Výroční zprávy

Výroční zprávy

Výroční zpráva za rok 2011

Výroční zpráva za rok 2011

podle § 18 zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Ústavní soud poskytoval také v roce 2011 údaje o své činnosti v rozsahu, který ukládá orgánům veřejné moci zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím.

Základní informace ve smyslu zákona č. 106/1999 Sb. zpřístupňuje Ústavní soud několika způsoby:  na svých internetových stránkách, na nástěnce ve foyer svého sídla na adrese Brno, Joštova 8, jakož i přímo prostřednictvím svých pověřených zaměstnanců.

Převážná část údajů o činnosti soudu byla v roce 2011, stejně jako v předchozích letech, poskytnuta žadatelům ústně, a to telefonicky nebo osobně. Ve správním rejstříku (Spr.), v němž jsou registrována podání mimo návrhů na zahájení řízení, eviduje Ústavní soud za rok 2011 celkem 927 podání. Ve 31 případech z uvedeného počtu se tazatelé odvolávali na zákon č. 106/1999 Sb. Celkem v pěti případech bylo vydáno rozhodnutí o odmítnutí žádosti, ve všech případech bylo proti rozhodnutí podáno odvolání, které bylo následně zamítnuto. Byla podána jedna stížnost na postup povinného subjektu při vyřizování žádosti o informace, a to z důvodu nesouhlasu s vyměřením úhrady za poskytnutí informací, stížnost byla posouzena jako nedůvodná a postup povinného subjektu byl potvrzen.

Internetová databáze NALUS, která obsahuje všechna rozhodnutí Ústavního soudu v anonymizované podobě, a kterou Ústavní soud spustil již v roce 2007, přinesla odborné veřejnosti, médiím a zájemcům další podrobné informace o rozhodovací činnosti Ústavního soudu. Používání internetové databáze NALUS je stále častější a o zveřejněné informace se zajímá širší okruh občanů. Vedle toho Ústavní soud poskytoval žadatelům informace o rozhodnutích přímo, pokud na tom žadatelé trvali, za podmínek stanovených v sazebníku úhrad za poskytování informací.

Úhradu za poskytování informací požadoval Ústavní soud podle svého sazebníku pouze v případech, kdy žadatel trval na přímém poskytnutí informací, jež jsou jinak k dispozici zdarma a zveřejněny na internetu. Výše předepsaných úhrad se v roce 2011 v jednotlivých případech pohybovala v řádech stokorun.

Rovněž v roce 2011 trval trend nárůstu počtu podání, spadajících do kategorie Spr. Všechny žádosti o informace byly vyřízeny v zákonných lhůtách. V průběhu roku bylo podáno šest správních žalob, o žádné z nich nebylo v roce 2011 rozhodnuto v neprospěch Ústavního soudu, přičemž řízení o některých z nich ještě běží. Ústavní soud není v řízeních před správními soudy, v nichž se přezkoumává zákonnost rozhodnutí vydaných podle zákona č. 106/1999 Sb. zastupován právním zástupcem, vystupuje svými pověřenými vlastními zaměstnanci, zpravidla generálním sekretářem. Náklady vynaložené v souvislosti se soudními řízeními o právech a povinnostech podle zákona č. 106/1999 Sb. činily 4189,50 Kč, což jsou toliko náklady na plat zaměstnance pověřeného zastupováním Ústavního soudu v soudním řízení, přepočtené na průměrný hodinový plat a počet hodin, v nichž se úkonům spojeným se zastupováním věnoval.

Nebyla poskytnuta žádná výhradní licence.

V Brně, 3. 2. 2012