Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud zamítl návrh veřejného ochránce práv na zrušení vyhlášky o nočním klidu

Ústavní soud, Brno, PV 8/2024

Veřejný ochránce práv se návrhem domáhal zrušení obecně závazné vyhlášky Píšť č. 1/2022, o nočním klidu. Obec Píšť vyhláškou zavedla výjimky z nočního klidu. Ministerstvo vnitra provedlo šetření v rámci výkonu dozoru nad zákonností obecně závazných vyhlášek a dospělo k závěru, že napadená vyhláška neodporuje zákonu, neboť rozsah výjimek není neobvyklý a neodchyluje se od běžné praxe. Navrhovatel naopak považoval rozsah výjimek stanovený vyhláškou jako příliš široký a nesplňující požadavek výjimečnosti či ojedinělosti. Považoval napadenou vyhlášku za rozpornou s § 5 odst. 7 zákona o některých přestupcích i judikaturou Ústavního soudu a navrhl proto její zrušení. Obec podle něj sice splnila všechny formální požadavky na podobu obecně závazné vyhlášky a jednotlivé výjimky z nočního klidu stanovila pro konkrétní akce nebo události. Výjimky však stanovila celkově pro 32 dní, což již podle navrhovatele nesplňuje charakter výjimky z pravidla. 

Plénum Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Daniela Zemanová) návrh zamítlo. Při posuzování výjimek z doby nočního klidu neshledal, že by obec postupovala v rozporu se zákonem či dosavadní rozhodovací praxí Ústavního soudu.

Právní věty:
Podle čl. 101 odst. 4 Ústavy může stát zasahovat do činnosti územních samosprávných celků, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem stanoveným zákonem. Při posuzování výjimek z doby nočního klidu  je třeba nahlížet na stanovení výjimek nejen optikou celkového množství akcí v rámci roku, měsíce či týdne, ale i jejich rozložením v průběhu roku či měsíce, které je často dáno povahou věci, tedy vazbou na konkrétní svátky či tradice v kombinaci s podmínkami, resp. možnostmi, které nabízejí letní měsíce či doba víkendů. 
Koncentrace výjimek do období léta je přirozeným důsledkem vhodných podmínek pro venkovní akce právě v letních měsících. Referenčním rámcem pro posouzení splnění podmínky výjimečnosti však nemůže být pouze období letního času, či pouze období víkendů, neboť nic takového zákonodárce nepředvídá. 


Nález Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 44/23 je dostupný PDF ikona zde (498 KB, PDF).