Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

prof. JUDr. Vladimír Sládeček, DrSc.

soudce Ústavního soudu (od 4. 6. 2013 do 4. 6. 2023)

prof. JUDr. Vladimír Sládeček DrSc.

(*1954)

Právnickou fakultu studoval v letech 1975–1979. V roce absolutoria nastoupil do Úřadu pro vynálezy a objevy, kde pracoval až do března 1983, převážně v odboru legislativním a právním. V průběhu r. 1980 vypracoval písemnou práci pro účely rigorózního řízení (Problematika přezkumné a stížnostní agendy na úseku vynálezů a objevů), kterou obhájil 2. prosince 1980 (obor správní a státní právo).

 V dubnu 1983 se zúčastnil konkursního řízení na studijní pobyty, vyhlášeného tehdejším Ústavem státní správy, kam byl přijat jako účastník studijního pobytu (na dva roky), v dubnu 1985 pak do řádného pracovního poměru jako odborný pracovník, se zaměřením zejména na normotvorbu místních správních orgánů a problematiku legislativy vůbec.

Po krátké externí spolupráci s Kanceláří prezidenta republiky (leden – červen 1990), od srpna 1990 do srpna 1992 pracoval v Kanceláři Federálního shromáždění, zprvu jako právní poradce, později jako tajemník poslanecké a expertní komise pro přípravu nové ústavy ČSFR.

V roce 1991 byl na základě konkursu přijat do vedlejšího pracovního poměru na Právnické fakultě UK (katedra správního práva a správní vědy), kde od srpna 1992 až do současné doby pracuje na úvazek plný. Nejprve působil jako odborný asistent, v září 1995 úspěšně obhájil habilitační práci (Ombudsman, ochránce práv ve veřejné správě) a dne 27. listopadu 1995 byl jmenován docentem pro obor správní právo a správní věda. Na základě obhajoby doktorské disertace rozhodla Vědecká rada Univerzity Karlovy dne 29. 11. 2001 o udělení vědecké hodnosti doktora právních věd v oboru správní právo, státní správa a ústavní právo. Po proběhlém profesorském řízení byl 2. května 2006 jmenován prezidentem republiky profesorem pro obor správní právo a správní věda.

Téměř od počátku existence Ústavního soudu (od listopadu 1993) pracoval na částečný pracovní úvazek jako asistent soudce Ústavního soudu (až do úmrtí soudce v r. 2002). Během r. 2001 spolupracoval s JUDr. O. Motejlem na vybudování Kanceláře Veřejného ochránce práv, posléze této kanceláři poskytoval odborné konzultace, zejména v souvislosti s každoroční Souhrnnou zprávou o činnosti Veřejného ochránce práv. Od r. 2003 vyučoval na částečný pracovní úvazek na Právnické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (od r. 2009 jako vedoucí katedry správního práva a správní vědy).

Dne 4. června 2013 jej prezident republiky jmenoval soudcem Ústavního soudu.

Zpět