Emeritní funkcionáři a soudci

vzpis soudci

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D.

soudce Ústavního soudu (od 26. 11. 2013 do 26. 11. 2023)

JUDr.  Radovan Suchánek Ph.D.

JUDr. Radovan Suchánek, Ph.D. (*1972) promoval na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze (1996), kde od roku 1998 pedagogicky působí (od roku 2000 jako odborný asistent). Na téže fakultě absolvoval také doktorské studium se zaměřením na ústavní právo, trestní právo, kriminologii a kriminalistiku. V průběhu postgraduálního studia se věnoval problematice ústavního práva i při studijních pobytech na univerzitách v Bernu, Tübingen, Pasově a Linci. V roce 2001 obhájil disertační práci na téma „Senát v ústavním systému České republiky“. V letech 2001 až 2013 byl členem Akademického senátu Právnické fakulty UK a od roku 2003 do roku 2005 byl místopředsedou legislativní komise Rady vysokých škol. 

Kromě svých pedagogických aktivit se dlouhodobě podílel na přípravě právních předpisů nebo zpracování expertíz pro státní orgány a orgány samosprávy. V letech 1998 až 2004 působil jako asistent poslanců Poslanecké sněmovny (zejména u prof. Zdeňka Jičínského) a jako poradce místopředsedkyně Poslanecké sněmovny. V letech 2002 až 2004 byl poradcem ministra práce a sociálních věcí a ministryně zdravotnictví. V letech 2004 až 2006 vykonával na Ministerstvu zdravotnictví funkce náměstka ministra pro legislativu, kontrolu a mezinárodní věci a předsedy rozkladové komise. V tomto období vykonával také další veřejné funkce: byl členem Vládního výboru pro Evropskou unii, členem Státní volební komise, členem Rady vlády pro lidská práva a Rady vlády pro rovné příležitosti žen a mužů, členem správní rady Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky a předsedou správní rady Zajišťovacího fondu. V letech 2010 až 2013 byl poradcem místopředsedy Senátu. V letech 1999 až 2004 a 2006 až 2013 byl činný též jako odborný spolupracovník poslaneckého klubu České strany sociálně demokratické v Poslanecké sněmovně pro oblast práva a legislativy. V době své odborné činnosti v Parlamentu se podílel na zpracování mnoha návrhů na zrušení zákonů nebo jejich jednotlivých ustanovení, předložených skupinami poslanců či senátorů Ústavnímu soudu.

Je autorem několika desítek odborných článků publikovaných v českých i zahraničních právnických periodikách, spoluautorem vysokoškolských učebnic a spolueditorem sborníků z oboru ústavního práva a státovědy. V tomto oboru se věnoval zejména otázkám parlamentarismu, tvorby práva, ústavního soudnictví, ochrany základních práv a svobod, přímé demokracie, bezpečnosti státu a vybraným problémům československého ústavního vývoje (např. dekretům prezidenta republiky). Podílel se na řešení řady výzkumných záměrů, např. Ústavněprávní souvislosti vstupu České republiky do Evropské unie (1998–1999), Transformace ústavních systémů zemí střední a východní Evropy (1999–2001), Ústavní řešení mimořádných situací a bezpečnosti státu v období evropské integrace (2002–2004) či Kvalitativní a kvantitativní proměny právního řádu na počátku 3. tisíciletí – kořeny, východiska a perspektivy (2009–2010). Je též spoluautorem komentářů k Ústavě České republiky, Listině základních práv a svobod a k zákonu o Nejvyšším kontrolním úřadu.

Od roku 2000 je členem Jednoty českých právníků.

Prezident republiky Ing. Miloš Zeman jej 11. listopadu 2013 jmenoval soudcem Ústavního soudu. Funkce se ujal složením slibu dne 26. listopadu 2013.

Zpět