Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Ludvík David, CSc.

soudce Ústavního soudu (od 7. 8. 2013 do 7. 8. 2023)

JUDr. Ludvík David CSc.

JUDr. Ludvík David, CSc. (*1951) vystudoval Právnickou fakultu Univerzity J. E. Purkyně v Brně a od ukončení studia (1974) byl do roku 1982 činný na akademické půdě (odborný asistent na téže fakultě do roku 1979, poté interní aspirant Ústavu státu a práva ČSAV v Praze). Od roku 1982 pracoval jako podnikový právník, v polovině roku 1985 přešel do advokacie a v advokátní praxi setrval do roku 1993. V červnu téhož roku byl jmenován soudcem a působil jako soudce a předseda senátu na Městském soudě v Brně do roku 2000 a poté na Krajském soudě v Brně do roku 2002. V témže roce byl přidělen k Nejvyššímu soudu v Brně, kde se stal po jednoroční stáži v roce 2003 soudcem a v roce 2004 předsedou senátu občanskoprávního a obchodního kolegia. Byl také členem evidenčního a velkého senátu téhož soudu. Externě přednáší na právnických fakultách Masarykovy univerzity v Brně a Univerzity Palackého v Olomouci i v zahraničí (USA), je autorem a spoluautorem několika knižních publikací (komentáře ke kodexům, přehledy judikatury) a téměř stovky článků do odborných periodik na témata z občanského práva hmotného a procesního, pracovního práva, restitucí a právní filosofie. Jako člen Jednoty českých právníků byl oceněn bronzovou medailí Antonína Randy. Nikdy nebyl členem žádné politické strany. Prezident Miloš Zeman jej jmenoval soudcem Ústavního soudu 7. srpna 2013.

Zpět