Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Ústavní soud vydal sborník příspěvků ze sympozia Víceúrovňová spravedlnost: soudní ochrana v kontextu interakce národního, nadnárodního a mezinárodního systému

Ústavní soud, Brno, TZ 13/2023

Ve druhém pololetí loňského roku předsedala Česká republika Radě Evropské unie. Podruhé v historii se tak stala určujícím činitelem při stanovování agendy a priorit této klíčové unijní instituce. S ohledem na své specifické poslání spočívající v ochraně ústavnosti a s ohledem na politické a mezinárodní konotace své působnosti nebyl Ústavní soud do předsednictví přímo zapojen. Jakožto vrcholný orgán soudní moci ale samozřejmě vnímal jeho důležitost. U příležitosti předsednictví proto uspořádal odborné sympozium, které bylo koncipováno jako svébytný příspěvek k panevropskému diskursu o justici a právu. 

Sympozium, které proběhlo 8. září 2022, neslo název Víceúrovňová spravedlnost: soudní ochrana v kontextu interakce národního, nadnárodního a mezinárodního systému. Jeho smyslem bylo hlouběji nahlédnout do systému soudní ochrany na národní úrovni, a to především z perspektivy soudce, jenž v soudním řízení nepracuje pouze s národní právní úpravou, nýbrž musí vnímat a aplikovat také práva garantovaná Úmluvou a systém práva EU. Konkrétněji, cílem akce bylo nabídnout odborné justiční veřejnosti možnost diskutovat o průnicích tří právních systémů, které pojí fakt, že všechny obsahují regulativy lidských práv, avšak současně zůstávají vzájemně autonomní. Na soudce, který rozhoduje konkrétní případ, jsou tudíž kladeny skutečně vysoké nároky na kontextuální znalost a současně na schopnost analyzovat a vyhodnotit, který z relevantních katalogů práv je v dané věci aplikovatelný, resp. jak řešit jejich eventuální kolizi.

Většina odborných konferencí, které reflektovaly podobné téma, se soustředila na vrcholné justiční orgány (případně na příslušná akademická východiska). Soudní soustava však není tvořena jen nejvyššími a ústavními soudy, ale všemi soudy, které denně rozhodují o právech a povinnostech, a jejichž soudci musí aplikovat jak národní, tak i nadnárodní a mezinárodní právo. Ústavní soud proto pozval k vystoupení představitele všech stupňů soudní soustavy, aby se podělili o své konkrétní zkušenosti a poznatky v rámci výše nastíněného tématu.

Všechny příspěvky, které během odborného sympozia zazněly, jsou nyní dostupné i široké veřejnosti. Seznámit se s nimi může prostřednictvím sborníku, který je ke stažení PDF ikona zde (6.8 MB, PDF).