Aktuálně

Na této stránce naleznete chronologicky seřazené zprávy a oznámení Ústavního soudu, jimiž informuje širokou veřejnost i média o aktuálních rozhodnutích, připravovaných jednáních nebo jiných událostech, které souvisejí s jeho činností.

Výpis aktualit

Veřejný zájem jako jedna z podmínek pro vyvlastnění nebo nucené omezení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod

Ústavní soud, Brno, PV 25/2022

Čtvrtý senát Ústavního soudu (soudce zpravodaj Jan Filip) zamítl ústavní stížnost směřující proti rozsudku Nejvyššího správního soudu, rozsudku Krajského soudu v Hradci Králové a rozhodnutím Krajského úřadu Libereckého kraje a Městského úřadu Trutnov, neboť nezjistil namítané porušení základních práv stěžovatele zakotvených v čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod.

Právní věty:

I. V kompetenci zákonodárného sboru je jak stanovení toho, co je v obecné rovině ve veřejném zájmu jako jedné z podmínek pro vyvlastnění nebo nuceného omezení vlastnického práva podle čl. 11 odst. 4 Listiny základních práv a svobod, tak v souvislosti s tím i vymezení zákonného rámce pro rozhodování vyvlastňovacích úřadů v konkrétní věci, ve které je třeba poměřovat takto vymezený veřejný zájem s  individuálními zájmy vyvlastňovaného.

II. Proto není v rozporu s ústavními kautelami čl. 11 odst. 1 a 4 Listiny základních práv a svobod právní úprava, která stanoví nevyvratitelnou domněnku existence veřejného zájmu na vyvlastnění pozemků a staveb při specifických činnostech v konkrétních právních předpisech vymezených, jako např. v § 3 odst. 2 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů.

 

Text nálezu Ústavního soudu sp. zn. IV. ÚS 2763/21 je dostupný PDF ikona zde (275 KB, PDF).