Přehled jednání Ústavního soudu pro 16. kalendářní týden roku 2019

12.04.2019

 IV. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 16.04.2019 09:00 do: 16.04.2019 09:30

go to link

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: IV. senát
Spisová značka: III. ÚS 1872/16
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: prof. JUDr. Jan Filip CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti usnesení Nejvyššího soudu ze dne 6. června 2016 sp. zn. Ncn 178/2016
Stručná charakteristika:  právo na zákonného soudce
Označení navrhovatelů:  Mgr. Veronika Altnerová a Mgr. Patrik Altner
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

Napadeným usnesením byla podle § 243 občanského soudního řádu do právní moci rozhodnutí o dovolání odložena vykonatelnost rozsudku Městského soudu v Praze ze dne 31. 3. 2016 v části, kterou byl potvrzen rozsudek Obvodního soudu pro Prahu 1 ze dne 24. 11. 2004 ve výroku vyhovujícím žalobě JUDr. Zdeňka Altnera ukládajícím povinnost vedlejší účastnici (jako žalované) zaplatit žalobci 18 518 228 Kč se smluvní pokutou 0,3 % denně z této částky od 19. 7. 2000 do 31. 3. 2016 a 10% úroky z prodlení od 1. 4. 2016 do zaplacení, a v části, jíž byla vedlejší účastnici uložena povinnost zaplatit žalobci na náhradě nákladů řízení před soudy obou stupňů 815 931 Kč. Nejvyšší soud dospěl k závěru, že by neprodleným výkonem (exekucí) napadeného rozhodnutí odvolacího soudu hrozila vedlejší účastnici závažná újma. V průběhu řízení o ústavní stížnosti stěžovatel zemřel a Ústavní soud rozhodl, že v řízení bude pokračováno s jeho právními nástupci.

Stěžovatelé v ústavní stížnosti mimo jiné uvádí, že v řízení o návrhu vedlejší účastnice na odklad vykonatelnosti bylo porušeno jejich právo na zákonného soudce, neboť věc rozhodoval senát, který si kauzu sám „přidělil“, a že Nejvyšší soud usnesení o odkladu vykonatelnosti neodůvodnil, resp. že se nevypořádal s jejich argumentací. Nejvyšší soud měl dle stěžovatelů pochybit i v tom, že neodložil vykonatelnost pouze dovoláním napadeného rozhodnutí, tj. rozhodnutí odvolacího soudu, ale i vykonatelnost rozhodnutí soudu prvního stupně. Tím měl porušit základní právo stěžovatelů na spravedlivý proces.

click here III. senát - veřejné vyhlášení nálezu
od: 16.04.2019 09:30 do: 16.04.2019 10:00

Typ jednání: veřejné vyhlášení nálezu
Označení senátu nebo pléna: III. senát
Spisová značka: III. ÚS 3851/18
Jednací místnost:  I. poschodí, senátní místnost č. 152
Soudce zpravodaj: JUDr. Ing. Jiří Zemánek CSc.
Návrh na přezkoumávané akty:  ústavní stížnost proti rozsudku Krajského soudu v Praze ze dne 29. srpna 2018 č. j. 101 Co 220/2018-522 a rozsudku Okresního soudu v Příbrami ze dne 23. dubna 2018 č. j. 11 P 7/2006-477
Stručná charakteristika:  řádné doručování soudních písemností jako součást práva na soudní ochranu
Označení navrhovatelů:  M. F., zastoupen Mgr. Janem Soukupem, advokátem
Typ řízení:  Řízení o ústavní stížnosti

here Rozsudkem Okresního soudu v Příbrami bylo stěžovateli uloženo přispívat na výživu svého zletilého syna, resp. bylo mu zvýšeno výživné oproti minulému období. Stěžovatel se proti rozsudku odvolal. Krajský soud v Praze rozhodnutí okresního soudu pouze částečně modifikoval co do stanovení způsobu úhrady nedoplatku na zvýšeném výživném a ve zbytku ho potvrdil.

Stěžovatel se prostřednictvím ústavní stížnosti domáhá zrušení rozsudku Krajského soudu v Praze, neboť se domnívá, že jím byla porušena jeho ústavně zaručená práva. V ústavní stížnosti zejména namítá, že má zřízenu datovou schránku, do níž mu však předvolání k jednání krajského soudu nebylo doručeno. Z obsahu spisu dle stěžovatele vyplývá, že soudce vydal pokyn, aby příslušný zaměstnanec soudu nejprve vyhledal kontakt přes datovou schránku, a pokud tato neexistuje, měl obeslat účastníky poštovní zásilkou. Tento pokyn nebyl splněn a účastníkům bylo doručováno prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zásilka však stěžovateli nebyla doručena a bylo mu tak upřen, aby mohl svá práva uplatnit při jednání před krajským soudem.