Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

prof. JUDr. Jaroslav Fenyk, Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

místopředseda Ústavního soudu (od 7. 8. 2013 do 3. 5. 2023)
soudce Ústavního soudu (od 3. 5. 2013 do 3. 5. 2023)

prof. JUDr.  Jaroslav Fenyk Ph.D., DSc., Univ. Priv. Prof.

Práva vystudoval v roce 1986 na Právnické fakultě UK v Praze, kde v roce 1987 získal v oboru trestní právo – teorie státu a práva – i titul doktora práv. V roce 2001 obdržel v oboru trestního práva hmotného a procesního na Právnické fakultě Masarykovy univerzity v Brně titul Ph. D. a v roce 2002 se habilitoval (doc.) v oboru bezpečnostní služby na Akademii policejního sboru v Bratislavě. V roce 2004 mu Univerzita v Miskolci udělila titul soukromý univerzitní profesor (Univ. Priv. Prof.) pro obor společenské vědy – evropské trestní právo, v roce 2008 Akademie věd ČR titul doktora sociálních a humanitních věd ( DSc.). Profesorem trestního práva jej prezident republiky Václav Klaus jmenoval v roce 2009.

Je profesorem na katedře trestního práva Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně, tutéž pozici zastával na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, přednáší na dalších českých a zahraničních univerzitách a institutech. Byl proděkanem pro zahraniční vztahy na Bratislavské vysoké škole práva. Absolvoval řadu zahraničních stáží, např. u francouzského Nejvyššího správního soudu a Ministerstva spravedlnosti, účastnil se USA vládního studijního protikorupčního programu, programu Fordovy nadace na ochranu lidských práv (JAR), atd. Byl členem expertních výborů Rady Evropy a pracovních skupin Evropské komise, účastnil se mnoha mezinárodních konferencí a seminářů týkajících se trestního práva, potírání hospodářské a finanční kriminality a korupce a mezinárodní justiční spolupráce. Spolupracoval se zahraničními odbornými a výzkumnými pracovišti (mj. Institut pro postgraduální právnické vzdělávání v Atlantě, Max-Planck Institut mezinárodní a zahraniční trestní právo ve Freiburgu im Breisgau, Institut pro pokročilá právní studia při Londýnské univerzitě, Akademie evropského práva v Trevíru, Univerzity ve Vídni, Rotterdamu, Nijmegenu, Ghentu, Stockholmu, Örebru, Miskolci, Lucemburku, Právnická škola Johna Marshalla v Chicagu atd.), kde přednášel a řešil mezinárodní výzkumné projekty zaměřené na trestní právo, postavení veřejné žaloby nebo mezinárodní justiční spolupráci v trestních věcech a harmonizaci trestního práva a související legislativy v souvislosti se vstupem ČR do EU. Publikoval řadu monografií a vědeckých odborných článků především zaměřených na oblast trestního práva hmotného a procesního v domácím i mezinárodním kontextu.

Byl členem pracovních komisí Ministerstva spravedlnosti pro novelizace a rekodifikace trestního práva a členem Legislativní rady vlády ČR. Je členem Komise pro obhajoby dizertací Akademie věd ČR, byl a je členem redakčních rad odborných a vědeckých periodik. Je členem vědecké rady Právnické fakulty Masarykovy univerzity v Brně a Panevropské vysoké školy práva, byl členem vědecké rady Právnické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci. Získal cenu "Právník roku" za rok 2010 v oboru trestního práva.

Od roku 1988 působil jako prokurátor, později (1993) jako státní zástupce, z toho v letech 1999-2006 jako náměstek nejvyšší státní zástupkyně. Od roku 2006 do roku 2013 byl advokátem.

Dne 3. května 2013 jej prezident republiky Miloš Zeman jmenoval soudcem Ústavního soudu a dne 7. srpna 2013 místopředsedou Ústavního soudu.

Zpět