Přehled jednání Ústavního soudu pro 36. kalendářní týden roku 2019

30.08.2019

 

follow II. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.09.2019 08:30 do: 03.09.2019 09:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: II. senát
Spisová značka: II. ÚS 1851/19
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 151
Soudce zpravodaj: doc. JUDr. Vojtěch Šimíček Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti usnesení Městského soudu v Praze ze dne 26. 3. 2019, č. j. 21 Co 55/2019-179.
Stručná charakteristika: právo na spravedlivý proces
Označení navrhovatelů:  A. Z.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

 Stěžovatel se v řízení před obecnými soudy neúspěšně domáhal zastavení exekuce vedené proti němu k vymožení pohledávky společnosti PROFI CREDIT Czech a. s. (vedlejší účastnice řízení) podle vykonatelného rozhodčího nálezu z prosince 2016 (jde o částku 32 399 Kč s příslušenstvím včetně smluvní pokuty ve výši 0,25 % denně v aktuální výši 50.000 Kč). Měl totiž za to, že smlouva o úvěru, uzavřená s vedlejší účastnicí, a na ni navázaná rozhodčí doložka, je absolutně neplatná pro rozpor s dobrými mravy. Stěžovatel dále v návrhu na zastavení exekuce uvedl, že věc projednávající rozhodce neměl pravomoc vydat exekuční titul, neboť byl ekonomicky závislý na vedlejší účastnici. Obvodní soud pro Prahu 2 jeho návrh zamítl, neboť neshledal důvodnou námitku neplatnosti úvěrové smlouvy ani základ pro ovlivnění rozhodování rozhodce na základě tvrzené ekonomické závislosti. Městský soud v Praze následně ústavní stížností napadeným usnesením rozhodnutí obvodního soudu potvrdil. Zopakoval přitom, že námitka ekonomické závislosti rozhodce není důvodná a uvedl, že pokud měl stěžovatel pochybnosti, nic mu nebránilo, aby rozhodčí smlouvu nepodepsal či aby k osobě rozhodce vznesl výhradu. Městský soud dále konstatoval, že postup stěžovatele se mu jeví jako obcházení rozhodčího řízení ve snaze nalézt ochranu v následném řízení exekučním.

Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení usnesení Městského soudu v Praze, neboť se domnívá, že jím bylo porušena jeho ústavně zaručená práva, zejména právo na spravedlivá proces a právo vlastnit majetek. Stěžovatel namítá, že v řízení marně navrhoval důkaz v podobě svědecké výpovědi rozhodce k prokázání jeho ekonomické závislosti na vedlejší účastnici. Tento rozhodce podle stěžovatele ve věci vůbec nerozhodoval, neboť věc byla fakticky posuzována soukromým rozhodčím soudem (Rozhodčí společností Pardubice, s. r. o.). Namítá, že vedlejší účastnice dostatečně neprověřila jeho úvěryschopnost a že vzhledem k podmínkám poskytnutého úvěru je úvěrová smlouva v rozporu s dobrými mravy.  

source site
 

III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.09.2019 14:00 do: 03.09.2019 14:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 1056/19
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu, rovnost stran trestního řízení, právo na obhajobu
Označení navrhovatelů:  MUDr. Z. A. S.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Stěžovatel je obžalobou Vrchního státního zastupitelství v Olomouci obžalován společně s dalšími spoluobžalovanými pro zvlášť závažný zločin účasti na organizované zločinecké skupině, zločin křivého obvinění spáchaný ve spolupachatelství a ve prospěch organizované zločinecké skupiny, přečin nadržování spáchaný ve spolupachatelství a ve prospěch organizované zločinecké skupiny a přečin podplácení. Rozsudkem Městského soudu v Brně z března 2019 byl stěžovatel shledán vinným přečinem křivého obvinění jako organizátor a přečiny nadržování a podplácení a odsouzen k úhrnnému trestu odnětí svobody v trvání tři a půl roku. Usnesením městského soudu z března 2019 bylo rozhodnuto podle § 71 odst. 2 písm. a) trestního řádu tak, že se stěžovatel propouští z vazby. Ústavní stížností napadeným usnesením krajského soudu rovněž z března 2019 bylo posledně uvedené rozhodnutí podle § 149 odst. 1 písm. a) trestního řádu zrušeno a bylo rozhodnuto, že stěžovatel se podle § 72 odst. 1 a 4 trestního řádu ponechává ve vazbě, neboť jsou dány důvody vazby uvedené v § 67 písm. a) a c) trestního řádu. Dodatečně napadeným usnesením Vrchního soudu v Olomouci ze dne 31. 7. 2019 byla jako nepřípustná odmítnuta stěžovatelova stížnost proti usnesení krajského soudu.

