Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Odvolání proti usnesení exekučního soudu o námitkách a právo na přístup k soudu

Ústavní soud, Brno, PV 16/2023

I. senát Ústavního soudu (soudkyně zpravodajka Daniela Zemanová) zrušil usnesení Krajského soudu v Praze ze dne 27. 2. 2023, č. j. 20 Co 45/2023-238, protože jím bylo porušeno právo stěžovatele na přístup k soudu zaručené čl. 36 odst. 1 Listiny základních práv a svobod.

V rámci exekučního řízení vedenému proti stěžovateli Okresní soud Praha – západ odmítl pro opožděnost námitky stěžovatele jakožto povinného, které podal proti příkazu soudní exekutorky k úhradě nákladů exekuce (PÚNE). Následně stěžovatel podal proti tomuto rozhodnutí odvolání. Napadeným usnesením krajského soudu bylo odvolací řízení zastaveno z toho důvodu, že není dána funkční příslušnost krajského soudu, neboť proti rozhodnutí okresního soudu o námitkách proti PÚNE není podle exekučního řádu řádný opravný prostředek přípustný. Ústavní stížností se stěžovatel domáhal, aby byla zrušena rozhodnutí obecných soudů, neb jimi mělo být porušeno jeho právo na spravedlivý proces.

Právní věta:

Výklad § 88 odst. 4 exekučního řádu, který zakládá přípustnost odvolání směřujícího proti usnesení exekučního soudu o námitkách tehdy, nedochází-li k věcnému přezkumu těchto námitek, ale k jejich odmítnutí z procesních důvodů, je jednou z relevantních možností interpretace § 88 odst. 4 exekučního řádu, nikoli výkladovým excesem.

Zvolil-li soud z několika výkladových možností ustanovení § 88 odst. 4 exekučního řádu výklad, který právo na přístup k soudu vylučuje, namísto existující možnosti jeho připuštění, porušil tím právo účastníka na soudní ochranu podle čl. 36 odst. 1 Listiny.


Nález Ústavního soudu sp. zn. I. ÚS 785/23 je dostupný PDF ikona zde (535 KB, PDF).