Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Pavel Rychetský, dr. h. c.

předseda Ústavního soudu (od 7. 8. 2013 do 7. 8. 2023)
předseda Ústavního soudu (od 6. 8. 2003 do 6. 8. 2013)

JUDr.  Pavel Rychetský dr. h. c.

Pavel Rychetský (*1943) promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze v roce 1966. V roce 1967 složil doktorskou rigorózní zkoušku a vykonal soudcovskou justiční zkoušku. Členem KSČ byl od roku 1966 do počátku roku 1969, kdy vystoupil. V roce 1966 nastoupil jako soudní čekatel u Městského soudu v Praze. Zde bylo proti němu zahájeno trestní stíhání v souvislosti s jeho protesty proti politickým procesům s účastníky tzv. majálesových událostí. Soud proto musel opustit.

Nastoupil na katedru občanského práva Právnické fakulty UK v Praze, kde působil jako odborný asistent občanského práva hmotného. Po okupaci Československa musel z právnické fakulty odejít a po několikaměsíční nezaměstnanosti pracoval jako podnikový právník až do konce roku 1989. Pavel Rychetský se v letech tzv. normalizace zapojil do aktivit občanského odporu proti totalitní moci – byl spoluzakladatelem a prvosignatářem Charty 77, publikoval v zahraničních časopisech Listy a Svědectví a v domácím samizdatu. V roce 1989 byl spoluzakladatelem Občanského fóra a jeho republikové rady a do roku 1995 členem Občanského hnutí.

Dne 8. ledna 1990 byl jmenován generálním prokurátorem České republiky. Od června 1990 do července 1992 byl místopředsedou vlády ČSFR a předsedou její Legislativní rady s pověřením zabezpečovat koordinaci legislativních prací Čsl. federace a součinnost vlády ČSFR s Federálním shromážděním a vládami ČR a SR. Jako místopředseda federální vlády předložil Federálnímu shromáždění řadu zákonů (např. o Ústavním soudu, o referendu, o vrácení majetku KSČ lidu, restituční zákony a další). Od roku 1992 vykonával advokátní praxi a přednášel politologii na Fakultě mezinárodních vztahů VŠE v Praze. Publikoval řadu odborných i publicistických statí v domácím i zahraničním tisku. V letech 1996 až 2003 byl senátorem. Byl členem ČSSD v letech 1996 – 2003. Do jmenování místopředsedou vlády ČR zastával funkci předsedy ústavně-právního výboru Senátu Parlamentu ČR, byl členem mandátového a imunitního výboru a organizačního výboru. Od července 1998 byl místopředsedou vlády ČR a do konce funkčního období předsedal Legislativní radě vlády, Radě vlády ČR pro národnostní menšiny, Radě vlády ČR pro záležitosti romské komunity a Radě vlády ČR pro výzkum a vývoj. Od 15. července 2002 do 5. srpna 2003 zastával funkci místopředsedy vlády ČR, ministra spravedlnosti a předsedy Legislativní rady vlády. V letech 1990 až 1992 zastával funkci předsedy Jednoty českých právníků, od roku 1992 do roku 1998 byl prezidentem správní rady Nadace Pro Bohemia. V roce 1996 založil Nadační fond občanům Prácheňska se zaměřením na sociální oblast regionu.

V současnosti je předsedou Jednoty českých právníků a členem vědecké rady právnické fakulty UK v Praze, Právnické fakulty MU v Brně a Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Dne 16. července 2003 vyslovil Senát Parlamentu ČR souhlas s jeho jmenováním soudcem Ústavního soudu a 6. srpna 2003 jej prezident Václav Klaus jmenoval soudcem a předsedou Ústavního soudu České republiky. Prezident Miloš Zeman jej jmenoval předsedou Ústavního soudu pro druhé období 7. srpna 2013. Prezident Francouzské republiky Jacques Chirac udělil Pavlu Rychetskému dne 12. července 2005 francouzský Řád Čestné legie v hodnosti důstojníka. V roce 2003 mu byla Jednotou českých právníků udělena stříbrná medaile Antonína Randy, o deset let později obdržel nejvyšší vyznamenání - Zlatou medaili Antonína Randy za mimořádné zásluhy o rozvoj demokracie, právní vědy a budování právního státu. V roce 2015 vstoupil do Právnické síně slávy za výjimečný celoživotní přínos právu. V roce 2016 obdržel Cenu Františka Palackého, kterou Univerzita Palackého v Olomouci ocenila především jeho podíl na přednáškové činnosti pro studenty magisterského a doktorského studia na Právnické fakultě UP, pravidelné vystupování na přednáškách a konferencích a celkové přispění k prestiži České republiky a univerzity. V témže roce mu byl Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košicích udělen čestný titul doctor honoris causa v oboru právo, jakožto významné a vynikající osobnosti, která se zasloužila o rozvoj demokracie a humanity. Ke stému výročí svého založení udělila nejstarší slovenská Univerzita Komenského v Bratislavě Pavlovi Rychetskému v roce 2019 své nejvyšší ocenění – Velkou zlatou medaili Univerzity za zásluhy o demokracii a právní stát. V roce 2021 obdržel Pavel Rychetský z rukou paní Zuzany Čaputové, prezidentky Slovenské republiky, nejvyšší státní vyznamenání – Řád Bílého dvojkříže, a sice za jeho zásluhy na rozvoji vztahů mezi Českou Republikou a Slovenskem, zejména v oblasti práva a ústavního soudnictví.

Zpět