodos. Uvedený let byl na příletu dle stěžovatele zpožděn o více než 3 hodiny.

V ústavní stížnosti stěžovatel mj. namítá, že obvodní soud v předmětné věci neprováděl dokazování nestranně, ale ve prospěch žalované. Ačkoli stěžovatel předložil obvodnímu soudu za účelem prokázání délky zpoždění letu přesahující hranici významného zpoždění letu ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 261/2004 ze dne 11. 2. 2004 a relevantní judikatury SDEU několik listinných důkazů, obvodní soud při posuzování délky zpoždění letu vycházel toliko z důkazu předloženého žalovanou. 

Plénum - veřejné vyhlášení nálezu
od: 28.02.2023 14:00 do: 28.02.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: Plénum
Spisová značka: Pl. ÚS 17/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.
Návrh na přezkoumávané akty:  návrh na zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 38/2021 Sb
Stručná charakteristika:  ochrana vlastnictví; právo na podnikání subjektů podnikajících v oblasti peněžnictví a bankovnictví
Označení navrhovatelů:  skupina senátorů zast. advokátem JUDr. PhDr. Stanislavem Balíkem Ph.D.
Typ řízení:  Řízení o zrušení zákona nebo jiného právního předpisu

Skupina 17 senátorů, za kterou jedná senátor Tomáš Jirsa (navrhovatelka), se v řízení o zrušení zákonů domáhá zrušení § 304c odst. 1 věty třetí zákona č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád, ve znění zákona č. 38/2021 Sb. (dále jen „o. s. ř.“). Toto ustanovení zní: „Peněžní ústav nemá právo na úplatu za zřízení a vedení chráněného účtu.“

Navrhovatelka namítá rozpor úpravy s čl. 1, čl. 11 a čl. 26 Listiny základních práv a svobod a čl. 1 Dodatkového protokolu k Úmluvě o ochraně lidských práv a základních svobod. Napadené ustanovení podle ní z hlediska posouzení zákonodárného procesu daleko k tzv. přílepku. Stát zákonem stanovil smluvní přímus peněžnímu ústavu, který je soukromoprávním subjektem a podnikatelem. Ač je napadené ustanovení novelizací procesního předpisu, je svojí povahou ustanovením hmotněprávním, a je tedy fakticky nepřímou novelou zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. Podle navrhovatelky napadené ustanovení zvýhodňuje třetí osoby – povinné, tj. dlužníky v exekuci či v řízení o výkonu rozhodnutí, čímž upřednostňuje formálně nevyslovený veřejný zájem na ochranu těchto osob na úkor subjektů podnikajících v oblasti peněžnictví a bankovnictví. Zvýhodňuje rovněž povinné oproti dalším subjektům, jimž vedou peněžní ústavy nechráněné účty za úplatu. 

Navrhovatelka dále zejména tvrdí, že povinný, resp. dlužník, je jistě v tíživé sociální situaci, nicméně v té se mohou ocitnout i další osoby, např. starobní důchodci s minimálními důchody, osoby evidované na Úřadu práce České republiky jako uchazeči o zaměstnání apod. Spočíval-li by veřejný zájem v pomoci sociálně slabším a potřebným, tak je napadené ustanovení selektivním a neodůvodněným výběrem jen dílčí skupiny potřebných osob. Napadené ustanovení pak ani nečiní rozdílu mezi dlužníkem, který způsobil zaviněné škody, ublížil na zdraví apod., a povinnou, která je manželkou zadluženého gamblera, jež se o dluzích dozvěděla až z exekučního příkazu, apod. Navrhovatelka shrnuje, že napadené ustanovení není opodstatněnou, přiměřenou a rozumnou úpravou. Nelze podle ní také pominout, že chráněný účet si může povinný zřídit i u peněžního ústavu, který nebyl při vymáhání pohledávky poddlužníkem, tedy do řízení vstupuje, pokud do něj vůbec vstupuje, za jeho průběhu.

II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 01.03.2023 14:00 do: 01.03.2023 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1117/22
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: JUDr. David Uhlíř
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 28. ledna 2022, č. j. 12 Co 387/2021-284, a usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 ze dne 16. listopadu 2021, č. j. 25 C 147/2021-145
Stručná charakteristika:  právo vlastnit majetek, spoluvlastnictví, předběžné opatření
Označení navrhovatelů:  P. P. a J. P., zast. Mgr. Petrem Kafkou
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatelé a vedlejší účastník jsou podílovými spoluvlastníky nemovitých věcí. V řízení u Obvodního soudu pro Prahu 5 nařídil obvodní soud na návrh vedlejšího účastníka napadeným usnesením předběžné opatření, kterým obvodní soud zakázal stěžovatelům jakkoliv nakládat s jejich podíly na nemovitých věcech. Stěžovatelé se proti usnesení obvodního soudu bránili odvoláním. Městský soud v Praze napadeným usnesením ze dne 28. 1. 2022, č. j. 12 Co 387/2021-284, potvrdil rozhodnutí soudu prvního stupně.

Stěžovatelé se domáhají zrušení usnesení Obvodního soudu pro Prahu 5 a Městského soudu v Praze, neboť mají za to, že jimi byla porušena jejich základní práva zaručená čl. 11 odst. 1 a čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.