Stěžovatel uvádí, že se nachází ve vazbě již více než 2 roky a 3 měsíce. Byl sice shledán vinným ze spáchání několika trestných činů, nikoliv však ze zvlášť závažného zločinu účasti na organizované skupině. Jeho další setrvání ve vazbě je podle jeho názoru rozporné s nálezem Ústavního soudu sp. zn. Pl. ÚS 6/10. Krajský soud navíc rozhodoval bez toho, aby měl stěžovatel možnost vyjádřit se k odůvodnění stížnosti státního zástupce a tím bylo omezeno jeho právo na kontradiktornost řízení. Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá, aby Ústavní soud svým rozhodnutím zakázal Městskému soudu v Brně pokračovat v porušování jeho práv a přikázal mu propustit ho z vazby na svobodu. Dále navrhuje také zrušení všech napadených rozhodnutí, neboť se domnívá, že porušují jeho ústavně zaručená práva.

 

source III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 03.09.2019 15:00 do: 03.09.2019 15:30

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 996/17
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Radovan Suchánek Ph.D.
Návrh na přezkoumávané akty:  Ústavní stížnost proti rozsudku Městského soudu v Brně ze dne 10. 1. 2017 č. j. 250 C 46/2015-44
Stručná charakteristika:  Právo na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  Green credit s. r. o.
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Městský soud v Brně ústavní stížností napadeným rozsudkem zamítl stěžovatelčinu žalobu, jíž se na vedlejší účastnici (fyzické osobě) domáhala zaplacení částky 7 670,39 Kč s příslušenstvím, a současně rozhodl, že žádný z účastníků nemá právo na náhradu nákladů řízení. Dlužná částka vyplývá z úvěrové smlouvy uzavřené mezi stěžovatelkou a vedlejší účastnicí dne 16. 10. 2012, jejímž předmětem byl úvěr ve výši 30 000 Kč; jelikož se vedlejší účastnice dostala do prodlení se splácením úvěru, stěžovatelka smlouvu o úvěru vypověděla a na vedlejší účastnici podala žalobu (resp. návrh na vydání platebního rozkazu). Dne 10. 7. 2015 vydal městský soud platební rozkaz, kterým vedlejší účastnici uložil povinnost zaplatit stěžovatelce částku 7 670,39 Kč s příslušenstvím, platební rozkaz však byl usnesením zrušen podle § 173 odst. 2 občanského soudního řádu, neboť nebyl vedlejší účastnici doručen. Ústavní stížností napadený rozsudek odůvodnil městský soud tím, že stěžovatelka ani přes výzvu nedoplnila skutková tvrzení tak, aby bylo zřejmé, kdy byly finanční prostředky poskytnuté na základě předmětné úvěrové smlouvy připsány na bankovní účet vedlejší účastnice. Podle městského soudu tak stěžovatelka neunesla břemeno tvrzení, a soud proto dospěl k závěru, že stěžovatelka vedlejší účastnici finanční prostředky z úvěru neposkytla.

Stěžovatelka má za to, že městský soud zamítl její žalobu, aniž by k tomu měl jakýkoliv objektivní důvod. Stěžovatelka v soudním řízení doložila veškeré nezbytné podklady dokládající poskytnutí úvěru, jeho splácení, vypovězení smlouvy i předžalobní výzvu k dobrovolné úhradě dlužné částky. Stěžovatelka se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku Městského soudu v Brně, neboť se domnívá, že jím byla porušena její ústavně zaručená práva, zejména právo na soudní ochranu.